Microsoft word - eti_be_zetanil_nl 091205 03


ERKENNINGSNUMMER

WERKZAME STOFFEN
: CYMOXANIL EN MANCOZEB
GEHALTEN
: RESPECTIEVELIJK 4,5% EN 65%
FORMULERINGSTYPE
: SPUITPOEDER (WP)
SENSIBILISE-
GIFTIGHEIDSKLASSE
gevaarlijk

ZETANIL IS EEN SCHIMMELBESTRIJDINGSMIDDEL TEGEN PHYTOPHTHORA INFESTANS IN
AARDAPPELEN.

BIJZONDERE GEVAREN
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R43 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R50/53
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. S13 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. S20/21 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S24/25 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. S35 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. S61 -
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
ANDERE VERMELDINGEN
Schadelijk voor gevogelte.
Niet toepassen langs watergangen en andere wateroppervlakken.
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste
gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de
gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij
verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de
wachttermijn voor de oogst te verkorten.
VEILIGHEIDSTERMIJN
21 dagen voor de oogst.
GEBRUIKSAANWIJZING:
ZETANIL
toepassen in aardappelen tegen Phytophthora infestans (‘aardappelziekte’). Het tijdstip van de
eerste bespuiting en de volgende bespuitingen hangt af van de ontwikkeling van het gewas en van het weer.
Dosering:
De dosering is 2 kg/ha, volgens een wekelijkse toepassing of volgens de waarschuwingen. Bij een hoge
infectiedruk en afhankelijk van de ontwikkeling van het gewas, kan de dosering worden verhoogd tot
2,5 kg/ha.
ZETANIL blijven toepassen tot het doodspuiten van het loof.
RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Agricultural Chemicals nv/sa
Mgr. Eestermansstraat 23
2328 Meerle (Hoogstraten) - België
Telefoon: 03-3150876

Telefax: 03-3150904
E-mail: [email protected]
Webpage: www.agrichem.info
ZETANIL (vervolg)

ERKENNINGSNUMMER

WERKZAME STOFFEN
: CYMOXANIL EN MANCOZEB
GEHALTEN
: 4,5% EN 65% RESPECTIEVELIJK
FORMULERINGSTYPE
: SPUITPOEDER (WP)
SENSIBILISE-
GIFTIGHEIDSKLASSE
gevaarlijk

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP
Bij vermoeden van een vergiftiging onmiddellijk een arts waarschuwen en het Antigifcentrum bellen
(070 245 245).
Na spatten in de OGEN: de oogleden onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten overvloedig spoelen
met zacht stromend water. Spoel niet naar het andere oog toe. Bij blijvende irritatie een arts raadplegen.
Na overmatig INADEMEN: het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen.

Na INSLIKKEN
: geef de patiënt 1 à 2 glazen water te drinken, om het product te verdunnen. Medicinale
houtskool mag opgelost in water worden gedronken. Vraag de arts of het Antigifcentrum of het nodig is voor
de ingenomen hoeveelheid het slachtoffer te laten braken.
Na morsen op KLEREN en HUID: de verontreinigde kledij verwijderen; huid overvloedig spoelen met water
en zeep.
ADVIES VOOR DE GENEESHEER
Het is weinig giftig. Na inname van één of twee koffielepels door een klein kind zal het wat braakneiging,
braken en diarree vertonen. Het kan irriterend zijn voor de ogen en de ademhalingswegen.
Overgevoeligheidsreacties op de huid zijn gekend.
Mancozeb:
Mancozeb is een complex van maneb en zink (20% mangaan en 2,5% zink). Acuut weinig giftig: LD50 acuut,
oraal (rat) > 5000 mg/kg lichaamsgewicht; LD50 acuut, dermaal (konijn) > 5000 mg/kg. Het behoort NIET tot
de carbamaten met cholinesterase inhiberende werking. Het drinken van alcohol na het werken met dit
derivaat zal waarschijnlijk geen antabuse effect geven. Bij chronische blootstelling: thyroid en leverfunctie
volgen. Als veilige dosis voor de mens wordt 0,03 mg/kg lichaamsgewicht en per dag aangenomen. Na zeer
hoge dosis teratogeen (dierenstudies).
Cymoxanil:
In de concentratie aanwezig in ZETANIL is het weinig giftig. Bij de rat wordt het snel gemetaboliseerd en
voor 70% met de urine uitgescheiden. Er zijn ons geen vergiftigingsgevallen bij de mens bekend.
VERNIETIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN
De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een
daartoe voorzien inzamelpunt. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het middel, noch met de
verpakking besmetten. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel.
NOTA:
Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Erkenninghouder: SIPCAM S.p.a., Via Sempione 195, Pero, Italië
Agricultural Chemicals nv/sa
Mgr. Eestermansstraat 23
2328 Meerle (Hoogstraten) - België
Telefoon: 03-3150876

Telefax: 03-3150904
E-mail: [email protected]
Webpage: www.agrichem.info

Source: http://losangeles.bazoon.nl/CWV_Agrichem/apps/CenterconProductSelector/docs/2009103223560.eti_BE_Zetanil_091205.03_NL.pdf?ProductenPage=2

Litigation update

Litigation Update 42nd Annual Retirement and Benefits Management Seminar The Good. Hecker v. Deere & Co. (Seventh Circuit 2009)  Revenue-sharing is not material and need not be disclosed  Offering allegedly expensive fund options was not a The Good. Renfro v. Unisys (Third Circuit 2011)  Courts should look at "the characteristics of the mix and

Microsoft word - document

Not All Drugs Are the Same After All Oscar Hidalgo for The New York Times Because of possible variations among generic drugs, Dr. James Reiffel, a cardiologist, is leery of prescribing them for some cases. LESLEY ALDERMAN Published: Saturday, December 19, 2009 at 6:30 a.m. Last Modified: Sunday, December 20, 2009 at 5:13 a.m. LET me start by saying I’m a fan of generic drugs. They

Copyright © 2008-2018 All About Drugs