Mezczyzniwewroclawiu.pl

Wprowadzenie
Wraz z ruchem mesjanistycznych ydów pojawia si w czasach wspó czesnych ponownie ydowskie poj cie ekklesia.1W swojej historiiko ció chrze cija ski nie dopuszcza na ogó Przebudzenie mesjanistyczne w ród ydów
ydowskich komponentów, które umo liwia yby ydom wierz cym w Jezusa zachowanie swej ydowskiej to samo ci. Z tego powodu mesjanistyczni ydzi widz swój ruch jako „powstanie ze mierci do ycia”, jak wyra aj to owa Listu do Rzymian (11, 15), które opisuj ponowne przyj cie narodu Inicjatywa Toward Jerusalem Council II (TJCII) jest bezpo rednim Spis tre ci
skutkiem powstania wspó czesnego ruchu mesjanistyczno- ydowskiego, poniewa celem TJCII jest pojednanie ydów i Nie- ydów w jednym Ciele Chrystusa-Mesjasza. Oznacza to, e ta koncepcja wymaga pe nego Ruch ydów mesjanistycznych w czasach wspó czesnych wzajemnego uznania i akceptacji ze strony wierz cych pochodzenia ydowskiego i nie ydowskiego, zarówno na p aszczy nie osobistej jak i 1. Ponowne odkrycie trwa ego znaczenia Izraela wspólnotowej. Ko cio y i wspólnoty chrze cija skie mog jednak tylko wtedy 2. Rozkwit ruchu hebrajsko-chrze cija skiego uzna pe noprawny status ydów wierz cych w Jezusa, gdy zapoznaj si 3. Rozwój dzia alno ci ewangelizacyjnej w ród ydów mesjanistycznymi wspólnotami i ugrupowaniami. Dlatego wi c Przej cie do terminologii mesjanistyczno- ydowskiej chrze cija skiego z ruchem ydów mesjanistycznych. Ta broszura ma na celu Nowa orientacja w towarzystwach misyjnych przedstawienie ydów mesjanistycznych wszystkim chrze cija skim duszpasterzom i teologom, którzy chcieliby uzyska podstawowe informacje Ruch ydów mesjanistycznych w by ym Zwi zku Radzieckim 14 ydzi mesjanistyczni? Co ich w szczególny sposób charakteryzuje? Jakie s ich pocz tki? W co wierz i jak praktykuj swoj ydzi mesjanistyczni?
1. Miejsce i rola Tory w epoce Nowego Przymierza ciwego ydowskiego ruchu mesjanistycznego zaliczaj si ci ydzi, 2. Napi cia mi dzy ruchem w ziemi izraelskiej (Eretz-Israel) którzy uwierzyli w Jezusa z Nazaretu - nazywaj c go po prostu „Jeszua” – jako Mesjasza Izraela, Syna Bo ego i Zbawiciela wiata, którzy yj t wiar 3. Napi cia mi dzy charyzmatyzmem i ewangelikalizmem 23 w sposób specyficzny dla ydowi odrzucaj asymilacj z poza ydowskim chrze cija stwem. Oznacza to, e mesjanistyczni ydzi podwa aj dotychczasowe, zgodne stanowisko chrze cijan i ydów, e ydzi po Rytua y przej cia u ydów mesjanistycznych 1 U yte jest tu ca kiem wiadomie nowotestamentowe poj cie ekklesia, poniewa owa „ko ció ” lub „zbór” w odczuciu ydów mesjanistycznych nie maj wyd wi ku ydowskiego. Nierzadko preferuj oni sformu owanie „Cia o Mesjasza”.
daj dla siebie tego samego statusu w Ciele Chrystusa, którym cieszy o si wi tego – nie przyjmuj jednak z atwo ci wyzna wiary sformu owanych pierwsze pokolenie ydów wierz cych w Jezusa, którzy wyra ali swoj wiar na pierwszych soborach ko cielnych, które odrzuca y przyznanie ydom konkretnie jako ydzi i których wiara w Jeszu nie pomniejsza a w ogóle ich wierz cym w Jeszu , zwanym wtedy Nazarejczykami, jakiegokolwiek miejsca statusu bycia cz ci ludu wybranego ani te mu nie zaprzecza a.
W miar rozwoju ruchu mesjanistycznego wielu ydów, którzy wierz w Wszyscy ydzi mesjanistyczni wierz , e w ich ruchu tkwi pocz tki Jezusa ale nadal nale do ko cio ów i wspólnot chrze cija skich ci” ydów (Rz 11, 12), ich „powstania ze mierci do (protestanckich), przyjmuje okre lenie „mesjanistyczni”. Dotyczy to wielu, ycia”(Rz 11, 15). W tym „zmartwychwstaniu” widz znak, e „czasy pogan” którzy przy czyli si do organizacji „Jews for Jesus”, która w szczególny zmierzaj ku swemu spe nieniu( k 21, 24; por. Rz 11, 25) i e jest sposób skupi a si na ewangelizacji ydów. Jednak okre lenie przygotowywana droga na przyj cie Pana.
„mesjanistyczni ydzi”, wzgl dnie „mesjanistyczno- ydowski” powsta o ze ydzi mesjanistyczni uwa aj utworzenie pa stwa Izrael w roku 1948 za wzgl du na specyficznie ydowskie formy wyra ania wiary w Jeszu , w spe nienie starotestamentowego proroctwa o powrocie narodu ydowskiego przeciwie stwie do nazwy „hebrajscy chrze cijanie”, u ywanej wobec do ziemi izraelskiej. Podkre laj jednak profetyczne zwi zki, jakie pojawiaj wierz cych ydów w obr bie ró nych denominacji chrze cija skich.
si na przyk ad u Ezechiela (36-37), mi dzy powrotem narodu do swojego ci le bior c ruch mesjanistycznych ydów wi e si wi c z tworzeniem kraju, zes aniem Ducha i ich nawróceniem si do Boga poprzez ponowne ydowskich gmin mesjanistycznych. Chocia niektóre z nich nale do narodzenie i duchow przemian . Ziemia izraelska i miasto Jeruzalem maj denominacji protestanckich lub s z nimi stowarzyszone (co zostanie pó niej dla wszystkich ydów mesjanistycznych takie samo znaczenie jak dla ca ego dok adniej omówione), dla mesjanistycznych ydów jest bardzo wa na narodu ydowskiego. Nie jest natomiast czym zaskakuj cym, e znaczenie wolno od kontroli ze strony nie ydowskich gmin wzgl dnie Ko cio ów. Na Izraela i Jerozolimy jest mocniej podkre lane w ruchu mesjanistycznym ogó widz oni zwi zek mi dzy wydarzeniami z roku 1967, gdy Jerozolima dzia aj cym na terenie Izraela ni w diasporze.
znalaz a si ponownie pod kontrol Izraela, i duchow autonomi ruchumesjanistycznego, który jako ruch zacz si od tego czasu rozprzestrzenia .
Ruch ydów mesjanistycznych w czasach wspó czesnych
Gminy mesjanistycznych ydów staraj si g osi wiar w Jeszu jako ciwej prezentacji ruchu mesjanistycznych ydów Mesjasza, wyra aj c j w kategoriach ydowskich i praktykuj c w formach najodpowiedniejszym wydaje si stwierdzenie, e wywodzi si on z dwóch stw i ycia wspólnotowego, okre lonych przez Pisma ydowskie.
rodków – jednego w USA a drugiego w Izraelu. Impuls do utworzenia ruchu mi dzynarodowego wyszed niemal wy cznie z USA, gdzie istnieje pi tek wieczorem lub w sobot w ci gu dnia – jak równie obchodzenie wi cej gmin mesjanistycznych, dysponuj cych o wiele wi kszymi rodkami opisanych w Biblii wi t ydowskich. Reprezentuj stanowisko, e wi ta finansowymi. Jednak e centralna pozycja Izraela i Jerozolimy w religii ydowskie znalaz y spe nienie w Jezusie, i cz sto akcentuj ich znaczenie ydowskiej wyznacza szczególn rol ruchowi mesjanistycznemu w ziemi izraelskiej, gdzie ruch ten zosta nazwany „mesjanistycznym”, zanim to ydzi mesjanistyczni uznaj zarówno Nowy Testament jako Pismo okre lenie przyj to w diasporze. Jerozolima jest „miastem wielkiego Króla” kanoniczne jak te Stary Testament, TANACH. Jednak w przeciwie stwie do (Ps 48, 3; Mt 5, 35). Dla ydów mesjanistycznych Jerozolima stanowi nie ydowskich chrze cijan wychodz od faktu wybrania Izraela jako Ludu centrum ich nadziei eschatologicznej i ich wizji odnowy, zarówno dla Izraela Przymierza, a nast pnie przedstawiaj Jeszu jako Mesjasza-Zbawiciela, który spe ni i nadal b dzie spe nia wszystkie obietnice zawarte w TANACH.
Jeden z przywódców izraelskich, dr Gershon Nerel, uj trafnie potencjalne ydzi mesjanistyczni wol na ogó ujmowa swoja wiar w Jeszu w znaczenie ruchu mesjanistycznego w Izraelu, mówi c: „Szczególnie w Eretz- kategoriach Nowego Testamentu, nazywaj c Go Mesjaszem, Synem Bo ym, Izraelu, w kraju izraelskim, ruch Jeszuy ma pe Zbawicielem, ni w pó niejszej terminologii soborów ko cielnych. Podczas ukszta towania na nowo opisanego w Nowym Testamencie kaha u, zarówno gdy prawie wszyscy z nich wierz w Jednego Boga – Ojca, Syna i Ducha w obr bie wi kszo ci ydowskiej jak i w yciu codziennym.” Punktami odniesienia dla procesów zachodz cych w diasporze s Izrael i Jerozolima, zast pstwa” i odkrywaj na nowo rol narodu ydowskiego w czasach niezale nie od wielko ci ruchu w Izraelu i tempa jego rozwoju. W ostatecznych; (2) rozkwit ruchu hebrajsko-chrze cija skiego, przede rzeczywisto ci po nap ywie imigrantów z by ego Zwi zku Radzieckiego w wszystkim w Wielkiej Brytanii i USA; (3) rozwój dzia alno ci latach dziewi dziesi tych XX wieku ruch si dos ownie potroi i liczy obecnie oko o stu gmin (kaha ów). Charakterystyczna dla ruchu w Izraelu jestjego ró norodno , odzwierciedlaj ca ró ne kraje pochodzenia i ró ne grupy 1. Ponowne odkrycie trwa ego znaczenia Izraela
zykowe (hebrajsk , angielsk , rosyjsk , amharska) jego cz onków, którzy Od czasów pierwszych Ojców Ko cio a coraz wi kszym wyzwaniem dla cz ciowo jeszcze przed przybyciem do Izraela byli ydami ydowskiej to samo ci w Jezusie stawa a si „teologia zast pstwa”, która mesjanistycznymi a cz ciowo ju na miejscu doszli do wiary w Jeszu .
eniu, e Bóg porzuci naród ydowski z powodu jego W Stanach Zjednoczonych istnieje obecnie oko o trzystu gmin niewiary, a jego miejsce jako Bo y lud Przymierza zaj ko ció mesjanistycznych, których cz onkowie przynajmniej w po owie nie s chrze cija ski. Proces utrwalania si tej koncepcji teologicznej i jej przenikania do g ównego nurtu my li chrze cija skiej doprowadzi do tego, e wierz cych. Wi kszo gmin deklaruje przynale no do jednej z dwóch ydzi, którzy dochodzili do wiary w Jezusa jako Mesjasza, Syna Bo ego i wa niejszych organizacji ydów mesjanistycznych: do International Alliance Zbawiciela, musieli ponadto przyjmowa nie ydowsk to samo i kultur .
Messianic Congregations and Synagoges (IAMCS0), za Nawrócenie by o równoznaczne z ca kowit asymilacj . Poniewa od przez Messianic Jewish Alliance of America (MJAA), dzia aj cej do roku 1975 pewnego czasu zaznacza si coraz wi kszy dystans wobec teologii zast pstwa, jako Hebrew Christian Alliance of America (HCAA), lub do utworzonej w odwraca si te w rezultacie ten proces i otwiera si przed ydami wierz cymi roku 1979 Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC).
w Jezusa mo liwo zaj cia w asnego miejsca jako ydzi w obr bie Cia a Ruch mesjanistyczny rozwija si najszybciej w niektórych krajach by ego Zwi zku Radzieckiego, takich jak Rosja, Ukraina, Mo dowa i Bia oru . Ruch Reformacja protestancka, ze swym wezwaniem do powrotu do Biblii, stwarza a sposobno do teologicznego przewarto ciowania. Chocia nie Holandii, chocia nie jest tam zbyt silny liczebnie. W ostatnich latach zmieni o si podej cie reformatorów do ydów, nie up yn o du o czasu, gdy obiecuj co zapowiadaj si pocz tki ruchu mesjanistycznego w Ameryce puryta scy nauczyciele biblijni doszli do jednoznacznych wniosków aci skiej, zw aszcza w Brazylii, Argentynie i Meksyku.
dotycz cych pozytywnego przeznaczenia Bo ego wzgl dem Izraela.
Rozwój i obecny stan ruchu ydów mesjanistycznych w skali wiatowej Odzwierciedli o si to w pierwszej po owie XVII wieku w pismach Samuela zostanie omówiony bardziej szczegó owo w jednym z dalszych rozdzia ów tej Rutherforda i Elnathana Parra z Wielkiej Brytanii oraz Increase’a Mathera z kolonii ameryka skich. Dzie o poetyckie Johna Miltona potwierdza t sam Jak powsta ruch ydów mesjanistycznych?
nadziej dla Izraela, jak wyra ali ci puryta scy autorzy. Ta nadzieja zosta a Wspó czesny ruch ydów mesjanistycznych mo na we w przej ta na pocz tku XVIII wieku przez lutera ski pietyzm (Jakob Philip zrozumie tylko na tle wieloletnich przemian w postawie chrze cijan wobec Spener) jak równie przez morawskie gminy braterskie, a te z kolei wywar y narodu ydowskiego i przy uwzgl dnieniu kilku czynników z ostatnich wp yw na m odych Wesleyów na pocz tku formowania si ich ruchu czasów, które przyczyni y si do powstania obecnego ruchu. Te procesy historyczne i istotne czynniki rozwoju ruchu zostan te po kolei omówione.
Ten sposób odczytywania proroctwa biblijnego pozostawi ju w XIX wieku g bokie lady w chrze cija stwie brytyjskim i skandynawskim, a tego Czynniki historyczne
typu tendencje odnotowano te w ród chrze cijan niemieckich. Ju w po owie Podatny grunt dla rozwoju ruchu ydów mesjanistycznych przygotowa y w stulecia wielu chrze cijan brytyjskich wierzy o, e zadaniem powierzonym ró ny sposób nast puj ce procesy historyczne w wiecie protestanckim: (1) Wielkiej Brytanii przez Boga jest utworzenie na nowo narodu izraelskiego i rosn ca liczba uczonych i duszpasterzy, którzy odwracaj si od „teologii udzielenie mu pomocy w powrocie do swojej ojczyzny. W tym klimacie utworzono w roku 1840 w Jerozolimie diecezj protestanck ze stoj cym na tworzenia w tym kraju gmin, sk adaj cych si z miejscowych ydów jej czele wierz cym w Jezusa ydem jako biskupem. Ko ciól Chrystusa, mówi cych w jidysz lub po hebrajsku.
stoj cy niedaleko Jaffa Gate, jeszcze dzi jest wiadectwem tego odwa nego W pierwszych dziesi cioleciach XX wieku istnia ju w USA ca y szereg dobrze zorganizowanych towarzystw misyjnych, które po wi ci y si 2. Rozkwit ruchu hebrajsko-chrze cija skiego
wy cznie ewangelizacji ydów: American Board of Mission to the Jews Ponowne potwierdzenie roli ydów w czasach ostatecznych doprowadzi o (poprzednio Williamsburg Mission to the Jews); Presbyterian Mission to the do tego, e pewna liczba wierz cych ydów, nale cych do historycznych Jews; Chicago Hebrew Mission; American Association for Jewish Evangelism ko cio ów i gmin chrze cija skich, próbowa a odzyska swoj to samo (która od czy a si w latach czterdziestych od ABMJ). Trudno ci w integracji ono w Wielkiej Brytanii Hebrew Christian nowych, wierz cych w Jezusa ydów, wywodz cych si ze Alliance jako forum ponad wyznaniowe, maj ce za zadanie zbli enie wschodnioeuropejskich gett kulturowych, w spo eczno ci gmin, sk adaj cych chrze cijan pochodzenia ydowskiego, nale cych do ró nych denominacji.
si przewa nie z chrze cijan anglo-saskich, sk oni y niektórych do Jego cz onkowie omawiali potrzeby ydowskich chrze cijan, popierali opowiedzenia si za tworzeniem gmin hebrajsko-chrze cija skich.
chrze cija sk dzia alno misyjn w ród ydów i dyskutowali o teologii i Prekursork by a Presbyterian Mission to the Jews, która za innych sprawach. Obstawali przy twierdzeniu, e nie s ko cio em i nie ydowskie w kilku miastach ameryka skich (Chicago, Nowy Jork, Los próbowali w jakikolwiek sposób przyw aszcza sobie autorytetu instytucji Angeles, Filadelfia, Baltimore). Dzia ania te by y raczej natury kulturowej ni ko cielnych; spe niali raczej pragnienie ydowskich na ladowców Jezusa teologicznej, a ydowski charakter tych gmin ograniczy si do takich posiadania w asnej spo eczno ci i to samo ci. Alians ten rozprzestrzeni si w Stanach Zjednoczonych (1915), a pó niej te w wielu krajach europejskich. Wroku 1925 utworzono Alians Mi dzynarodowy. Hebrajscy chrze cijanie, Bezpo rednie przyczyny powstania ruchu
nale cy do Aliansu, nie czuli si na ogó zakorzenieni w ydowskich Jedn z bezpo rednich przyczyn powstania ruchu by o ponowne obyczajach religijnych ani te w Torze, niezale nie od sposobu jej zjednoczenie Jerozolimy w wyniku Wojny Siedmiodniowej, którego skutki interpretacji czy praktycznego zastosowania. Ich to samo by a raczej mia y zasi g ogólno wiatowy. Chrze cijanie hebrajscy widzieli w nim kwestj pochodzenia, j zyka (jidysz) i pokrewie stwa kulturowego. Chcieli spe nienie s ów Jezusa z Ewangelii ukasza (21, 24): „A Jerozolima b dzie wiadectwo chrze cija skie swemu w asnemu narodowi deptana przez pogan, a czasy pogan przemin .” Poczucie wkroczenia w now faz „czasów ostatecznych” wraz z uzyskaniem przez Jerozolim autonomii 3. Rozwój dzia alno ci ewangelizacyjnej w ród ydów
politycznej pod kontrol izraelsk wzmaga o d enie chrze cijan hebrajskich Organizacje i stowarzyszenia misyjne, które obra y sobie za cel g oszenie Ewangelii w ród narodu ydowskiego, powsta y – zarówno w Europie jak i w Ruch „Ludzi Jezusa”
Ameryce Pó nocnej – w pierwszej po owie XIX wieku. Oko o roku 1880 nast pi szybki rozwój dzia alno ci ewangelizacyjnej w ród ydów, poniewa mesjanistycznych dostarczy przenikni ty elementami charyzmatycznymi ruch w tym czasie nasili y si prze ladowania antysemickie w imperium rosyjskim „Ludzi Jezusa” z ko ca lat sze dziesi tych XX wieku. Ruch „Ludzi Jezusa” z i ydzi w niespotykanej dot d liczbie wyje centrum w Kaliforni, uczyni uczniami Jezusa znaczn liczb hippisów i przeciwników wojny w Wietnamie, jak równie mniej radykalnie W Europie powsta y w ró nych krajach, zw aszcza w Wielkiej Brytanii, usposobionych m odych ludzi. Ich ubiór i d ugie w osy by y symbolem ich Norwegii i Finlandii, organizacje maj ce krzewi Ewangeli w ród ydów.
antyestablishmentowej postawy. Wielu z nich by o m odymi ydami – Norweskie i fi skie organizacje misyjne koncentrowa y si g ównie na otwartymi bardziej na Jezusa ni na chrze cija stwo. Nie dziwi wi c, e wielu rosn cej liczbie ydów, którzy mieli zamiar wróci do kraju swych ojców.
ydów wierz cych w Jeszu odmawia o wst powania do Ko cio a i jego Rozwojowi ich pracy w Izraelu towarzyszy o coraz silniejsze pragnienie gmin, poniewa uwa ali, e czyni c taki krok ulegn asymilacji wspo eczno ci nie ydowskiej.
Przej cie do terminologii mesjanistyczno- ydowskiej
Rozwój, ukierunkowany bardziej na budow to samo ci mesjanistyczno- W roku 1975 Hebrew Christian Alliance of America opowiedzia si ydowskiej ni hebrajsko-chrze cija skiej, wynika ze strategicznej reakcji wi kszo ci g osów za now orientacj mesjanistyczn niektórych liderów, prowadz cych prac duszpastersk w ród ydów, na ruch wsparciu swych nowych i m odszych cz onków organizacja zmieni a nazw na Messianic Jewish Alliance of America. Nowe okre lenie „mesjanistyczny” ewangelizacji, który dostosowywa si do kultury m odzie owej, i twierdzi , odzwierciedla o zmian orientacji: Kroczenie ydowsk drog e wiar w Jezusa mo na pogodzi z to samo ci i zak adanie gmin zosta y uznane jednoznacznie za istotne cele Aliansu. W który wywodzi si ze rodowiska baptystycznego i prowadzi prac ewangelizacyjn w ród ydów w Cincinnati, w oparciu o pewn swoj wizj przedsi wzi cie nie powiod o si . Jednak w roku 1978 delegaci konferencji w nalega w roku 1970, aby Hebrew Christian Alliance of America przyj a Chicago podj li starania zmierzaj ce do powo ania do ycia takiego judaizm mesjanistyczny. W roku 1972 dwaj m odzi liderzy z Assamblies of stowarzyszenia. W roku 1979 dziewi tna cie spo ród istniej cych wówczas God, Ray Gannon i Phil Goble, podj li si pracy pionierskiej w za gmin utworzy o Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC). przez siebie w regionie Los Angeles gminie, w której to samo Do Unii nie przyst pi y dwie kluczowe gminy wraz ze swymi wp ywowymi ci le z wiar w Jeszu . Do tego samego przekonania odno nie liderami. Brak zgodno ci pogl dów i ró nice w stylu przewodzenia ydowskiej drogi ycia w Jezusie doszed Herb Links, lider gminy doprowadzi y niestety do podzia u w ruchu gmin mesjanistyczno- ydowskich, prezbiteria sko-hebrajskiej w Filadelfii, który nada jej now orientacj i który trwa pi tna cie lat. Mimo to ruch prze nazw (Beth Messiah). Daniel Juster, pastor zwi zanego z prezbiterianami Ameryce w latach osiemdziesi tych XX wieku. W kolejnych miastach ydzi First Hebrew Christian Church w Chicago, nada swej gminie wierz cy w Jeszu zak adali gminy, maj c nadziej , e znajd si liderzy lub mesjanistyczno- ydowski charakter i nazwa j Adat HaTikvah. Terminy te kto z ich grona przejmie obowi zki duszpasterskie. W roku 1984 stw wyznacza g ównie szabat i kalendarz ydowski. W regione Messianic Jewish Alliance of America za Waszyngtonu powsta a w roku 1973 z inicjatywy wieckich Beth Messiah gmin, International Alliance of Messianic Congregations and Synagoges Congregation. Za swego lidera wybra a Manny Brotmana, który ju wcze niej (IAMCS). W po owie lat dziewi dziesi tych prawie dwie cie gmin nale zaanga owa si w dzia alno w gminach ydów mesjanistycznych. W roku do jednej z dwóch mniej wi cej równych liczebnie organizacji 1976 Martin Chernoff przeprowadzi si do Filadelfi, gdzie za mesjanistycznych ydów: UMJC i IAMSC. W tym czasie rozpocz a si te drug gmin Beth Jeshua. Rodzina Chernoff odznacza a si niezwyk wspó praca obu organizacji. Odniesione sukcesy zapewni y ruchowi kreatywno ci w podej ciu do ewangelizacji, nabo ameryka skiemu mi dzynarodowe wp ywy i wywo kszta cenia, zak adaj c pierwsz ca odniow , mesjanistyczno- ydowsk tej wczesnej fazie zosta y te utworzone wa ne gminy w Kanadzie i niektóre z szko . W roku 1978 Daniel Juster zosta liderem gminy waszyngto skiej. Te nich przy czy y si do obu organizacji.
impulsy, pochodz ce przewa nie z ruchu „Ludzi Jezusa”, odznaczaj si tymisamymi cechami, które s charakterystyczne dla ruchu charyzmatycznego: Nowa orientacja w towarzystwach misyjnych
uwypuklenie znaczenia demonstracyjnych form nabo Zasadnicza zmiana orientacji hebrajsko-chrze cija skiej na mesjanistyczno- i zapa u ewangelizacyjnego. Swego wsparcia dla a kontrowersje w niektórych ko cio ach, gminach i organizacjach, zw aszcza tych starszych, które szerzy y Ewangeli w ród duszpasterzy jak Rachmiel Frydland, Jerome Fleischer, a tak e Edward ydów. Niektórym z tych organizacji, nale Brotsky z Toronto i Louis Goldberg z Moody Bible Institute.
denominacji, wydawa o si , e zast powanie ewangelizacji dialogiempodwa a ich racj bytu. Te, które nadal po wi ca y si ewangelizacji ydów,odrzuca y przewa nie orientacj mesjanistyczno- ydowsk . Jednak ze wzgl du na nieprzerwany rozwój ruchu wi kszo jeszcze istniej cych jego córka, która jest on Gershona Nerela, uczonego i historyka ruchu a organizacji, które chcia y g osi Ewangeli tak e lidera mesjanistycznego moszawu Yad Hashmona.
swoje stanowisko i w rezultacie dostosowa a si do nowej sytuacji ostatecznie udzieli a te poparcia orientacji mesjanistyczno- ydowskiej. Te towarzystwa Joseph Shulam Menahem Benhayim. Urodzony w Tunisie Smadja i jego ona mesjanistyczno- ydowskie by y równie nieufne wobec aspektu wyjechali jako m odzi wierz cy w roku 1955 do Izraela. Smadja s charyzmatycznego, wskutek czego ich ostateczne zaanga owanie przyczyni o ruchowi nauczaniem, publikacjami i prac duszpastersk ; od ponad si do tworzenia gmin mesjanistycznych, które mia y charakter dwudziestu lat kieruje jako starszy hebrajskoj zycznym Messianic Assembly ewangelikalny, ale nie charyzmatyczny.
w Jerozolimie. Shulam urodzi si w roku 1946 i zosta ochrzczony w roku 1962; jest liderem Netivya Bible Instruction Ministry i gminy Ro’eh Yisrael, a mesjanistyczno- ydowskich. W roku 1975 prezbiterium chicagowskie tak e nauczycielem biblijnym i uczonym, który za Ko cio a Prezbiteria skiego USA zatwierdzi o dla swojej gminy ydowskiej college i opracowa komentarz do Listu do Rzymian. W roku 1963 Benhayim w Chicago now orientacj mesjanistyczno- ydowsk . Równie i jego ona Haya nale eli do pierwszych ameryka skich ydów World Mission, prowadzona przez Fuller Theological Seminary, zapewni a o mesjanistycznych, którzy zorganizowali swój wyjazd, aliyah, do Izraela.
swej akceptacji w wydanym w roku 1976 o wiadczeniu. National Association Benhayim by starszym, ale nie pastorem, odgrywa jednak wa of Evangelicals przeznaczy a te we w asnych publikacjach miejsce na zamieszczenie informacji o swym poparciu dla ruchu (1977).
izraelski w International Messianic Jewish Alliance. Z biegiem lat powsta o wiele gremiów i zrodzi o si du o inicjatyw dla Ruch ydów mesjanistycznych w Izraelu
wspierania wspó pracy. Tak wi c istnieje Messianic Jewish Alliance of Israel, Ruch ydów mesjanistycznych w Izraelu odzwierciedla typowo izraelskie który obecnie nie jest zwi zany z International Alliance. W po owie lat po czenie wspartego siln wol d enia do niezale no ci i g bokiego osiemdziesi tych zacz si rozwija hebrajskoj zyczny narodowy Kr g poczucia przynale no ci do jednego narodu. Dlatego te mimo znacznych ró nic i napi ich wspó zale no jest powszechnie uznawana. Spo eczno narodowy Komitet Ewangelizacyjny, do którego przyjmowano m odych wszystkich ydów mesjanistycznych w Izraelu obejmuje obecnie ponad 70 liderów. W roku 1997 powo ano do ycia Messianic Action Committee, aby gmin hebrajskoj zycznych, 25 rosyjskoj zycznych i 5 etiopskich, eniom Knesetu do ustanowienia praw skierowanych Do wczesnych pionierów zaliczani s Moshe Immanuel Ben-Meir (1904- Israel College of the Bible w Jerozolimie jest miejscow instytucj 1078) i Hayim Haimoff [Bar-David] (1904-1991). Ben Meir próbowa ju w kszta cenia teologicznego studentów izraelskich i zagranicznych. Z inicjatywy skandynawskiej utworzono w roku 1982 Caspari Center jako centrum rodzin ydów mesjanistycznych, którzy przebywali w kraju, gdy w roku 1948 studiów biblijnych i ydowskich, którego nadrz dnym celem jest wspieranie utworzono pa stwo Izrael. Do ko ca lat pi dziesi tych pracowa dla ruchu poprzez kszta cenie teologiczne. Ten sam cel przy wieca United organizacji chrze cija skich, szerz cych Ewangeli w ród ydów, ale do ich Christian Council, który wraz z Caspari Center wydaje angloj zyczne dzia alno ci odnosi si coraz bardziej krytycznie. Wniós znacz cy wk ad w wydanie Szir Chadasz, piewnika, który by u ywany w wi kszo ci gmin Masowy nap yw ydów z by ego Zwi zku Radzieckiego w latach mesjanistycznych a do jego ponownego opracowania w roku 1976. Tak e dziewi dziesi tych przyspieszy rozwój ruchu mesjanistyczno- ydowskiego, rodzina Haimoffa, która wyjecha a z Bu garii w roku 1928, przebywa a w poniewa z jednej strony aliyah, wyjazd do Izraela, organizowali ydzi roku 1948 w Izraelu i stworzy a tam zal ki w wi kszo ci bu garskiej gminy mesjanistyczni, z drugiej za nowi imigranci byli bardziej otwarci na w Ramat Gan, która zosta a utworzona w 1957 roku. Wszystkich sze ciu Ewangeli . Od ko ca lat dziewi dziesi tych, gdy zacz a si druga intyfada, synów Haimoffa dzia a aktywnie w ruchu mesjanistycznym, podobnie jak nios ca z sob wi ksz niepewno i powa niejsze problemy gospodarcze, wielu Izraelitów zadaje sobie coraz cz ciej pytania o sens ycia.
ydowskie, chocia panuje tu du a ró norodno . Czytania Tory maj miejsce tak e w niektórych gminach o mniej liturgicznym charakterze.
szczegó owym raporcieo ruchu mesjanistycznym w Izraelu, którego autorami 4. Wi kszo gmin obchodzi raz w miesi cu Wieczerz Pa sk , przy czym Kai Kjaer-Hansen i Bodil F. Skjott. Raport ten opublikowali w roku 1999 wi kszo z nich nie trzyma si wyra nie sformu owanej liturgii.
5. Tylko 20 spo ród 69 gmin, uwzgl dnionych w raporcie, ma ci le sformu owane w specjalnym wydaniu Mishkan pod tytu em Facts and Myths About the wyznanie wiary. Inne reprezentuj pogl d, e Biblia jest dla nich wystarczaj cym Messianic Congregations in Israel. Ruch ro nie jednak nadal w sposób autorytetem. Niektóre stwierdzi y, e nie maj jeszcze wyznania wiary, ale opracuj je zauwa alny, o czym wiadcz liczby dotycz ce najwi kszych gmin ci. Jednak nauka, któr reprezentuj te ugrupowania, jest na ogó zgodna z mesjanistycznych Izraela, które zosta y zaczerpni te z traktatu w Mishtan i klasycznymi wyznaniami wiary. Istniej du e rozbie no ci w tre ci wyzna wiary zaktualizaowane w oparciu o dane statystyczne, opublikowane przez Ewana Thomasa w czerwcu 2004 roku (w nawiasach podany jest rok utworzenia 6. Wi kszo gmin, które osi gn y wi ksz stabilizacj , posiada struktur w adzy on ze starszych, z liderem gminy i diakonami, wspieraj cymi starszych. Tylko w Carmel Assembly, Mount Carmel (1991): oko o 25 % gmin istnieje formalne cz onkostwo.
David Davis (160 cz onków, 60 pochodzenia ydowskiego; obecnie 300 i 120).
Peniel Fellowship, Tiberias (1982): W swojej dzia alno ci wykraczaj cej poza granice Izraela bracia Benjamin i Daniel Yahav (180 cz onków, 80 pochodzenia ydowskiego; obecnie 320 i 150).
Reucen Berger, pastorzy gminy gromadz cej si w Christ Church na Grace and Truth Christian Assembly, Rishon Letzion (1976): jerozolimskim Starym Mie cie, wnie li du y wk ad w szerzenie w Europie i Baruch Moaz (200 cz onków, 165 pochodzenia ydowskiego; obecnie 450 i 350).
Afryce informacji o ruchu mesjanistycznym i wyzwaniach, jakie stwarza dla ko cio ów i gmin chrze cija skich. Bracia Berger anga uj si te w dzie o Tony Sperandeo (90 cz onków, 60 pochodzenia ydowskiego; obecnie 150 i 100).
pojednania z chrze cijanami arabskimi, podobnie jak czyni to kierowana przez Ohalei Rachamim, Kiryat Yam (1995): Salima Munayera i Evana Thomasa inicjatywa Musalaha (Przebaczenie i Eitan Shishkoff (85 cz onków, 70 pochodzenia ydowskiego; obecnie 280 i 170).
New Life Messianic Fellowship, centrum Haify (1990): Pojednanie), która próbuje poprzez tak zwane „desert encounters” (spotkania Victor Redko (95 cz onków, 85 pochodzenia ydowskiego). Gmina ju nie istnieje.
na pustyni), seminaria, konferencje modlitewne i literatur prze ama zakl ty kr g nieufno ci w obu wspólnotach narodowych.
Evan Thomas (80 cz onków, 60 pochodzenia ydowskiego; obecnie 190 i 120).
Ruch ydów mesjanistycznych w by ym Zwi zku Radzieckim
Z raportu Kjaer-Hansena i Skjotta wynika nast puj cy obraz ruchu O potrzebie znajdowania przez ydów wierz cych w Jeszu w asnej ydowskiej formy wyra ania swej wiary wiadcz wydarzenia w mo dawskim 1. Prawie wszystkie gminy obchodz w jakiej formie wi ta ydowskie i widz ich mie cie Kiszyniów. W roku 1882 pewien pobo ny yd o nazwisku Joseph spe nienie w Jeszui. Gminy, które zosta y utworzone ju w latach Rabinowicz, z Kiszyniowa, nale cego wówczas do imperium rosyjskiego, dziewi dziesi tych, maj jasn teologi dotycz uwierzy w Jeszu podczas swego pobytu w Jerozolimie. Po powrocie niektórych gmin, powsta ych po roku 2000, ale nie do wszystkich. Niektóre z utworzy w Kiszyniowie gmin , zwan „Izraelici Nowego Przymierza”, któr ugrupowa rosyjskich traktuj swoje zgromadzenia po prostu tylko jako okazj do z perspektywy czasu mo na potraktowa jako prekursork ruchu ydów spotka w gronie wierz cych imigrantów.
2. Wi kszo gmin nie uwzgl dnia wi t chrze cija skich; mo liwe, e czyni to mesjanistycznych. Ruch utworzony przez Rabinowicza przesta istnie z pojedyncze osoby. Wyj tek stanowi gminy rosyjskie, których cz onkowie obchodzili chwil jego mierci w roku 1899. Ze wzgl du na znaczenie tego ju w by ym Zwi zku Radzieckim wi ta chrze cija skie.
precedentalnego przypadku i prawdziwej si y twórczej Rabinowicza polecamy 3. Starsze gminy stawa y si z biegiem lat coraz bardziej ydowskie, przy czym da Kaia Kjaer-Hansena o eksperymencie w Kiszyniowie post puj cy trend do przejmowania elementów liturgii synagogalnej.
Sze gmin mo na okre li jako liturgiczne. Istniej jednak inne gminy, które nie Szybki rozwój ruchu ydów mesjanistycznych w wielu pa stwach, uwa aj si za liturgiczne, ale mimo to w ich liturgii wyst puj niektóre elementy nale cych wcze niej do by ego Zwi zku Radzieckiego, jest jednym z najbardziej zdumiewaj cych zjawisk ostatnich pi tnastu lat. Ju oko o roku Nie ma w tpliwo ci, e ruch ydów mesjanistycznych rozwija si do 1987 istnia y w obr bie istniej cych ko cio ów i gmin protestanckich na szybko na Ukrainie, w Mo dowie, na Bia orusi i w zachodniej Rosji. Sytuacja Ukrainie pierwsze nieformalne grupy ydów wierz cych w Jezusa.
jest jednak bardzo niepewna i ci gle si zmienia. Wielu ydów Gorbaczowska pierestrojka z po owy lat osiemdziesi tych, która doprowadzi a a zarówno do Izraela jak i do Niemiec. W rezultacie do upadku komunizmu w roku 1991, przynios a now wolno i wzbudzi a a fluktuacja wiernych i nierzadko brakuje bokie pragnienie poszukiwania sensu ycia i w asnej to samo ci. Wielu stabilno ci w ród kadry liderów. Mimo pewnych incydentalnych napi ludzi o ydowskich korzeniach zacz o potwierdza lub odkrywa na nowo wspó istniej zarówno gminy, utrzymywane wy cznie przez miejscowych ydowsk . Niektórzy z nich byli chrze cijanami, a spora ich wiernych, jak i gminy, zwi zane z organizacjami, które s sponsorowane liczba pracowa a jako pastorzy zborów baptystycznych lub przez pó nocnoameryka skie inicjatywy misyjne. Wp ywy zewn trzne zielono wi tkowych. Inni za , którzy nie mieli adnych kontaktów z zaznaczy y si by mo e najtrwalej w utworzeniu Messianic Jewish Bible chrze cija stwem i nie otrzymali wychowania ydowskiego, byli otwarci na Institutes w celu kszta cenia przysz ych liderów; ta inicjatywa opiera si na uchanie Ewangelii o Jezusie. Od tego czasu wi kszo nowych wierz cych wspó pracy dwóch wielkich organizacji ydów mesjanistycznych. Pierwsza ydów dosz o do wiary poprzez bezpo rednie spotkania z Jezusem lub w inny szko a istnieje nadal w Odessie; s te nadzieje na ponowne otwarcie drugiej nadzwyczajny sposób. Wskutek tego w wielu miastach, przede wszystkim na szko y w Moskwie, która zosta a zmuszona, przynajmniej na krótki czas, Ukrainie, zacz y si spotyka ma e grupy ydów wierz cych w Jezusa.
Pierwsze, oficjalnie uznawane gminy ydów mesjanistycznych, zosta y Inne kraje
utworzone w latach 1993-94, po tym jak bapty ci i zielono wi tkowcy nie Ruch ydów mesjanistycznych w innych krajach jest w porównaniu z zgodzili si na obecno jednoznacznie okre lonego w swej to samo ci trzema du ymi o rodkami w Izraelu, Ameryce Pó nocnej i zachodniej cz ci elementu ydowskiego w obr bie swoich organizacji.
by ego Zwi zku Radzieckiego jeszcze stosunkowo s abo rozwini ty.
Upadek komunizmu otworzy te ewangelistom z Zachodu drzwi do Pojawiaj si jednak oznaki zapowiadaj ce jego rozwój, zw aszcza w Europy Wschodniej i by ego Zwi zku Radzieckiego. Na pocz tku lat dziewi dziesi tych Jonathan Bernis, dzia aj cy wówczas w Hear O Israel Niemcy maj obecnie najszybszy w wiecie wzrost udzia u ydów w Ministries, wpad na pomys zorganizowania ewangelizacyjnego festiwalu ogólnej liczbie ludno ci, co jest skutkiem przede wszystkim polityki rz du, muzycznego w Rosji; pierwszy festiwal odby si w roku 1993 w Sankt wspieraj cego finansowo ydowskich imigrantów, którzy przybywaj prawie Petersburgu. Jego festiwale „Hear O Israel” by y pierwszymi, wy cznie z by ego Zwi zku Radzieckiego. W roku 1995 W adimir Pikman z organizowanymi przez ydów mesjanistycznych, masowymi Kijowa utworzy gmin mesjanistyczn w Berlinie, co doprowadzi o do ewangelizacjami, na które ci ga a znaczna liczba ludzi do wi kszych miast, takich jak Sankt Petersburg, Moskwa, Kijów, Odessa, Mi sk, Kiszyniów i obecnej istnieje w Niemczech oko o dwunastu ugrupowa mesjanistycznych.
Nowosybirsk. Festiwale te zaowocowa y powstaniem lub znacznym Rozwój ruchu ydów mesjanistycznych jest ostatnio najbardziej liczebnym wzrostem ponad dwudziestu gmin. Festiwale „Hear O Israel” zauwa alny w Ameryce aci skiej, gdzie panuje wyj tkowa sytuacja nada y nowemu ruchowi wi kszy rozg os, przyczyniaj c si wprawdzie do historyczna, wyra aj ca si tym, e wiele milionów ludzi tam mieszkaj cych bli szego zapoznawania z nim ludno ci ydowskiej, zw aszcza w miastach, jest potomkami marranów. (Marranami byli ydzi w Hiszpanii, a pó niej w ale te wyzwalaj c reakcje w postaci ostrze Portugalii, którzy zostali zmuszeni si do przyj cia chrztu katolickiego, ale „mesjanistycznymi” ydami. Poza tym za spraw festiwali pewne elementy wewn trznie pozostali ydami.) Wielu Latynoamerykanów, maj cych stw uwielbiaj cych Boga, w formie mesjanistycznych ta ców Marrano za swoich przodków, chce obecnie odkrywa na nowo swoje Dawidowych i pie ni uwielbienia z USA i Izraela, przenikn y do ruchu ydowskie korzenie, a tym, dla których wiara w Jezusa ma prawdziwe ydów mesjanistycznych w Europie Wschodniej, chocia tam te jest grana znaczenie, nowe ugrupowania ydów mesjanistycznych oferuj mo liwo autentyczna, rodzima, muzyka ydowska.
zachowania swojej to samo ci ydowskiej przy jednoczesnym trwaniu w wierze w Jezusa. Przez w adze rabinistyczne nie s oni uznawani za mesjanistyczna w Amsterdamie, któr kieruje pastor wykszta cony w USA, autentycznych ydów, poniewa nie mog tego udowodni na podstawie organizuje coroczne konferencje. Je li chodzi o Europ Wschodni , zauwa alne s d enia ruchu ydów mesjanistycznych do zaistnienia na Najwi ksza gmina ydów mesjanistycznych w Ameryce aci skiej liczy grzech, ale jak dotychczas nie odnios y jednak znacz cego sukcesu.
kilkuset cz onków i znajduje si w Belo Horizonte w Brazylii; gdzie Natomiast w Rumunii istniej cztery gminy mesjanistyczne. Ugrupowania ydów mesjanistycznych istniej tak e w Australii, w Nowej Zelandii i przygotowanych do zak adania nowych gmin. Wed ug tego samego wzorca – bujny rozwój gminy, poprzedzony utworzeniem instytutu biblijnego – Jedno ruchu
post puje si te w Buenos Aires w Argentynie. Poza tym istniej Ruch ydów mesjanistycznych nie posiada ani struktur w adzy, ugrupowania ydów mesjanistycznych w Ameryce rodkowej, zw aszcza w obejmuj cej wszystkich jego cz onków, ani centralnego organu kierowniczego. International Messianic Jewish Alliance jest wspólnot W niektórych krajach europejskich istniej alianse ydów liderów aliansów mesjanistyczno- ydowskich w tych krajach, w mesjanistycznych, nale ce do International Alliance, Jednak na przyk ad w Holandii i Szwajcarii alians krajowy sk ada si przewa nie z chrze cijan Zasady cz onkostwa w gminach i wspólnotach ydów mesjanistycznych hebrajskich. Ruch mesjanistyczny rozwin si nieco bardziej w Wielkiej opieraj si – podobnie jak jest praktykowane w wolnych gminach i Brytanii, gdzie jest zorganizowany wokó London Messianic Congregation, ko cio ach – na modelu dobrowolnego wst powania (i niekiedy te kierowanej przez dr Ruth Fleischer. Pierwsz gmin europejsk utworzy w dobrowolnego wyst powania). Wydaje si to wynika cz ciowo z wp ywów roku 1963 w Pary u Paul Ghenassia, który wraz z Marcelem Beckrichem protestantyzmu ewangelikalnego, szczególnie pó nocnoameryka skiego.
prac pioniersk . Ghenassia kieruje obecnie gmin w Jednak model, wzorowany na praktykach wolnych ko cio ów, odzwierciedla Brukseli, utworzon w latach osiemdziesi tych przez kobiet , która zosta a te instynktowny opór wi kszo ci ydów mesjanistycznych przeciw „kontroli pó niej jego on . Zarówno w Wielkiej Brytanii jak i we Francji ruch ydów ko cielnej”, któr uto samiaj z podporz dkowaniem si w adzy nie- ydów mesjanistycznych ma yw histori , nie pozbawion skandali k ótni, (Nauka Jezusa o modelu w adzy w Ewangelii w. ukasza 22, 24-27 brzmi w wynikaj cych cz ciowo z naruszania zasad moralnych a cz ciowo ze skrajnych pogl dów teologicznych. International Alliance stara si udziela Jednak e dla ydów mesjanistycznych szczególnie istotna jest wiadomo wsparcia aliansom krajowym w celu zapewnienia im stabilno ci, koncentruj c przynale no ci do jednego wybranego narodu. Z tego powodu, mimo si w ramach specjalnych akcji lokalnych na opracowywaniu i realizacji ogromnych i z pozoru nieprzezwyci alnych ró nic teologicznych, prze ywaj cz sto – raczej rzadkie w kr gach ewangelikalnych – napi cie W Wielkiej Brytanii istniej liczne wspólnoty wierz cych, z mi dzy tendencj do zrywania wi zi z b dz cym bratem a instynktown z ydów jaki z ludno ci nie ydowskiej. Ludzie ci interesuj si swoimi korzeniami ydowskimi i judaizmem mesjanistycznym, ale nadal nieodbywaj regularnych nabo Najwa niejsze przyczyny napi
wiadomego stylu ycia adekwatnego dla ruchu mesjanistyczno- ydowskiego.
W ruchu ydów mesjanistycznych istnieje kilka g ównych kwestii dziesi tych powsta o szereg lokalnych gmin, które dostrzegaj konieczno posiadania w asnej specyfiki przez gminy wzgl dnie uwag ich znaczenie i emocje, jakie wywo uj , mo na je wymieni w nast puj cej skali malej cej: 1) miejsce i rola Tory w epoce Nowego We Francji nie przetrwa o centrum mesjanistyczne w Nicei, ale istniej Przymierza; 2) napi cia mi dzy ruchem w ziemi izraelskiej (Eretz-Israel) a gminy w Strasburgu, Marsylii i kilku innych miastach, z du ym odsetkiem ruchem w diasporze; 3) napi cia mi dzy charyzmatyzmem i ludno ci ydowskiej. Utworzona na pocz tku lat dziewi dziesi tych gmina 1. Miejsce i rola Tory w epoce Nowego Przymierza
mesjanistycznych, w odró nieniu od innych, Brit Hahadasza, Nowy Tora – Prawo Bo e – jest dla wszystkich ydów mesjanistycznych centralnym punktem ich teologii, poniewa odgrywa g ówn rol w w dzisiejszych czasach. Tam natomiast, gdzie Nowy Testament nie mówi nic kszta towaniu ycia i to samo ci ydów. Jest trudno by odno nie konkretnych praktyk ydowskich, ydzi mesjanistyczni interpretuj mesjanistycznym bez ustosunkowywania si do Tory. W obr bie ruchu te praktyki w wietle wype nienia Tory przez Jezusa. Tak wi c w kontek cie mesjanistycznego, jak b dzie to nieco dalej opisane, podchodzi si do Tory w Nowego Przymierza ydzi mesjanistyczni nadal obrzezuj swoich synów, obchodz wi ta biblijne, w tym równie szabat – ale to wszystko czyni dla Naj atwiej mo na chyba zrozumie ca e spektrum ró nych pogl dów, Jeszui. W zasadzie przestrzegaj przepisów Tory dotycz cych pokarmów (Kp wyra anych przez ydów mesjanistycznych na temat Tory, je li zacytuje si stwa i wstrzemi liwo ci seksualnej (Kp 18). M dro najwa niejsze dla nich teksty nowotestamentalne, które traktuj jako podstaw Nowego Przymierza wyra a si w elastyczno ci praktycznego swojej ogólnej teologii. Dla wi kszo ci ydów mesjanistycznych spoza zastosowywania ró nych wskaza w oparciu o refleksj , inspirowan przez Izraela kluczowy tekst pochodzi z Ewangelii Mateusza (5, 17), gdzie jest Ducha wi tego. Okres Królestwa lub Nowego Przymierza wprowadza te cie, e przyszed em znie Prawo albo Proroków. Nie zmiany w Torze. Tak wi c na przyk ad wi kszo przyszed em znie , ale wype ni .” Tora pozostaje tu nienaruszona, a nie wykluczy aby nieobrzezanych ciele nie nie- ydów od uczestnictwa w decyduj ce pytanie brzmi: Co oznacza „wype ni ” Tor ? Z tej kwestii wy ania charakterze go ci w ich uczcie sederowej. Wychodz z za si w rezultacie nast puj ce pytanie: Jak nale y przestrzega Tory w porz dku wspólnoty obrzezanych serc wprowadzi a zmian , z powodu której takie Nowego Przymierza, które zosta o ustanowione przez Jezusa i wykluczenie – przy istniej cych g bokich relacjach w obr bie Nowego przypiecz towane darem Ducha wi tego.
Przymierza – nie ma ju uzasadnienia. Ten wymiar nowego stosowania Odpowiedzi ydów mesjanistycznych na te pytania mog brzmie ró nie i przepisów prawnych w Nowym Przymierzu mo na porówna z tym, co w tak te jest w rzeczywisto ci. Dla tych natomiast, którzy powo uj si przede judai mie jest okre lane jako Halakhah – dostosowanie Tory do sytuacji.
wszystkim na Mateusza (5, 17), uznawanie Tory odgrywa wa W spektrum pogl dów dotycz cych Tory najbardziej konserwatywne okre laniu ich w asnej to samo ci. Ich to samo jest oparta na stanowisko zajmuj ci ydzi mesjanistyczni, – a jest ich w skali przynale no ci do ludu Przymierza, co w ich rozumieniu dokona o si lub ogólno wiatowej nie wi cej ni dziesi procent – którzy podporz dkowuj spe ni o poprzez Jeszu . To stanowisko przypisuje Torze wi ksze znaczenie, si Halaka rabinów we wszystkich sprawach, w których nie ma wyra nej stosownie do s ów Jezusa, e ten „b dzie najwi kszym w Królestwie sprzeczno ci z Pismem wi tym. W rozumieniu tej mniejszo ci rozdzia 23 Niebieskim”, który naucza innych przestrzega najmniejszych przykaza (por.
Ewangelii w. Mateusza zak ada aktualno autorytetu rabinistycznej Halaka Mt 5, 15). Zgodnie z t interpretacj Jeszua przekaza uczniom w swojej we wszystkich praktycznych kwestiach religijnych i etycznych, przy czym nauce, poczynaj c od Kazania na Górze (Mt 5-7), dok adny wyk ad nale y si stosowa do tego, czego wymagaj rabini, ale nie na ladowa ich uniwersalnej Tory. Ewangelia Mateusza jest w rzeczywisto ci bardzo wa na czynów (werset 3). Dlatego ydzi mesjanistyczni, którzy reprezentuj to dla ydów mesjanistycznych, co nie powinno dziwi , poniewa Mateusz stanowisko, prowadz zasadniczo ydowsko-ortodoksyjny tryb ycia: kierowa j do ydów wierz cych w Jeszu w pierwszym wieku.
Przestrzegaj rabinistycznych praw rytualnej czysto ci Kashrut, mycia r k, Ró nice wyst puj ce obecnie w ród ydów mesjanistycznych, które oraz praw dotycz cych modlitwy, w tym niekorzystania w szabat z dotycz zastosowania Tory, odpowiadaj pod pewnymi wzgl dami ró nicom samochodu. W przeciwie stwie do nich zdecydowana wi kszo wyst puj cym w obr bie g ównego nurtu wspólnoty ydowskiej. Wszyscy oni mesjanistycznych, którzy podkre laj spe nienie si Tory w Nowym yj w tej samej sytuacji – bez wi tyni, bez liturgii ofiarnej i bez czynnego Testamencie, przestrzega rabinistycznej halakha, ale nie uwa a si za yje w rodowiskach spo ecznych, w których pe ne podleg w adzy rabinistycznej. ydzi mesjanistyczni, którzy przestrzegaj przestrzeganie ró nych praw, w tym równie dotycz cych spo ywania Tory, s jednak akceptowani w obr bie ydowskiej wspólnoty mesjanistycznej, o ile zachowuj te same ogólne biblijne zasady wiary, które mesjanistyczni w Izraelu zachowuj si w kwestii ubiorowi rytua ów mniej wspólne dla wszystkich ydów mesjanistycznych.
demonstratywnie ni bracia i siostry w diasporze.
Na drugim kra cu spektrum znajduj si ci wszyscy, dla których kluczowe Ró nice w zewn trznym wyra aniu wiary nie s mo e g ównymi teksty pochodz z Listów Paw a, przede wszystkim takie fragmenty jak: przyczynami istniej cych napi . Napi cia powstaj raczej st d, e kwestia „[Chrystus] …obie cz ci {ludzko ci} uczyni jedno ci , bo zburzy dotycz ca „serca” ruchu rozpatrywana jest z ró nych punktów widzenia. Dla rozdzielaj cy je mur – wrogo . W swym ciele pozbawi On mocy Prawo ruchu mesjanistycznego w Izraelu ziemia izraelska a w szczególno ci miasto przykaza wyra one w zarz dzeniach …” (Ef 2,14-15) oraz „Do czasu Jerozolima stanowi centrum profetyczne, w którego kierunku zmierza przyj cia wiary byli my poddani pod stra Prawa i trzymani w zamkni ciu a historia. Oczywi cie, mi dzynarodowy ruch mesjanistyczny, jak w ogóle ca y do objawienia si wiary” (Ga 3, 23). Niektórzy ydzi mesjanistyczni, wiat ydowski, ukierunkowany jest na Izrael. Jednak o rodek dyspozycyjny, szczególnie w Izraelu, nauczaj , e wierz cy, ochrzczeni w imi Mesjasza, s mo na by te powiedzie o rodek dynamiki ruchu mesjanistycznego w diasporze znajduje si w Stanach Zjednoczonych. Tam w zapomina o tym, e nawet dla tych ydów mesjanistycznych, którzy obstaj najbardziej rozwini ty i dysponuje najwi kszym wsparciem finansowym ze przy tym, e Prawo Moj eszowe straci o wa no wskutek mierci Jezusa na strony ró nych instytucji. Dlatego ruch pó nocnoameryka ski wywiera Krzy u, Tora ma nadal znaczenie, jakiego nie mo e mie dla nie ydowskich najwi kszy wp yw na doktryn i polityk ruchu w skali ogólno wiatowej, wierz cych, kieruj cych si podobn teologi . Wynika to przede wszystkim z tego, e obietnice Przymierza i Ziemi Obiecanej zosta y najpierw z powoduje bardzo silne napi cia w obr bie ruchu ydów mesjanistycznych.
Inna wa na ró nica dotyczy stosunku do przesz izraelsk wzgl dnie ydowsk , oparta jest na przymierzu zawartym z ukszta towanie si wspó czesnego narodu izraelskiego wywar y Holokaust i Abrahamem, a nie na przymierzu synajskim. Przestrzeganie szabatu nie wiadomo nowego pocz tku, zwi zanego z utworzeniem pa stwa Izrael.
ydzi mesjanistyczni w Izraelu pojmuj swój ruch jako „powstanie ze mierci do ycia”, czyni c to bardziej dobitnie ni w ruchu ameryka skim, gdzie ten 2. Napi cia mi dzy ruchem w ziemi izraelskiej
prze om nie by prze ywany w tak przera aj cy sposób. Ten ostry kontrast (Eretz-Israel) i ruchem w diasporze
znajduje swoje odzwierciedlenie w odmiennych typach wra liwo ci.
Istnieje kilka istotnych ró nic mi dzy ruchem ydów mesjanistycznych w Wa nym punktem w tym kontek cie jest ogólny stosunek ydów Izraelu i ruchem w diasporze. Wyst puj du e ró nice w podej ciu ydów mesjanistycznych do judaizmu rabinicznego. Wyra a si on w szerokim mesjanistycznych do w asnej to samo ci, w zale no ci od rodowiska, w spektrum pogl dów, poczynaj c od tych, które aprobuj judaizm rabiniczny którym yj . W diasporze, gdzie ydzi stanowi mniejszo , a tradycyjna jako cudowny i prawdziwy, chocia niekompletny system religijny, a ko cz c wspólnota ydowska odmawia wierz cym w Jezusa to samo ci ydowskiej, na tych, które go po prostu odrzucaj jako b dn doktryn . Wi kszo wspólnota ydów mesjanistycznych odczuwa siln potrzeb potwierdzania i mesjanistycznych zajmuje po rednie stanowisko i - przy zachowaniu pewnej demonstrowania swojej to samo ci ydowskiej. Ta sytuacja sprawia, e ydzi ostro no ci - dostrzega warto ci tkwi ce w judai mie rabinicznym. Pogl dy mesjanistyczni maj tendencj do wyra ania swojej to samo ci poprzez ydów mesjanistycznych oscyluj w pe ni mi dzy szacunkiem i pogard dla odpowiedni ubiór i piel gnowanie obyczajów ydowskich. Natomiast w judaizmu rabinicznego. Ruch ameryka ski, mimo istniej cej w nim ró nicy pa stwie izraelskim ydzi mesjanistyczni nie maj takiej potrzeby zda odno nie tej kwestii, jest raczej pozytywnie nastawiony do judaizmu potwierdzania swojej to samo ci ydowskiej. Mimo decyzji S du ydów mesjanistycznych mieszkaj cych w Izraelu Najwy szego, odmawiaj cej ydom wierz cym w Jezusa korzystania z zajmuje bardziej negatywn postaw . W najwi kszych o rodkach ruchu, poza „Prawa Powrotu”, i mimo gwa townego niekiedy oporu nastawionych Izraelem i Ameryk Pó nocn , przewa a raczej po rednie stanowisko.
antymisyjnie ortodoksyjnych ydów, wi kszo ludno ci izraelskiej widzi w ydach mesjanistycznych pe noprawnych ydów. Z tego powodu ydzi 3. Napi cia mi dzy charyzmatyzmem i ewangelikalizmem
Doktryna ydów mesjanistycznych
Podobnie jak w wiecie protestanckim równie w ruchu ydów Jak ydzi mesjanistyczni rozumiej te nauki, które uchodz za ogólnie mesjanistycznych istniej napi cia mi dzy charyzmatyzmem i obowi zuj ce potwierdzenie klasycznej doktryny chrze cija skiej? Dla prawie ewangelikalizmem. Te napi cia s prawdopodobnie bardziej widoczne w wszystkich ydów mesjanistycznych Biblia – zarówno Pisma hebrajskie jak i Izraelu, gdzie organizacje protestanckie, które zajmowa y si szerzeniem Pisma Nowego Przymierza – ma wyj tkowy, kanoniczny i autorytatywny Ewangelii i reprezentowa y teologi ewangelikaln , jako pierwsze inicjowa y charakter. Prawie wszyscy zgodziliby si z twierdzeniem, e nauka biblijna w onych z ydów wierz cych w Jeszu . W Stanach ca ym swym kontek cie jest autorytatywna dla ydów mesjanistycznych.
Zjednoczonych idee mesjanistyczne wywodz ce si z ruchu Ludzi Jezusa Chocia wi kszo ugrupowa mesjanistycznych w Ameryce Pó nocnej, wiele mia y silne zabarwienie charyzmatyczne, tak e napi cie mi dzy charyzmatyzmem i ewangelikalizmem po raz pierwszy ujawni o si w trakcie zasady wiary, wi kszo z tych, które nimi nie dysponuj , zaakceptowa aby debaty dotycz cej przej cia od orientacji hebrajsko-chrze cija skiej do ich tre . Niektóre z tych zasad wiary s warte omówienia, poniewa maj mesjanistyczno- ydowskiej. Po rozstrzygni ciu tej kwestii w roku 1975 szczególny wymiar w ydowskim kontek cie.
ruchowi ydów mesjanistycznych by oby trudno uznawa charyzmatyzm za Najbardziej godna uwagi jest nauka o Trójcy wi tej. Klasyczny, odst pstwo od prawdziwej wiary ewangelikalnej.
ortodoksyjny judaizm redniowieczny okre la poj cie szituf, wed ug którego To napi cie ujawnia si przede wszystkim w dwóch szczególnych Bóg jest wielo ci osób, ale w pe nej, niepowtarzalnej jedno ci, lub Istot stwie i profety mie. Aspekt charyzmatyczny, on z kilku istot, jako ba wochwalstwo dla ydów, ale mo liwe do obecny w przewa aj cej cz ci ruchu mesjanistycznego, wyznacza szczególn przyj cia dla chrze cijan. ydzi mesjanistyczni przewa nie nie lubi mówi o rol ró nym formom cielesnej ekspresji, w tym ruchom cia a, w czasie „Trójcy”, lecz o „trójjedynej naturze Boga”. Chocia chrze cijanom mo e si stw, w czym wykazuje du o podobie stw do ró nych form to wydawa tylko subteln ró nic , jednak ydom mesjanistycznym daje ydowskich ruchów przebudzeniowych. Taniec jest bardzo mo liwo podkre lenia swej jedno ci z ca wspólnot sprawiania wra enia, e wyznaj tryteizm lub wiar w trzech ró nych bogów.
mesjanistycznych na ogó o wiele cz ciej ni w ruchu charyzmatycznym.
Przy zastosowaniu okre lenia „trójjedyna natura Boga” istnieje – mimo stwa w gminach mesjanistycznych, nie maj cych unikania terminologii greckiej soboru nicejskiego – u przewa aj cej charakteru charyzmatycznego, s przewa nie pozbawione demonstratywnych wi kszo ci wierz cych we wszystkich krajach zgodno odno nie pogl du, e form ekspresji (podobnie mo e jak w wielu wspólnotach baptystów i wolnych odr bne osobowo ci cz si w jednym Bogu. ydzi wol po prostu cytowa ko cio ów ewangelikalnych) lub s prowadzone w oparciu o siddur, ydowski Bibli i pozwala jej wypowiada si na ten temat.
modlitewnik, zmodyfikowany w duchu mesjanistycznym.
Tylko niektórzy liderzy ydowsko-mesjanistyczni znaj dyskusje Najsilniejsze napi cia dotycz jednak profetyzmu. Wi kszo chrystologiczne pierwszych wieków historii Ko cio a. Istniej jednak wyj tki.
mesjanistycznych uwa a powstanie swojego ruchu za rzeczywisto Odby o si wystarczaj co du o wyk adów i szkole dotycz cych tej kwestii, profetyczn czasów ostatecznych. W utworzeniu pa stwa Izrael i w powrocie tak e prawie wszyscy s zgodni co do tego, e Jeszua jest w pe ni Bogiem i w narodu ydowskiego do w asnego kraju widz spe nienie proroctw biblijnych.
pe ni cz owiekiem. Uwa a si to za wniosek wyp ywaj cyz fragmentów Pism Znamienne dla gmin charyzmatycznych i prowadzonych przez nie nabo Nowego Przymierza. Liderzy z wykszta ceniem teologicznym i biblijnym, jest wyg aszanie aktualnych proroctw. Nic zatem dziwnego, e s owa którym powierzono nauczanie w ró nych ugrupowaniach ruchu, zajmuj jasne prorocze, pochodz ce z kr gów charyzmatycznych, zarówno izraelskich jak i stanowisko, e Jeszua jako jedna Osoba ma dwie natury.
zagranicznych, nierzadko odnosz si do obecnej sytuacji politycznej, Grupa wspomnianych wy ej liderów z Izraela wyda a niedawno bardzo umieszczanej w eschatologicznym kontek cie czasów ostatecznych.
wa ne o wiadczenie o trójjedynej istocie Boga i o bosko ci Jeszuy. Kuzaskoczeniu wielu, kilku liderów odrzuci o to o wiadczenie, a kilku, jak si okaza o, by o w rzeczywisto ci Ebionitami, którzy nie uznaj ani trójjedynej natury Boga ani artyku u wiary mówi cego, e Jeszua jest jednocze nie przekazywana jest uzdrawiaj ca moc Ducha wi tego. Tak e na prawdziwym cz owiekiem i prawdziwym Bogiem. Jednak ci, którzy odrzucili przy ordynacji diakonów i starszych towarzyszy cz sto namaszczanie olejem.
mniejszo ci , uwa an za b dnowierców.
Wydaje si znowu, e podchodzi si do niego w sposób sakramentalny, nawet Tak wi c prawie wszyscy ydzi mesjanistyczni, wiadomie czy je li nie nadaje si mu teologicznej interpretacji. Rozpowszechniony jest u nie wiadomie, poruszaj si ogólnie mówi c w granicach doktrynalnych, ydów pogl d, e za po rednictwem wiata fizycznego przekazywana jest wyznaczonych przez klasyczne wyznania wiary.
prawdziwa duchowa tre i moc Bo a, dlatego ten zwi zek mi dzy aktem lub Wa na jest te kwestia sakramentów. Wi kszo przedmiotem fizycznym i przekazywaniem prawdziwej duchowej tre ci jest dokonuje chrztu wierz cych przez zanurzenie i nie praktykuje chrztu dzieci.
dla ydów mesjanistycznych czym ca kiem naturalnym.
W takim podej ciu widz wi ksz zgodno ze zwyczajami ydowskimi.
Ch opcy wchodz poprzez obrzezanie w przymierze Abrahama, podczas gdy stwa i wi ta ydów mesjanistycznych
dziewcz tom jest udzielane b ogos awie stwo. Z tego powodu chrzest jest zastrze ony tylko dla tych, którzy wiadomie uwierzyli. W kr gach mesjanistyczno- ydowskich chrztowi przez zanurzenie przypisywana jest struktur liturgiczn , a ko cz c na tych, które s prowadzone zazwyczaj warto sakramentalna, jakiej nie ma dla wielu cz onków wolnych swobodnie, bez okre lonych strukturalnych form, a które ze wzgl du na swój ko cio ów. W tak rozumianym chrzcie przez zanurzenie dokonuje si kszta t i styl niewiele si ró ni od nabo prawdziwe dzie o aski, które wprowadza zbawcze dzie o Jeszuy na Krzy u i ko cio ach. W niektórych przypadkach mo na spotka si ze swobodnym jego zmartwychwstanie w ycie danej osoby. Wychodzi si z za po czeniem elementów tradycyjnej liturgii z nowymi, spontanicznymi chrzczony cz owiek do wiadcza w akcie chrztu rzeczywisto ci, która trwale oddzia uje na reszt jego ycia. Poza tym przez sprawowanie Wieczerzy Równie i w tych kwestiach wyst puj wyra ne ró nice mi dzy Izraelem i Pa skiej, czyli spo eczno ci chleba i wina uczty sederowej Mesjasza, diaspor . Najwi ksz wag przyk adaj do liturgii ydzi mesjanistyczni w dost pujemy prawdziwie udzia u w owocach Jego mierci, która odnawia Ameryce Pó nocnej, natomiast najmniejsze znaczenie ma ona dla Jego ycie w nas. Wi kszo liderów mesjanistyczno- ydowskich wierzy w w Wieczerzy Pa skiej, mimo e w ró ny sposób krajach zajmuje po rednie stanowisko. W tych ró nicach odzwierciedlaj si umacz , jak i dlaczego tak si dzieje. W wi kszo ci gmin ydów podstawowe problemy, które mo na wyja ni ró nymi wp ywami i mesjanistycznych na ca ym wiecie sprawuje si raz w miesi cu Wieczerz uwarunkowaniami historycznymi. Mniej intensywna orientacja liturgiczna w Pa sk , ale znacz ca mniejszo czyni to co tydzie . Niektóre sprawuj j w Izraelu wynika z wp ywów misji wolnych ko cio ów, dzia aj cych w czasie szabatu po pe ni Ksi yca. Niewielka liczba gmin ogranicza si pocz tkowym okresie ruchu, z silniejszego akcentowania profetyzmu i z wy cznie do okresu Paschy. Znaczenie Wieczerzy Pa skiej jest reakcji na sztywno form w judai mie ortodoksyjnym. W Ameryce bezsprzecznie zakorzenione w wi cie Paschy, poniewa ono tworzy o jej Pó nocnej wi kszo gmin stosuje niektóre najwa niejsze cz ci liturgii, uzupe niaj c je wspó czesn muzyk mesjanistyczno- ydowsk , towarzysz Kwestia innych sakramentów nie jest cz sto poruszana. Mo na jednak modlitwie i uwielbieniu. Charakterystyczne dla Europy Wschodniej i odnie wra enie, e w wielu gminach ydów mesjanistycznych inne praktyki Zachodniej dla Ameryki Po udniowej jest umiarkowane stosowanie liturgii.
religijne s traktowane jak sakramenty. Prawie wszyscy ydzi mesjanistyczni boka charyzmatyczno w szerokich kr gach ruchu mesjanistyczno- stwa pod baldachimem weselnym, chupa, na którym ydowskiego znajduje swój szczególny wyraz w modlitwach uwielbienia.
znajduje si szal modlitewny. Wypowiadane jest b ogos awie stwo nad czerwonym winem, a pa stwo m odzi przypiecz towuj nim formu y tekstów do tego typu modlitw. Du o ich pie ni jest komponowanych w j zyku za lubin. Ze wzgl du na charyzmatyczne korzenie ruchu stosuje si cz sto hebrajskim i piewanych na ca ym wiecie. Kreatywno ta wyra a si te w ró nych formach ta ców izraelskich, które obecnie towarzysz stale rozumieniu wszystkie wi ta w kalendarzu mesjanistyczno- ydowskim znajduj w osobie Jeszuy swoje najg bsze spe nienie. Okresy wi t s zgodne Nie jest chyba dziwne, e ydzi wierz cy w Jeszu i odczuwaj o wiele z ydowskim kalendarzem biblijnym i z tego wzgl du s rozbie ne z bardziej ni wierz cy z innych narodów napi cie mi dzy szacunkiem dla kalendarzem ko cio ów chrze cija skich, a niekiedy te z kalendarzem przewodnictwa Ducha wi tego w czasach obecnych. W ruchu, który jest Na pocz tku roku obchodzone jest wi to Paschy (Pessach), w czasie nadal m ody i ci gle si rozwija, to napi cie najdramatyczniej dochodzi do którego zarówno na zgromadzeniach wspólnotowych jak i przy uczcie sederowej w poszczególnych domach centralne miejsce zajmuj wydarzenia jakichkolwiek zwi zków z tradycyjn liturgi , mog zwi zane z Wyj ciem z Egiptu oraz ze mierci i zmartwychwstaniem Jeszuy powierzchowno ci, pozbawionej duchowych korzeni; natomiast akcentowanie (Pierwsze plony). W tym czasie odbywaj si bardzo wa ne spotkania ortodoksji i tradycji mo e równie atwo ogranicza kreatywno i utrudnia rodzinne w szerszym gronie osób i zgromadzenia wspólnotowe. Dla ydów mesjanistycznych, którzy przyk adaj du wag do biblijnych praktyk religijnych; wi to Paschy wyznacza pocz tek roku.
ydzi mesjanistyczni wi tuj szabat od zachodu S Je li chodzi o liturgi , najcz ciej stosowana jest tre liturgii wi ta stwo szabatowe w gminach mesjanistycznych odbywa si Paschy, która znajduje swój wyraz podczas uczty sederowej w kr gu albo w pi tek wieczorem albo w sobot przed po udniem ewentualnie po rodzinnym lub w wi kszej wspólnocie, gdzie opowiadana jest na nowo po udniu i mo e przybiera ró ne formy. Niektóre nabo historia Paschy. Przebieg uroczysto ci opiera si na zbiorze tekstów, zwanym mesjanistyczno- ydowskie, przede wszystkim w Ameryce, zawieraj g ówne hagada, w którym przedstawione jest przede wszystkim Wyj cie z Egiptu.
ydów mesjanistycznych zachowuje podstawowe elementy wprowadzaj ce, b ogos awie stwa przed i po Szma (wznios e wyznanie wiary tradycyjnej uczty sederowej: spo ywanie macy (chleba prza nego), czterech z Pwt 6,4) oraz samo Szma, zawieraj ce czytania z Pwt 6 i 11 jak te z Lb 15.
kielichów wina czerwonego, gorzkich zió (chrzanu), zielonych warzyw stwo oparte na Torze, z b ogos awie stwami i czytaniami z niej, jest (sa aty lub pietruszki) i charoset (mieszanki z jab ek i orzechów). Dochodz bardzo szeroko rozpowszechnione w Ameryce i w wielu gminach Europy do tego zazwyczaj jeszcze inne elementy: tradycyjne b ogos awie stwa, Wschodniej i sta o si te integraln cz ci kultu w niektórych gminach opowiadanie historii Paschy, cztery pytania dotycz ce przyczyny, dla której ta noc ró ni si od wszystkich innych nocy, oraz wiele innych. Wyst puj ró ne Poza tym bardzo rozpowszechniona jest uroczysta modlitwa amidah mesjanistyczno- ydowskie wersje uczty Seder, w których – przy zachowaniu wzgl dnie szemone esre, której podstawowa tre si ga czasów Jeszuy.
tradycyjnych elementów – znajduje ona swoje spe nienie w osobie Jeszuy.
Modlitwa ta zawiera siedem b ogos awie stw na dzie szabatu i Podczas Szawuot (Pi dziesi tnicy) wi tuje si nadanie Tory na Synaju i dziewi tna cie na pozosta e dni tygodnia. Powszechnie stosowane s równie zes anie Ducha wi tego na uczniów w wi tyni jerozolimskiej. Niektórzy inne hymny klasyczne, jak Adon Olam lub Aleinu. Zawieraj one w sobie najbardziej podstawowe nadzieje i wyznania ydowskie. Aleinu wyra a ydów na pe ne odkupienie Izraela i innych narodów, tak e b Jesienne dni wi teczne maj szczególne znaczenie we wszystkich one wszystkie zjednoczone w oddawaniu czci Bogu Abrahama, Izaaka i wspólnotach ydów mesjanistycznych. Pocz tek wyznacza tradycyjne (ale nie Jakuba. B ogos awie stwo Aarona ma niemal uniwersalny wymiar.
biblijne) wi to noworoczne Rosz ha-Szana, w czasie którego ydzimesjanistyczni dm w róg szofar. Poza tym cz znaczenie tego dnia z Kalendarz wi t ydów mesjanistycznych
powrotem Mesjasza i ze wszystkimi fragmentami biblijnymi dotycz cymi Prawie wszyscy ydzi mesjanistyczni przestrzegaj zarówno w yciu Jego przyj cia. W centrum Jom Kippur znajduje si Jezus i Jego dzie o wspólnotowym jaki rodzinnym corocznego cyklu wi t biblijnych. W ich pojednania. Istniej du e ró nice mi dzy poszczególnymi wspólnotami w kolejne etapy ycia. Jest to bardzo znamienne. Stwierdzili my ju , e tradycyjnych modlitw przeznaczonych na te dni, podczas gdy inni, najbardziej rozpowszechnione jest obrzezanie, po czone z tradycyjnymi zorientowani mniej liturgicznie, uwypuklaj jedynie biblijn tre i stosuj ogos awie stwami. Cz sto wzywa si tradycyjnego ydowskiego mohela, odpowiedni dla tych wi t muzyk , towarzysz który dokonuje ceremonii; tam za , gdzie to jest niemo liwe, sprowadza si wi to Namiotów (Sukkot) jest pojmowane jako prorocka wizja nadej cia lekarza, aby dokona zabiegu, podczas gdy ojciec lub mesjanistyczno- Królestwa Bo ego w ca ej jego pe ni. Nauczanie koncentruje si wówczas ydowski pastor ewentualnie rabin wypowiadaj b ogos awie stwa. Bar i Bat ównie na wydarzeniach z ycia Jezusa podczas tego wi ta (J 7-9).
Micwa, uroczysto ci, podczas których m odzi ludzie recytuj lub czytaj po Widocznym dla ka dego zwyczajem jest budowa sukka, prowizorycznego, hebrajsku fragmenty z Tory i Haftory, maj decyduj ce znaczenie w procesie tymczasowego namiotu, który symbolizuje przedstawiony w Ksi gach przekazywania dziedzictwa mesjanistyczno- ydowskiego nast pnemu Wyj cia i Liczb okres przebywania na pustyni. Rodzina spo ywa posi ki w sukka i zaprasza przyjació , aby wspólnie w rado ci wyrazi wdzi czno stwo lubne zawiera wi kszo podstawowych elementów Bogu za Jego opiek . Budowa namiotu sukka jest wielkim prze yciem dla klasycznej liturgii ydowskiej ceremonii lubnej, mi dzy innymi ca ej rodziny i przede wszystkim dzieci s zach cane do ozdabiania namiotu wypowiadanie b ogos awie stwa zar czynowego, przez co stwierdza si , e asnor cznie wykonanymi dekoracjami. Wielu ydów mesjanistycznych wierzy, e w tym czasie urodzi si Jezus, a podkre laj to tak e w kazaniach.
obr czek i siedem b ogos awie stw nad pann m od i panem m odym.
W grudniu obchodzone jest wi to wiate Chanuka. Chocia ta pami tka Wyst puj równie du e ró nice mi dzy ydowskimi i chrze cija skimi ponownego po wi cenia drugiej wi tyni opiera si tylko na Ksi gach rytua ami zwi zanymi ze mierci . Zw oki nie s balsamowane, lecz tylko Machabejskich, które nie s uwa ane za kanoniczne, przypisuje si jej jednak owijane w bia e p ótno i sk adane do prostej trumny, co odzwierciedla pochodzenie biblijne ze wzgl du na wzmiank w Ewangelii Jana (rozdz. 10).
przekonanie ydów o równo ci wszystkich w obliczu mierci i oznacza ich Poniewa to wi to zbiega si niemal w czasie z chrze cija skimi rezygnacj z zabiegów maj cych zapewni przetrwanie doczesnemu cia u uroczysto ciami narodzin Jezusa, niektórzy ydzi mesjanistyczni cz cz owieka. Odkupieni ludzie s przeznaczeni do zmartwychwstania, które Chanuka z Wcieleniem, wierz c, e w tym czasie mia o miejsce zwiastowanie przezwyci a ograniczenia ziemskiego cia a ludzkiego. W swoich modlitwach i pocz cie Jeszuy. W tym przypadku g oszone wtedy kazania i nauki dotycz obnicy potwierdzaj dobro Boga, a odmawianie modlitwy Kadisz uchodzi nie tylko wyzwolenia naszego narodu, lecz tak e przyj cia Mesjasza na wiat i uroczysto ci pogrzebowych. Ta modlitwa równie podkre la wydarze zwi zanych z Jego Wcieleniem.
dobro Boga i wyra a nadziej na ustanowienie Jego Królestwa na ziemi.
wi to Purim ma w Biblii raczej podrz dne znaczenie, jest ono Istnieje tu wyra ne podobie stwo do modlitwy Jeszuy Ojcze Nasz. Zgodnie ze jednak - zgodnie ze wskazaniami Ksi gi Estery - obchodzone przez wielu zwyczajami ydowskimi przyjaciele zapraszaj rodzin zmar ego na posi ek i ydów mesjanistycznych. Szczególn wag przyk ada si wtedy do staraj si j pocieszy . Po uroczysto ciach pogrzebowych wychowania dzieci. W pe nych humoru zabawach odgrywa si histori Estery, w ró ny sposób upora si z bólem po mierci swego bliskiego, przy czym chodzi si na bale kostiumowe i sp dza wspólnie czas w radosnej atmosferze.
Po koszmarze Holokaustu historia Estery i wyzwolenia z niebezpiecze stwa pogrzebie. Tylko niektórzy odmawiaj t modlitw codziennie przez ca y rok, gro cego ze strony Hamana jest szczególnie wymowna dla wszystkich ale s to ludzie, dla których ta praktyka sta a si ju zwyczajem.
ydów, a ydzi mesjanistyczni widz w niej zapowied ostatecznego Rytua y przej cia u ydów mesjanistycznych
Prawie wszyscy ydzi mesjanistyczni przestrzegaj , w znacznym stopniu w tradycyjnym stylu, ydowskich rytua ów zwi zanych z wchodzeniem w To podwójne wydanie czasopisma Mishkan przedstawia najbardziej szczegó owe z obecnie dost pnych, studium dotycz ce ruchu ydów mesjanistycznych w Izraelu.
Jednak jak wspomniano ju w czwartym rozdziale tej broszury, zawarte w niej Literatura uzupe niaj ca
statystyki s obecnie, po pi ciu latach, ju nieaktualne. Niemniej, studium to oddaje Za cznik ten zawiera krótk bibliografi polecanych ksi lepiej ni wszystkie inne specyfik i charakter ruchu mesjanistyczno- ydowskiego w bezpo rednio ruchu ydów mesjanistycznych, wraz z opisem ich tre ci.
Cohn- Sherbok, DanMessianic Judaism ka Cohna-Sherboka jest jednym z pierwszych studiów czo owego rabina (Jerozolima, The Magnus Press and Leiden, E. I. Brill, 1988) ydowskiego nad ruchem ydów mesjanistycznych, wobec którego autor przyjmuje W tej pracy naukowej zawarte s znane dzi dowody i wiadectwa z literatury i yczliw postaw . Oparta jest na jego w asnych do wiadczeniach w kontaktach z archeologii dotycz ce Nazarejczyków z I wieku ery chrze cija skiej i prawowierno ci ruchem mesjanistycznym, ogranicza si jednak tylko do ruchu w Stanach (Clarksville, MD, Jewish New Testament Publications, 1988, 1991) (Shippensburg, PA, Destiny Image Publishers, 1995) Systematyczna obrona zasadno ci istnienia specyficznie ydowskiej formy Juster, jeden z liderów ruchu ydów mesjanistycznych w Stanach Zjednoczonych, wyra ania wiary w Jeszu z Nazaretu, autorstwa mesjanistyczno- ydowskiego przedstawia mesjanistyczno- ydowsk koncepcj powo ania Izraela i ustanowienia uczonego z USA, mieszkaj cego od roku 1979 w Jerozolimie.
Nowego Przymierza w Jeszui, stosunku Ko cio a do Izraela, a tak e zastanawia si Dalsze informacje mo na uzyska pod nast puj cymi adresami: nad pytaniem: co znaczy by jako yd na ladowc Jeszuy w czasach obecnych.
John Dawson, Przewodnicz cy
Joseph Rabinowicz and the Messianic Movement P Waldman
(Edinburgh, The Handsel Press, 1995, i Grand Rapids, Michigan: Wm B.
Executive General Secretary
ka prezentuje histori wa nego procesu, prowadz cego do powstania ruchu ydów mesjanistycznych, na przyk adzie grupy o nazwie „Izraelici Nowego Przymierza”, utworzonej przez Józefa Rabinowicza w latach osiemdziesi tych XIX wieku w mo dawskim Kiszyniowie. Ze wzgl du na sw wizjonersk , pioniersk prac
Rabinowicz by nazywany „Herzlem chrze cija stwa ydowskiego”.
Friedericke Turecek
Biuro Europejskie

Kjaer-Hansen cytuje prekursorskie prace Rabinowicza, w tym jego trzyna cie tez z roku 1883 dotycz cych Jezusa jako Mesjasza, który jako jedyny mo e wyzwoli naród ydowskiz jego niedoli, jak równie cztery wyznania wiary z lat 1884 i 1885 oraz jego modlitewnik przeznaczony do u ytku w gminie kiszyniowskiej. Teksty te s Nr 1: W stron II Soboru Jerozolimskiego: Wizja i historia wiadectwem pierwszejw czasach nowo ytnych próby przedstawienia specyficznie ydowskiego rozumienia postaci Jezusa z Nazaretu w ca ej pe ni Jego powo ania jako Nr 2: Przebudzenie mesjanistyczne w ród ydów: SzkicDaniel Juster i Peter Hocken Kjaer-Hansen, Kai & Skjøtt, BodilF. (wydawca)Facts and Myths about the Messianic Congregations in Israel(Jerusalem, The Gaspart Center for Biblical and Jewish Studies, 1999)

Source: http://mezczyzniwewroclawiu.pl/wp-content/uploads/2012/03/Przebudzenie_mesjanistyczne.pdf

Total_english_elem_format.xls

Headword Hungarian Example of Usage My name's What's your name? American Australia dictionary Have you got an English-English dictionary? Jean Reno is from France. He's French. Bayern Munich is a German football team. Brazilian The Maracanã is a Brazilian football stadium. He's from Brazil. Japanese Agneska is from Poland and she speaks Polish. She's Russian.

Microsoft word - metformine hcl pfizer common pl

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Metformin HCl Pfizer 500 mg film-coated tablets Metformin HCl Pfizer 850 mg film-coated tablets Metformin HCl Pfizer 1000 mg film-coated tablets Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine. - Keep this leaflet. You may need to read it again. If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

Copyright © 2008-2018 All About Drugs