Microsoft word - gp powerbank u-smart.doc

English

GP PowerBank U-Smart Instruction Manual

Charger Features:
Corded type charger with AC 100-240V adaptor Charge 1 to 4 AA or AAA rechargeable batteries
Operating Instructions:
1. Charge either 1 to 4 AA or 1 to 4 AAA NiMH batteries.
2. Open the top cover. Insert GP NiMH AA batteries into the charging slots by
pressing down the charging platform of negative terminal. Observe polarity indicators (+/-) to avoid reverse charging. (Fig. 1) 3. To charge AAA batteries, simply insert batteries on the platform. (Fig.2) 4. Connect GP AC 2.5A adaptor with its corresponding plug to the charger and plug it into the power source (Fig.3) OR connect GP DC 12V car adaptor cord to the charger and plug it into the cigarette lighter jack (Fig.4 ). 5. LED indicator(s) will light up in red showing charging in progress. The red light will turn green when the battery is fully charged. Trickle charging will start after all batteries are fully charged. 6. Ventilation fan will be on during charging. However, at temperature below 10oC, the fan will not operate until temperature goes above 10oC. 7. The red LED indicator(s) will flash and the charger will stop charging if alkaline, rechargeable alkaline, carbon zinc, lithium or bad battery is mistakenly placed. 8. For best result, use GP PowerBank U-Smart at room temperature with good 9. Once charging is complete, unplug the charger from the power source and For best performance and safety, charge only GP NiMH batteries
with GP PowerBank U-Smart.

Attention:
1. For first new use batteries, 2 to 3 times of charging and discharging are required
to optimize the batteries’ performance. If batteries are stored for more than one week, always recharge them before use. 2. It is normal that the batteries will become hot during charging and quickly cool down to room temperature once fully charged. 3. Charging time may vary based on battery capacity. 4. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used 5. Battery storage temperature: -20 ~35oC Caution:
1. Charge Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only.
2. Do not charge other types of batteries such as alkaline, rechargeable alkaline,
carbon zinc, lithium or any other kind of batteries not specified as they may leak or burst, causing personal injury and damage. 3. Do not drop any metals and tiny stuffs into the fan. 4. Never use an extension cord or any attachment not recommended by GP, otherwise this may result in a risk of fire, electric shock or personal injury. 5. Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when not in 6. Do not short circuit batteries 7. Do not wet, incinerate or disassemble the charger and batteries. 8. Indoor use only. Do not expose the charger to rain, snow or extreme conditions. Swedish

GP PowerBank U-Smart Bruksanvisning

Charger Features:
Laddare med sladd och AC 100-240V adapter. Laddar 1 till 4 AA eller AAA laddningsbara batterier Individuell minus delta V (-dV) avkänning för varje laddkanal Individuell temperaturavkänning för varje laddkanal Individuell säkerhetstimer för varje laddkanal Detektering mot dåliga batterier samt engångsbatterier
Laddinstruktioner:
1. Ladda antingen 1 till 4 AA eller 1 till 4 AAA NiMH batterier. 2. Öppna topplocket. Sätt i GP NiMH AA batterier i laddfacken genom att trycka ner laddplattformen vid minusterminalen. Observera polaritetsindikatorerna (+/-) för att undvika polvändning. (Fig. 1) 3. För att ladda AAA batterier, sätt i dem i laddplattformen. (Fig.2) 4. Anslut GP AC 2.5A adaptern med tillhörande kontakt med laddaren och anslut den till strömkällan (Fig.3) ELLER anslut GP DC 12V biladaptern till laddaren och anslut den i cigarettändaruttaget (12V-uttaget). (Fig.4 ). 5. LED indikatorn lyser rött vid laddning. Det röda ljuset övergår till grönt när batteriet är fulladdat. Underhållsladdning påbörjas när batterierna är fulladdade. 6. Ventilationsfläkten är på under laddning. Fläkten sätts först igång då 7. De röda LED indikatorerna börjar blinka och laddning avslutas om alkaliska, carbon zinc (brunsten), lithium eller dåliga batterier sätts in i laddaren. 8. För bästa resultat, använd GP PowerBank U-Smart i rumstemperatur och 9. När laddning är avslutad, tag ut laddaren ur strömkällan och tag ut För att uppnå högsta kapacitet och säkerhet skall endast GP NiMH
batterier laddas i GP PowerBank U-Smart.


Obs:
1. Det krävs 2-3 uppladdningar innan ett nytt batteri nått sin högsta kapacitet. Om
batterierna ej varit i bruk på en veckas tid skall de återuppladdas före användning. 2. Det är normalt om batterierna blir varma under uppladdningen och återgår till 3. Laddtiden varierar lite beroende på batteriets kapacitet. 4. Avlägsna batterierna från laddaren om den inte skall användas på ett tag. 5. Laddningstemperatur: 5°C till 45C° Förvaringstemperatur för batterierna: -20°C till 35°C Varning:
1. Ladda enbart Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier.
2. Ladda inte andra batterier såsom alkaline, laddningsbara alkaline, carbon zinc
(brunsten), lithium eller andra batterier då de kan läcka, explodera och orsaka
personliga eller materiella skador.
3. Tappa inte metaller eller andra småsaker i fläkten.
4. Använd aldrig en förlängningssladd eller liknande som inte är
rekommenderade av GP, då detta kan medföra brand, elektrisk chock eller personlig
skada.
5. Tag ut laddaren ur strömkällan före rengöring eller om laddaren ej används.
6. Batterierna får ej kortslutas.
7. Laddaren och batterierna får ej tas isär, utsättas för fukt eller utsättas för eld.
8. För inomhusbruk enbart. Laddaren får inte utsättas för regn, snö eller extrema
väderförhållanden.Norwegian
GP PowerBank U-Smart Bruksanvisning

Spesifikasjoner:
Lader med ledning og AC 100-240V adapter. Lader 1 - 4 AA eller AAA oppladbare batterier Individuell minus delta V (-dV) føler for hver ladekanal Individuell temperatur føler for hver ladekanal Individuell sikkerhetstimer for hver ladekanal Detektering mot dårlige batterier og engangsbatterier
Ladeinstruksjoner:
1. Lader 1 - 4 AA eller 1 - 4 AAA NiMH batterier. 2. Åpne topplokket. Sett inn GP NiMH AA batterier i laderen ved å trykke ned ladeplattformen ved minusterminalen. Sjekk polaritetsindikatorene (+/-) for å unngå feil innsetting av batteriene. (Fig. 1) 3. For å lade AAA batterier, sett dem inn i laderen. (Fig.2) 4. Kople til GP AC 2.5A adapteren med tilhørende kontakt med laderen og kople den til strømkilden (Fig.3) ELLER kople til GP DC 12V biladapteren til laderen og kople den i sigarettuttaket (12V-uttaket). (Fig.4 ). 5. LED indikatoren lyser rødt ved lading. Det røde lyset går over til grønt når batteriet er fulladet. Vedlikeholdslading begynner når batteriene er fulladet 6. Ventilasjonsviften er på under lading. Viften starter først da 7. De røde LED indikatorene begynner å blinke og lading avsluttes hvis alkaliske, carbon zinc (brunsten), lithium eller dårlige batterier settes inn i laderen. 8. For best resultat, bruk GP PowerBank U-Smart i romtemperatur og der 9. Når lading er avsluttet, ta ut laderen av strømkilden og ta batteriene ut For å oppnå best kapasitet og sikkerhet skal kun GP NiMH batterier lades i
GP PowerBank U-Smart.
1. Det kreves 2-3 oppladinger før ett nytt batteri har nådd den høyeste kapasiten. Dersom batteriene ikke har vært i bruk på en ukes tid, skal de påny lades opp før bruk. 2. Det er normalt at batteriene blir varme under lading og går tilbake til 3. Ladetiden kan variere avhengig av batteriets kapasitet. 4. Ta ut batteriene fra laderen dersom de ikke skal brukes på lang tid. 5. Ladetemperatur: 5°C til 45C° Oppbevaringstemperatur for batteriene: -20°C til 35°C Advarsel:
1. Lad kun Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier. 2. Lad ikke andre batterier som alkaline, oppladbare alkaline, carbon zinc (brunsten), lithium eller andre batterier da de kan lekke, eksplodere og forårsake person eller matrial skade. 3. Mist ikke metaller eller andre småting i viften. 4. Bruk aldri en forlengelsesledning eller liknende som ikke er anbefalt av GP, da dette kan medføre brann, elektrisk sjokk eller personskade. 5. Ta laderen ut av strømkilden før rengjøring eller når laderen ikke brukes. 6. Batteriene må ikke kortsluttes. 7. Laderen og batteriene må ikke demonteres, utsettes for fukt eller ild. 8. Kun for innendørsbruk. Laderen må ikke utsettes for regn, snø eller
Finish

GP PowerBank U-Smart käyttöohje

Laturin ominaisuudet:

Lataaja johdolla ja AC 100-240V adapterilla Lataa yhdestä neljään kappaletta AA- tai AAA-akkua jokaisessa latauskanavassa itsenäiset lämpösensorit jokaisessa latauskanavassa itsenäiset varmuusajastimet Tunnistaa vialliset kennot sekä kertakäyttöparistot
Käyttöohje:
1. Lataa yhdestä neljään AA tai AAA NiMH-akkua. 2. Avaa päällikansi. Aseta GP NiMH AA-akut latauspaikkoihin työntämällä samanaikaisesti minusterminaalin latausasemaa. Tarkista napaisuus (+/-) välttääksesi päinvastaista latautumista (Kuva 1). 3. Aseta AAA-akut latausasemaan (Kuva 2). 4. Yhdistä GP AC 2.5 A adapterin vastaava pistoke laturiin ja työnnä se virtalähteeseen (Kuva 3). TAI yhdistä GP DC 12V auton tupsyt johto laturiin ja työnnä se tupakansytyttimeen (Kuva 4). 5. LED-valot palavat punaisina latauksen ajan. Punainen valo vaihtuu vihreäksi kun akut ovat täyteen ladattuja. Ylläpitolataus alkaa kun kaikki akut ovat täyteen ladattuja. 6. Tuuletin toimii latauksen ajan lämpötilan noustessa yli 10oC. 7. Punainen LED-valo välähtää ja lataus pysähtyy jos laturiin asennetaan vahingossa alkaliparisto, ladattava alkaliakku, ruskokiviparisto, Li-ion tai vaurioitunut paristo. 8. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä GP Power Bank U-Smartia 9. Latauksen päätyttä poista laturi virtalähteestä ja poista akut. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lataa ainoastaan GP NiMH-akkuja GP
PowerBank U-Smart laturissa.
1. Uusien akkujen kanssa suosittelemme, että kahden kolmen ensimmäisen täyteen latauksen jälkeen annat akkujen tyhjentyä kunnolla ennen uudelleen latausta täyteen. Mikäli akut ovat olleet käyttämättöminä yli viikon, lataa ne uudestaan ennen käyttöä. 2. Latauksen aikana akut kuumenevat ja nopeasti jäähtyvät huoneen lämpöisiksi täyteen latauksen jälkeen. 3. Latausaika vaihtelee akkujen kapasiteetista riippuen. 4. Poista akut laturista mikäli et käytä laturia vähään aikaan. 5. Akkujen säilytyslämpötila: -20 ~35oC Laturin käyttöympäristön lämpötila: -20 ~35oC Varoitus:
1. Lataa ainoastaan NiMH-akkuja. 2. Lataa ainoastaan NiMH-akkuja, ei esim. alkaliparistoja, ladattavia alkaliakkuja, ruskokiviparistoja, Li-ion tai muun tyyppisiä ei ohjeen mukaisia paristoja/akkuja, sillä ne voivat vuotaa tai räjähtää aiheuttaen mahdollisesti henkilövahinkoa tai muuta vauriota. 3. Älä pudota metalliesineitä tai muita pieniä esineitä laturin tuulettimeen. 4. Käytä vain GP:n ohjeen mukaista johtoa välttääksesi mahdollisen palovaaran, sähköiskun tai henkilövahingon. 5. Ennen puhdistusta poista laturi virtalähteestä. Jos et tarvitse laturia vähään 6. Älä oikosulje akkuja. 7. Älä pura laturia tai akkuja. Älä myöskään altista niitä kosteudelle, lialle tai 8. Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä altista laturia sateelle, lumelle tai äärimmäisille olosuhteille.
Danish
GP PowerBank U-Smart Brugsanvisning

Charger Features:
Oplader med ledning og AC 100-240V adapter. Oplader 1 til 4 AA eller AAA genopladelige batterier Individuel minus delta V (-dV) føler for hver ladekanal Individuel temperaturføler hver ladekanal Individuel sikkerhedstimer for hver ladekanal Detektering mod dårlige batterier samt engangsbatterier
Opladningsinstruktioner:
1. Oplad enten 1 til 4 AA eller 1 til 4 AAA NiMH batterier. 2. Åben toplåget. Sæt GP NiMH AA batterier i opladningsdelen og tryk opladningsplatformen ned ved minusterminalen. Observer polaritetsindikatorerne (+/-) for at undgå polvending. (Fig. 1) 3. For at oplade AAA batterier, sættes de i opladningsplatformen. (Fig.2) 4. Tilslut GP AC 2.5A adapteren med tilhørende kontakt med opladeren og tilslut den til strømkilden (Fig.3) ELLER tilslut GP DC 12V biladapteren til opladeren og tilslut den i cigarettænderstikket (12V-udtaget). (Fig.4 ). 5. LED indikatoren lyser rødt ved opladning. Det røde lys overgår til grønt når batteriet er fuldtopladt. Vedligeholdelsesopladning begynder når batterierne er fuldt opladte. 6. Ventilationsblæseren er på under opladning. Blæseren sættes først igang når 7. De røde LED indikatorer begynder at blinke og opladning afsluttes hvis alkaliske, carbon zinc (brunsten), lithium eller dårlige batterier sættes i i opladeren. 8. For at opnå det bedste resultat bør GP PowerBank U-Smart anvendes rumtemperatur og hvor der findes en god ventilation. 9. Når opladningen er afsluttet, tages opladeren ud af strømudtaget og For at opnå højeste kapacitet og sikkerhed bør man udelukkende oplade
GP NiMH batterier i GP PowerBank U-Smart.
1. Det kræves 2-3 opladninger inden et nyt batteri når sin højeste kapacitet. Hvis batteriet ikke har været i brug en uges tid bør det genoplades før det anvendes. 2. Det er normalt hvis batterierne bliver varme under opladningen og går tilbage til rumtemperatur igen når de er fudltopladte. 3. Ladetiden varierer lidt beroende på batteriets kapacitet. 4. Udtag batterierne fra opladeren hvis den ikke skal anvendes i længere tid. 5. Opladningstemperatur: 5°C till 45C° Opbevaringstemperatur for batterierne: -20°C till 35°C Varning:
1. Oplad udelukkende Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier. 2. Oplad ikke andre batterier såsom alkaline, laddningsbara alkaline, carbon zinc (brunsten), lithium eller andre batterier da de kan lække, eksplodere og forårsage personlige eller materielle skader. 3. Tab ikke metaller eller andr småting i blæseren. 4. Anvend aldrig en forlængerledning eller lignednde som ikke er rekommenderet af GP, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller personlig skade. 5. Tag opladeren ud af strømstikket før rengøring eller hvis opladeren ikke 6. Batterierne må ikke kortsluttes. 7. Opladeren og batterierne må ikke skilles af, udsættes for fugt eller utsættes 8. For indendørs brug udelukkende. Opladeren må ikke udsættes for regn, sne

Source: http://www.gppowerbank.fi/gulliver/documents/gppowerbank.se/manual/usmart.pdf

Ripening effects on the chilling sensitivity of processing and

J. Appl. Hort., 2(2):76-78, July-December, 2000 Ripening effects on the chilling sensitivity of processing andnon-processing tomato cultivars Department of Food Production, Faculty of Agriculture and Natural Sciences. The University of the West Indies,St. Augustine. Trinidad, West Indies Abstract Studies on the sensitivity to chilling injury (CI) of 8 processing and 8 non-processing tomato

agr.cu.edu.eg

Bull. Fac. Agric., Cairo Univ., Vol. 61, No. 4: 340 - 449 ( October) 2010_________________________ CONTENTS No. Title Page *AGRICULTURAL ECONOMIC: 36. Technical efficiency of citrus production in Syria. By: I. Ismail, W. Z. Habib, and A. Abidel Aziz …………………………………………. 340 *AGRONOMY: 37. Genetic analysis of dia

Copyright © 2008-2018 All About Drugs