Clr.ro

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
1.297. — Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 92. — Ordin al președintelui Agenției Naționale Anti- Doping privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2010.
Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar .
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 H O T Ă R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T Ǎ R Â R E
privind modificarea și completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) și al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
identificare prevăzute în anexa nr. 2, bunuri ce alcătuiesc aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul domeniul public al statului și aflate în administrarea Institutului public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, de Chimie Timișoara al Academiei Române.
Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu Art. III. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum modifică și se completează corespunzător anexa nr. 17 la — La anexa nr. 17, datele de identificare ale imobilului
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea aparținând domeniului public al statului, înregistrat la
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al poziția M.F. 25782, se modifică potrivit anexei nr. 1.
statului, cu modificările și completările ulterioare.
Art. II. — Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al
Art. IV. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor cu datele de Ionel Haiduc
Bogdan Alexandru Drăgoi,
București, 28 octombrie 2009.
Nr. 1.297.
Modificarea datelor de identificare ale bunului din domeniul public al statului înregistrat la poziția M.F. 25782
din anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale 4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate subautoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernuluinr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificărileulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar destat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) 15.109.851,00
Înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor cu datele de identificare
aflate în administrarea Institutului de Chimie Timișoara al Academiei Române
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale 4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate subautoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificărileulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar destat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 3.526.524,00
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A Ț I E I P U B L I C E C E N T R A L E
GUVERNUL ROMÂNIEIAGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2010
Având în vedere prevederile art. 6 lit. i) și ale art. 18 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. 1. — În vederea prevenirii și combaterii dopajului în Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se sport, se aprobă Lista interzisă pentru anul 2010, în conformitate abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Dopingnr. 64/2008 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009, cu cea a Agenției Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va intra în vigoare la data de Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Președintele Agenției Naționale Anti-Doping, Graziela Elena Vâjială
București, 4 noiembrie 2009.
Nr. 92.
AGENȚIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGCODUL MONDIAL ANTI-DOPING L I S T A I N T E R Z I S Ă P E N T R U A N U L 2010
S T A N D A R D U L I N T E R N A Ț I O N A L
Textul oficial al Listei interzise va fi menținut de către Agenția Mondială Anti-Doping (AMAD) și va fi publicat în limbile engleză și franceză. În cazul existenței vreunei contradicții între versiunea în limbaengleză și cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză. Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2010.
L I S T A I N T E R Z I S Ă P E N T R U A N U L 2010
C O D U L M O N D I A L A N T I - D O P I N G
Toate substanțele interzise vor fi considerate „substanțe specifice”, cu excepția substanțelor din clasele S1, S2.1—S2.5, S4.4 și S6.a și a metodelor interzise M1, M2 și M3.
S U B S T A N Ț E Ș I M E T O D E I N T E R Z I S E P E R M A N E N T
( A T Â T Î N C O M P E T I Ț I E , C Â T Ș I Î N A F A R A C O M P E T I Ț I E I )
S U B S T A N Ț E I N T E R Z I S E
S1. Agenți anabolici
a) SAA exogeni* includ: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendionă (5α- androst-1-en-3,17-diona); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion(androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17α-etinil-17β-hidroxiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehidroclormetiltestosteron (4-chloro-17β-hidroxi-17α-metilandrosta 1,4-dien-3-onă); MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17 β-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17 β-hidroxi-17α-metil-5α-androstano[2,3-c]-furazan);gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17 β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon;metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol; metasteron(2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron(17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron(17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolonă (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă);miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol;noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17β-hidroxi-5α-androstano[3,2-c]pirazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă);tetrahidrogestrinonă (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-onă); trenbolon și alte substanțe cu structurăchimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e). b) SAA endogeni** când s-au administrat exogen: androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă);prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA); testosteron, precum și următorii metaboliți și izomeri: 5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α-androstan- 3β,17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α-diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; 3α-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.
2. Alți agenți anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.
În această secțiune:* „exogen” se referă la substanțele care nu pot fi produse de organism în mod natural;** „endogen” se referă la substanțele care pot fi produse de organism în mod natural.
S2. Hormoni peptidici, factori de creștere și substanțe înrudite
Sunt interzise următoarele substanțe, precum și factorii lor de eliberare:
1. agenți de stimulare a eritropoezei [de exemplu, Eritropoietina (EPO), darbepoietina (dEPO),
metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), hematida]; 2. gonadotrofina corionică (CG) și hormonul luteinizant (LH) la bărbați; 3. tipuri de insulină;4. corticotrofinele;5. hormonul de creștere (GH), factorii de creștere insulino-similari (de exemplu, IGF-1), factori de creștere mecanici (MGFs), factorul de creștere a trombocitelor derivate (PDGF), factori de creștere afibroblastelor (FGFs), factori de creștere a endoteliului vascular (VEGF), factor de creștere a hepatocitelor(HGF), precum și orice alt factor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor,tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare saucomutarea tipului de fibră; 6. preparate cu trombocite derivate (de exemplu, plasma îmbogățită cu trombocite, „blood spinning”) administrate pe cale intramusculară. Alte căi de administrare necesită o declarație de utilizare înconcordanță cu Standardul internațional pentru scutirile de uz terapeutic și alte substanțe cu structură chimică sau efect(e) biologic(e) similar(e).
S3. Beta-2-agoniști
Toți beta-2-agoniștii (inclusiv ambii izomeri, unde este cazul) sunt interziși, cu excepția salbutamolului
(maximum 1.600 micrograme în 24 de ore) și salmeterolului prin inhalare, care necesită o declarație deutilizare în concordanță cu Standardul internațional pentru scutirile de uz terapeutic. Prezența salbutamolului în urină într-o concentrație mai mare de 1.000 ng/mL se presupune că nu s-a datorat utilizării în scop terapeutic a substanței și va fi considerată rezultat pozitiv, dacă sportivul nudovedește pe baza unui studiu farmacocinetic controlat că rezultatul anormal a fost consecința utilizăriiunei doze terapeutice (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore) de salbutamol inhalat. S4. Hormoni antagoniști și modulatori
Următoarele clase sunt interzise:
1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-
1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan,letrozol, testolactonă; 2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs), incluzând, dar nelimitându-se la: 3. alte substanțe antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;4. agenți care modifică funcția (funcțiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai S5. Diuretice și alți agenți mascatori
Agenții mascatori sunt interziși. Aceștia includ: diuretice, probenecid, substituenți de plasmă (de
exemplu, glicerol, administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil-amidon și manitol) și altesubstanțe cu efecte biologice similare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă,hidroclorotiazidă), triamteren și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e)similar(e) (cu excepția drosperinonei, pamabronului, precum și a dorzolamidei și a brinzolamidei topice,care nu sunt interzise).
O SUT pentru diuretice sau agenți mascatori nu este valabilă dacă proba de urină a sportivului conține un diuretic în asociere cu o substanță interzisă exogenă la nivelul pragului de infracțiune sau subprag.
M E T O D E I N T E R Z I S E
M1. Creșterea capacității de transfer de oxigen
Sunt interzise următoarele:1. dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule roșii) de orice origine; 2. creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) și a produselor pe bază de hemoglobină modificată(de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produși de hemoglobină micro-încapsulată),cu excepția oxigenului suplimentar. M2. Manipularea chimică și fizică
a) Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea și validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping este interzisă. Aceste practici includ, dar nu se limitează lacateterizare, substituția urinei și/sau alterare (de exemplu, proteazele).
b) Infuziile intravenoase sunt interzise, cu excepția procedurilor chirurgicale, a urgențelor medicale M3. Dopajul genetic
Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanța sportivă:1. transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu, ADN, ARN);2. utilizarea de agenți biologici sau farmacologici care modifică expresia genelor. Sunt interziși agoniștii — Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) (de exemplu, GW 1516) și agoniștii axis PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) (de exemplu, AICAR).
SUBSTANȚE ȘI METODE INTERZISE ÎN COMPETIȚIE
Pe lângă categoriile S1 — S5 și M1 — M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în S U B S T A N Ț E I N T E R Z I S E
S6. Stimulente
Toate stimulentele (inclusiv ambii lor izomeri optici, după caz) sunt interzise, cu excepția derivaților de imidazol, de uz topic, și a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2010*.
Stimulentele includ:a) stimulente nonspecifice: Adrafinil, amfepramonă, amifenazol, amfetamină, amfetaminil, benfluorex, benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, clobenzorex, cocaină, cropropamidă, crotetamidă, dimetilamfetamină,etilamfetamină, famprofazonă, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex, mefenorex,mefentermină, mesocarb, metamfetamină(D-), p-metilamfetamină, metilendioxiamfetamină,metilendioximetamfetamină, metilhexanamină (dimetilpentilamină), modafinil, norfenfluramină,fendimetrazină, fenmetrazină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prenilamină, prolintan. Un stimulentcare nu este introdus în mod expres în această secțiune este o substanță specifică. b) stimulente specifice (exemple): adrenalină**, catină***, efedrină****, etamivan, etilefrină, fenbutrazat, fencamfamină, heptaminol, izometeptenă, levmetamfetamină, meclofenoxat, metilefedrină****, metilfenidat, niketamidă, norfenefrină,octopamină, oxilofrină, parahidroxiamfetamină, pemolină, pentetrazol, fenprometamină, propilhexedrină,pseudoefedrină*****, selegilină, sibutramină, stricnină, tuaminoheptan și alte substanțe cu structurăchimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).
* Următoarele substanțe incluse în Programul de monitorizare pe 2010 (bupropiona, cafeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradol, sinefrina) nu sunt considerate substanțe interzise. ** Adrenalina asociată cu agenții anestezici locali sau administrarea ei locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) nu este *** Catina este interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.
**** Orice efedrină și metilefedrină sunt interzise, atunci când concentrația lor în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.
***** Pseudoefedrina este interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 S7. Narcotice
Următoarele narcotice sunt interzise: buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil
și derivatele lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.
S8. Canabinoide
Δ9-tetrahidrocanabinol (THC) natural sau sintetic și canabinoidele similare THC (de exemplu, hașiș,
S9. Glucocorticosteroizi
Toți glucocorticosteroizii sunt interziși în administrarea pe cale orală, rectală, intravenoasă sau
Conform Standardului Internațional pentru SUT, sportivul trebuie să completeze o declarație de utilizare pentru glucocorticosteroizii administrați intraarticular, periarticular, peritendinos, epidural,intradermal și prin inhalare, cu excepția situației de mai jos. Preparatele topice, atunci când sunt utilizate pentru afecțiuni otice, ale cavității bucale, dermatologice (inclusiv iontoforeza sau fonoforeza), gingivale, nazale, oftalmologice sau perianale nu sunt interzise și nunecesită nici SUT, nici declarație de utilizare.
SUBSTANȚE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI
P1. Alcool
Alcoolul (etanolul) este interzis numai în timpul competițiilor, în sporturile menționate mai jos.
Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respirației și/sau a sângelui. Pragul de infracțiune doping(valorile hematologice) este 0,10g/L. • aeronautică (FAI)
• tir cu arcul (FITA)
• automobilism (FIA)
• karate (WKF)
• pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul.
• motociclism (FIM)
• bowling ninepin și tenpin (FIQ)
• bărci cu motor (UIM)
P2. Beta-blocante
Dacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competiție, în următoarele
• aeronautică (FAI);• tir cu arcul (FITA) (interzise și în afara competiției);• automobilism (FIA);• biliard și snooker (WCBS);• bob (FIBT);• petanque (CMSB);• bridge (FMB);• curling (WCF);• golf (IGF);• gimnastică (FIG);• motociclism (FIM);• pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;• bowling ninepin și tenpin (FIQ);• bărci cu motor (UIM);• navigație cu pânze (ISAF) doar în cursele cu cârmă;• tir (ISSF, IPC) (interzise și în afara competiției);• schi/snowboard (FIS) în sărituri și freestyle (stil liber);• lupte (FILA).
Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol,nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
AGENȚIA MONDIALĂ ANTI-DOPING
PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE ANUL 2010*
Următoarele substanțe sunt introduse în Programul de monitorizare pe anul 2010: numai în competiție: bupropion, cafeină, fenilefrină,fenilpropanolamină, pipradrol, pseudoefedrină(<150 micrograme per mililitru), sinefrină.
numai în competiție: raportul morfină/codeină.
* Codul AMAD (4.5) stipulează: „AMAD, în colaborare cu alți semnatari și guverne, va stabili un program de monitorizare referitor la substanțele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD dorește să le monitorizeze, astfel încât să se detectezemodalitățile de utilizare greșită în sport.” MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 R E P U B L I C Ă R I
L E G E A Nr. 290/2004
privind cazierul judiciar*)
Art. 7. — (1) La inspectoratele de poliție județene și la Dispoziții generale
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București este Art. 1. — În scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute organizat și funcționează cazierul judiciar local, în care se țin și pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, evidența persoanelor fizice născute în raza administrativ- ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor teritorială a județului, respectiv a municipiului București, precum care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, și evidența persoanelor juridice care au sediul social pe raza a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept.
administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului Art. 2. — În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora (2) În structura inspectoratelor de poliție județene și a s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Direcției Generale de Poliție a Municipiului București vor Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse funcționa servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităților teritorial-administrative activitățile pe linie de Art. 3. — Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor Legii cazier judiciar, evidență operativă și evidențe speciale ale Poliției nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 Art. 8. — (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, caracter personal și libera circulație a acestor date, cu respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și (2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face și completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.
dactiloscopic, în situațiile prevăzute în prezenta lege, prin luareaimpresiunilor digitale și palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate și cunoașterea exactă Organizarea cazierului judiciar
Art. 4. — Cazierul judiciar se organizează de Ministerul (3) În scopul înregistrării și identificării dactiloscopice, în Administrației și Internelor și se ține de unitățile Poliției Române, cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează prin structuri specializate în acest domeniu.
un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu Art. 5. — (1) Evidența informatizată a cazierului judiciar și compartimente distincte la nivelul serviciilor județene de profil și evidența informatizată dactiloscopică se organizează șifuncționează în cadrul Poliției Române, care asigură și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
coordonarea activităților desfășurate în aceste domenii.
(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative Înscrierea datelor în cazierul judiciar și procedura
din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
de scoatere din evidență
(3) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Art. 9. — În ceea ce privește persoanele fizice, în cazierul cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritate centrală în ceea ce privește schimbul de date înscrise în cazierul a) pedepsele, măsurile de siguranță și educative, pronunțate judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a prin hotărâri judecătorești definitive; Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepsei judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 închisorii, a măsurilor de siguranță și educative, liberarea condiționată și revocarea acesteia, sancțiunea cu caracter Art. 6. — (1) La Inspectoratul General al Poliției Române se administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal, organizează și funcționează cazierul judiciar central în care se ține evidența persoanelor fizice născute în afara României și a c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, reabilitarea, caracterul politic al condamnării; al evidenței operative și al evidențelor speciale ale poliției, care d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale au comis infracțiuni pe teritoriul României și au fost condamnate, definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și sancționate administrativ conform Codului penal sau față de măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum și a celoraflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2).
din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de (2) În cazierul judiciar central se ține, de asemenea, și evidența persoanelor despre care s-au primit comunicări de e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul luare în evidență din partea organelor competente ale altor *) Republicată în temeiul dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr. 172/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009.
Legea nr. 290/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 aprilie 2005 și a mai fost modificată prin: — Legea nr. 202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, — Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945— 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 Art. 10. — În ceea ce privește persoanele juridice, în cazierul județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului a) pedepsele și măsurile de siguranță pronunțate prin (3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fișa dactiloscopică se întocmește b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor, de unitatea locală de poliție, care trimite și comunicarea.
(4) Pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, Europene, alții decât cei români, actele prevăzute la art. 12 și 13 vor fi trimise Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale judiciar datele respective și le va comunica autorităților centrale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de ale statelor membre ale Uniunii Europene ai căror resortisanți e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul Art. 15. — (1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din Art. 11. — (1) În evidența cazierului judiciar organizată la evidență dacă se află în una dintre următoarele situații: unitățile de poliție prevăzute la art. 6 și 7 se notează în mod a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență, date privind persoanele fizice sau juridice față de b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept; care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani și au trecut (2) Datele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus față de ele Art. 12. — Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările încetarea urmăririi penale ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă provizorii menționate la art. 11 se fac în baza: de achitare sau de încetare a procesului penal; a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum g) au executat măsura educativă a libertății supravegheate, și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranță și a (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută la alin. (1) lit. a)—d) și f) există și alte mențiuni, se șterg numai sau de unitatea locală de poliție, în cazurile prevăzute la art. 14 mențiunile care impun scoaterea din evidență.
Art. 16. — (1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de d) comunicărilor de punere în mișcare a acțiunii penale, a extraselor de pe ordonanțele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii și au trecut e) comunicării privind achitarea amenzii penale.
20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; Art. 13. — Înscrierea datelor prevăzute la art. 10 se face în e) au fost dizolvate și radiate și au trecut 10 ani de la data a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de complementare, cu excepția celei prevăzute la lit. e).
(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute b) comunicărilor de începere, întrerupere sau încetare a la alin. (1) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care executării pedepselor principale și complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanțajudecătorească; c) comunicării privind achitarea amenzii penale.
Conținutul certificatului de cazier judiciar
Art. 14. — (1) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art. 12 și 13 se trimit unităților de poliție competente Art. 17. — În certificatul de cazier judiciar se înscriu potrivit art. 6 și 7, în termen de cel mult 10 zile de la data sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive.
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, Art. 18. — În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu: pronunțării soluției sau săvârșirii faptului juridic ce trebuie luat a) sancțiunile penale pronunțate pentru fapte săvârșite în (2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc b) măsurile de siguranță luate fără aplicarea unei pedepse, de detenție sau la locul de muncă, a reținerii sau arestării cu excepția internării medicale, interzicerii de a ocupa o funcție preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupație, institut medical-educativ și a internării medicale, comunicările interzicerii de a se afla în anumite localități și a expulzării.
vor fi însoțite de fișa dactiloscopică decadactilară. Comunicările Art. 19. — (1) Organele de urmărire penală sau instanțele de se trimit cazierului judiciar de la locul de naștere al persoanei în judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un Inspectoratului General al Poliției Române, iar fișa act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticității actului dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliției există indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 (2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea efectuată și la solicitarea autorităților competente din celelalte Art. 24. — (1) Trimiterea în străinătate a copiilor de pe (3) Identificarea dactiloscopică se face de către formațiunile cazierul judiciar se face potrivit înțelegerilor internaționale la care de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau al unităților teritoriale de poliție.
(2) În statele față de care România nu are angajamente (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), rezultate din înțelegerile internaționale la care este parte, identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formațiunile comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe bază de de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției reciprocitate, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestorstate, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor Comunicarea datelor din cazierul judiciar
Art. 25. — (1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații Modul și condițiile cerute pentru obținerea copiei
referitoare la acesta, transmise de autoritățile competente din de pe cazierul judiciar
celelalte state membre ale Uniunii Europene.
(2) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în Art. 20. — (1) Organele de urmărire penală sau instanțele de baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI, la judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe care se anexează copia de pe cazierul judiciar prevăzută la cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală (3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în (2) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.
siguranță națională și justiție pot cere, de asemenea, copie de (4) În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliției Române, (3) În cazul în care autoritățile române competente solicită prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, informații din cazierul judiciar național al unui stat membru al solicită de îndată aceste informații de la autoritatea care a Uniunii Europene, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, (5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe în calitate de autoritate centrală, transmite autorității centrale a să curgă de la data primirii informațiilor necesare identificării statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar și de persoanei la care se referă cererea.
(6) La copia de pe cazierul judiciar solicitată de autoritățile (4) Cererile de extrase din cazierul judiciar și de informații centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se referitoare la acesta, prevăzute la alin. (3), se transmit în baza atașează și informațiile referitoare la măsurile preventive sau formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI.
pedepsele dispuse de organele competente din statele membre Art. 21. — (1) În copia de pe cazierul judiciar se trec datele și înregistrate conform art. 6 alin. (2).
înscrise în cazier și notările provizorii care nu au fost șterse.
Art. 26. — Comunicările, cererile, răspunsurile și celelalte (2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor informații relevante pot fi transmise autorităților celorlalte state judiciare se atașează informațiile referitoare la sancțiunile cu membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace în măsură să caracter administrativ aplicate conform Codului penal și măsurile producă un document scris și în condiții care să permită preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, autorităților destinatare să le stabilească autenticitatea.
înregistrate conform art. 6 alin. (2).
Art. 22. — (1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă: Condițiile cerute și modalitatea de obținere a certificatului
a) pentru persoana fizică: datele de stare civilă, inclusiv codul de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridice
b) pentru persoana juridică: datele de identificare, inclusiv Art. 27. — (1) Persoanele fizice sau juridice pot obține propriul certificat de cazier judiciar în condițiile stabilite la (2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul prevăzute la art. 6 și 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.
judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului (3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un (3) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (2) vor trimite de termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice față de atunci când sunt folosite în fața autorităților române.
care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni (4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia persoanelor fizice sau juridice, instituțiile abilitate în acest se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru Art. 23. — (1) Datele cu caracter personal comunicate de Art. 28. — (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii și motivată, se depune de către persoana fizică personal la Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) unitatea de poliție de la locul de naștere, domiciliu sau reședință.
în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritățile (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare și române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la unitatea de (2) Datele cu caracter personal transmise de autoritățile poliție pe raza căreia își are sediul social sucursala, filiala sau competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca punctul de lucru persoana juridică.
răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) pentru alte (3) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1) scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autoritățile și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile române numai în scopul pentru care au fost solicitate și în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 777/13.XI.2009 (4) După darea în exploatare a Sistemului Național de (3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condițiile alin. (2) Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru este scutit de taxa de timbru și de cheltuielile efectuate pentru obținerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusă la orice unitate ori subunitate de poliție conectată la acest sistem.
(4) Unitatea de poliție va comunica petiționarului modul de Art. 29. — (1) Persoanele fizice care se află în străinătate soluționare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Art. 33. — (1) Persoana căreia i s-a respins cererea de (2) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestație, alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult inclusiv pentru situația în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unității de poliție, în termen de 30 de zile Art. 30. — (1) Pentru obținerea unui certificat de cazier de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcției cazier judiciar, (2) Contestația este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General pronunțată este definitivă și irevocabilă.
(3) În caz de admitere a contestației, instanța va trimite copie (2) În vederea obținerii datelor solicitate, Direcția cazier de pe hotărâre unității de poliție care a eliberat actul contestat, judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului General al Poliției Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 26, autorității centrale a statului membru alUniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar și de informații referitoare Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 34. — (1) În scopul creării bazelor de date automatizate (3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de privind persoanele aflate în evidența cazierului judiciar, în cadrul persoanele care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai Ministerului Administrației și Internelor se realizează Sistemul statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar.
unde se solicită eliberarea cazierului.
(2) În vederea utilizării acestor evidențe, la sistemul Art. 31. — (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform poliție, precum și celelalte structuri și instituții din sistemul de procedurilor legale în vigoare, după cum urmează: ordine publică, siguranță națională și justiție.
a) în țară, numai pe baza unei procuri autentificate de către (3) Organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar se stabilește prin b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 60 de zile de la data intrării misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor Art. 35. — Până la realizarea Sistemului Național de oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliție Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.
își desfășoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în (2) Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata Art. 36. — (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența (3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru unităților de poliție, precum și cererile pentru obținerea depunerea la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a reprezentantul legal al acesteia, soțul persoanei condamnate, Guvernului**), în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3).
copiii, ascendenții, frații ori surorile persoanei condamnate sau (2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar vor (4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului.
persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepția persoanei Modelul certificatului de cazier judiciar se stabilește prin hotărâre condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original și depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calității.
Art. 37. — Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, Rectificarea înscrierilor sau a notărilor
dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, din cazierul judiciar
publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.
Art. 32. — (1) Persoana care figurează în evidența cazierului Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a provizorii dacă acestea nu corespund situației reale sau dacă Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale.
(2) Cererea de rectificare trebuie motivată și însoțită de nr. 290/2004 privind cazierul judiciar care nu sunt încorporate în actele doveditoare și se adresează unității de poliție care a emis forma republicată a Legii nr. 290/2004 și care se aplică, în certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia: susținerile petiționarului, iar în cazul în care constată că în „Art. II. — Prezenta lege transpune Decizia 2005/876/JAI cazierul judiciar s-a înscris o mențiune greșită, procedează la a Consiliului din 21 noiembrie 2005 privind schimbul de informații rectificarea datelor și comunică sau eliberează un nou act în extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005.” *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2.101/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.220 din 20 decembrie 2004.
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, precum și a celor privind cererile pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazieruljudiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004.
A B O N A M E N T E L A P U B L I C A Ț I I L E O F I C I A L E P E S U P O R T F I Z I C
— Prețuri pentru anul 2009 —
Greutate
Denumirea publicației
de apariții
apariție/
medie/apariție
(TVA 9% inclus)/lei
săptămână
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară Colecția Hotărâri ale Guvernului României NOTĂ:Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, (telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08) — București, Splaiul Independenței nr. 202A (telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58) — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33 (telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09) (telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85) (telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17) (telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712) — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2 (telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18) — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II (fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88) — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 (telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01) — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15 — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58) — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18 (telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28) (telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43) — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24) — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5 (telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24) — Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777/13.XI.2009 conține 16 pagini.
ISSN 1453—4495

Source: http://www.clr.ro/Rep_dil_2002/..%5CMonitorWeb_Doina_nupunemana%5C2009%5C777.pdf

Hormone factsheet 27 jan 2012.pub

Hormonal Growth Promotants and Beef What are hormonal growth promotants? Hormonal growth promotants are the natural sex hormones which are administered to animals in order to improve an animal’s ability to use nutrients efficiently. Synthetic derivatives of the natural hormones may also be used instead of the natural hormones. Health Canada has approved three natural hormones and three

binal.ac.pa

BIBLIOTECA NACIONAL “ERNESTO J. CASTILLERO R.” DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPÓSITO LEGAL-MONOGRAFÍAS MARZO 2011 Jaén Suárez, Omar, 1942- López Morales, Omar, 1977- Diez años de administración panameña del Canal : 2000-2010 Diana traición y dolor / Omar López Morales ; [edición y / Omar Jaén Suárez.-- Panamá : Autoridad del Canal de corrección Mar

Copyright © 2008-2018 All About Drugs