Psyykenlääkkeet:

PSYYKENLÄÄKKEET:
Anne Sundström 11.5.2011

 Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet)  Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen säätelykeskuksiin, jossa tapahtuu tiedostamattomat tulkinnat. Nämä aiheuttavat tahdosta riippumattoman hermoston välityksellä muutoksia sisäelinten (e.sydän, suolisto) tilaan.
 Informaatio siirtyy hermosolusta toiseen välittäjäaineiden
avulla. Välittäjäaineet sitoutuvat kullekin ominaiseen reseptoriin.
Hermosoluja stimuloivia (kiihottavia) välittäjäaineita:
asetyylikoliini, noradrenaliini ja glutamatti (mm.mausteissa), voimistavat informaation siirtoa hermosolujen välillä  Hermosoluja estäviä (inhiboivia) välittäjäaineita:
GABA (gamma-aminohappo), dopamiini ja serotoniini, hermoimpulssin siirtyminen/eteneminen solusta toiseen vaikeutuu  Psyykenlääkkeillä vaikutetaan aivojen välittäjäaineisiin
joko tehostamalla tai estämällä!
HUOMIOITA KÄYTETTÄESSÄPSYYKENLÄÄKKEITÄ:  Lääkevaikutus tulee hitaasti viikkojen käytön jälkeen  Lähes kaikki ovat kolmiolääkkeitä (PKV)  Käyttö tarkkaa/ohjeen mukaista: annosta ei saa nostaa/vähentää omin päin, haittavaikutusten informointi, lopetetaan lääkärin määr.erillisen ohjeen mukaan (vieroitusoireet/vieroitusoireyhtymä)  Ottamatta unohtunut lääkeannos otetaan mahdollisimman pian – ei kuitenkaan yhtä aikaa seuraavan annoksen kanssa  Suun puhatudesta ja kosteudesta huolehtiminen (juominen, ruoka pureskellaan hyvin, ksylitolipurukumi tai-pastillit, erill.suoja-aineet/öljy  Väärinkäyttö, riippuvuus, saman aikainen päihteiden  Riittävä ohjaus lääkkeen käyttöön!  Antipsykoottiset lääkeaineet (psykoottiset
tilat, harhaluuloisuushäiriöt ( + kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennustilat, eriasteinen ahdistuneisuus, unettomuus) hoidossa  Masennus- eli depressiolääkkeet (+
paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, krooniset kiputilat, syömishäiriöt, muut ahdistuneisuushäiriöt) hoidossa  Mielentasaajalääkkeet
Ahdistuneisuuslääkkeet sekä uni- ja
nukahtamislääkkeet
 Psykoosi: Todellisuudentaju häiriintyy sisäisen ja  Positiiviset oireet: harhaluulot, aistiharhat,  Negatiiviset oireet: eristäytyminen, apaattisuus,  Epätyypillisten neuroleptien käyttö dementiapotilaan käytöshäiriöiden hoidossa (risperidoni)  Perinteisiä
Uuden polven
neurolepteja:
neuroleptit:
 Per os 1-2x pv, tai lihakseen lyhyt- tai  Nopeavaikutteiset lihakseen, vaikutus yl 30-60  Lääkkeen rauhoittava vaikutus nopeasti, mutta antipsykoottinen vaikutus vie useita päiviä  Depot-neurolepti- injektiot: vaikutus vasta 2-3 kk  Uuden polven neurolepteilla vähemmän haittoja  Neurologiset haitat: ensimmäiset päivät -
vuosia: erilaiset motoriset sivuvaikutukset (motorinen levottomuus, lievät pakkoliikkeet), lääkeparkinsonismi/ ekstrapyramidaali-oireet  Matala verenpaine+ takykardia, sydämen
johtumishäiriöt (uuden polven neuroleptit)
Painonnousu
Sokeritaudin puhkeaminen
Seksuaalitoiminnan häiriöt
Prolaktinemia (risperidoni),kuukautishäiriöt
(amennorrhea), maitovuoto naisilla, seksuaalitoiminnan häiriöt ja impotenssi miehillä, hedelmällisyysngelmat  Keskushermostovaikutukset: sedaatio,
Tardiivi dyskinesia: pitkäaikaiskäytön
yhteydessä ilmaantuva liikehäiriö = suun, kielen matomaiset pakkoliikkeet (perinteiset neuroleptit)  Ihohaitat (ihottumat, herkistyminen valolle)
Maligni neuroleptioireyhtymä (tavall.
 Äkillinen korkea kuume, lautamainen lihasjäykkyys, tajunnantason lasku aina koomaan asti, vaihteleva verenpaine, voimakas hikoilu ja hengityksen kiihtyminen, mahd. leukosytoosi ja maksaentsyymien kohoaminen  N 2 viikon kuluessa lääkehoidon aloittamisesta, tai  Kehittyy äkillisesti, huippu 24-48 tunnissa ja kestää  LÄÄKE LOPETETTAVA HETI! Uusi lääkitys 2
Ruoansulatuselimistöhaitat:
 Suun kuivuminen, ummetus, pahoinvointi, suolitukos, oksentelu, vatsakipu (harvinainen: hepatiitti tai akuutti pankreatiitti)  Hematologiset haitat, erityisesti uuden polven
 Leukopenia ja granylosytopenia. Verenkuvan seuranta tärkeää ja huomioitava infektioalttius  Lopettaminen annosta laskemalla asteittain  Psykoosilääkkeen hajoaminen estyy ja pitoisuus  Psykoosilääke nostaa toisen käytettävän  Toisella lääkkeellä samankaltainen vaikutus sekä haittavaikutus psykoosilääkkeen kanssa, teho voimistuu: esim.metoklopramidi/Metopram®, Primperan® ja proklooriperatsiini/ Stemetil®  Alkoholin ja päihteiden yhteiskäyttö  Muiden keskushermostoon vaikuttavien PSYYKENLÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ VANHUKSILLA:H-M.ALANEN2008  Joka kolmas kotona asuva vanhus käyttää  Joka 10:s käyttää kahta tai useampaa  Usean psyykenlääkkeen käyttö lisää  Osa sairaalahoidosta on seurausta lääkitykseen liittyvästä ongelmasta (mm. liikaa lääkkeitä, yhteen sopimattomia lääkkeitä, alilääkitys) PSYKOOSILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖAIHEELLISTA VANHUKSELLA:  Käyttö vain keskivaikeiden ja vaikeiden  Terapeuttinen vaikutus iäkkäällä vasta 6-12 vk:n  Lääkehoito liian herkästi ainoana hoitomuotona!  Yhdistettynä muihin ei- lääkkeellisiin  Psykologinen ja/tai psykososiaalinen hoito ( terapiat, MASENNUSLÄÄKKEET, VAIKUTUSMEKANISMINSA MUKAAN:  Doksepiini (Doxal®) Nortriptyliini  Ongelmallisia haittoja, erityisesti vanhuksilla Suun kuivuminen, ummetus, virtsaumpi, näön heikkeneminen, muistin ja henkisten toimintojen heikkeneminen sekä sekavuus  Verenpaineen säätelyjärjestelmä: Huimaus, tasapainohäiriöt, kaatumisriski  Uudentyyppisten noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät lääkkeet: haitat vähäisempiä:  Seksuaalisten toimintojen heikkeneminen (orgasmin  Pahoinvointi, lievät vatsavaivat, ummetus  Iäkkäillä muistin heikkeneminen mahdollista!  Verenvuotoalttius (yhdessä särkylääkkeiden kanssa)  MAO-estäjät:
Serotoniinin takaisinoton estäjät:
 Suoliston toiminnan kiihtyminen(paino voi laskea)  Iäkkäille: altistaa kaatumistapaturmille MASENNUSLÄÄKKEIDEN KÄYTÖSSÄHUOMIOITAVAA:  Pitkäaikaisen käytön lopettaminen hitaasti asteittain, annosta laskemalla muutaman viikon aikana(vieroitusoireet: huimaus, pahoinvointi,  Useilla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (esim kodeiinin ja tramadolin vaikutus estyy/ CYP2D-  Vakava haittavaikutus: serotoniinioireyhtymä
 isot annokset, tai kaksi lääkettä yhteiskäytössä  Yhdessä jonkin muun serotoniipitoisuutta lisäävän lääkkeen kanssa ( tramadoli/Tramal®, mäkikuisma, metoklopramidi/Metopram®, fetanyyli/Durogesic®, valproaatti/Deprakine®, triptaanit/Imigran®, dekstrometorfaani/Lagun®, Redol comp®, Resilar®, Sir  Tunne-elämän ja käyttäytymisen oireet:  Kiihtyneisyys, ärtyisyys, ahdistus, unettomuus,  Tärinä, vapina, kömpelyys, silmäluomien kouristelu,  Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, päänsärky, hikoilu, kuume, verenpaineenvaihtelut, nopea syke, hikoilu  Bentsodiatsepiinijohdannaiset ja niiden kaltaisen  Iäkkäillä muistin ja kognitiivisten toimintojen  Ahdistuneisuus, tuskaisuus, levottomuus  Lihasrelaksointi: kouristukset, kohtaushoito diatsepaami/Diapam®, nitratsepaami/Insomin®,  Keskipitkävaikutteiset, sopii vanhuksille:
tematsepaami/Tenox®, loratsepaami/Temesta® triatsolaami/Halcion®, midatsolaami/Dormicum®  Vain lyhytaikaisesti (max muutama viikko)
 Vain tarvittaessa otettavia (ei esim. joka ilta) Lamauttaa laaja-alaisesti aivojen toimintaa  Aikaansaa normaalista poikkeavan unen laadun BENTSODIATSEPIINIEN KÄYTTÖÖNLIITTYVÄT ONGELMAT:  Tottuminen, vaikutuksen heikkeneminen  Vieroitusoireet 1-5 vrk (iäkkäällä 3-20vrk lopettamisesta/rasvaliukoisuus + maksan toiminnan hitaus)  Käytön aikana lievä henkisten toimintojen ja muistin sekä tarkkaavaisuuden heikkeneminen  Vaikutusajat pidemmät kuin keski-ik.
 Pitoisuudet nousevat korkeiksi pitkäaikaishoidossa  Kivelä: Vanhusten lääkehoito/WSOY ja Me,  Kivelä, Räihä: Iäkkään lääkehoito. Kapseli 35  Laine K: Lääkkeiden yhteisvaikutukset/Tammi

Source: http://www.kyamk.fi/folders/Files/KT_palvelut/KT-palvelut/Sote-alan%20kurssit/L%C3%A4%C3%A4kehoidon%20materiaali/Psyykenl%C3%A4%C3%A4kkeet.pdf

kpsa.us

Kentucky Heartland Institute on Public Policy “Global Challenges, Global Opportunities” Campbellsville University Faculty and Staff Hosts Campbellsville University Honor Society Hosts Political Science Honor Society Pi Sigma Alpha Mr Campbellsville University, President (2011-2012) Dr. Western Kentucky University, Past-President (2010-2011) Dr. Murray State University, Past-President (2

Asi quick reference guide

ASIFlex Quick Reference Guide Over-the-Counter Medicine As of January 1, 2011 , The Health Care Reform legislation has directed that many over the counter (OTC) medications will no longer be reimbursable with Flexible Spending Account funds, unless purchased in conjunction with a physician’s prescription. Following is a sample list of OTC medicine categories affected by these changes:

Copyright © 2008-2018 All About Drugs