08536 duoprim (2011-10) 2012-12

BIJSLUITER
Duoprim, oplossing voor injectie voor runderen, varkens en paarden NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:
Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Essex Animal Health Friesoythe
Sedelsbergerstrasse 2-4
D-26169 Friesoythe
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Duoprim, oplossing voor injectie voor runderen, varkens en paarden
Trimethoprim en sulfadoxine
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
INDICATIES
Varken - Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp.; - gastrointestinale infecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp.; - urogenitale infecties veroorzaakt door E. coli, Corynebacterium spp. en streptokokken; - huidinfecties veroorzaakt door Actinobacillus, streptokokken en stafylokokken; - mammaire infecties veroorzaakt door streptokokken en E. coli. Rund - Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp.; - gastrointestinale infecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp.; - urogenitale infecties veroorzaakt door E. coli Corynebacterium spp.en streptokokken; - huidinfecties veroorzaakt door Actinobacillus, streptokokken, Actynomyces en stafylokokken; - mammaire infecties veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken en E. coli en Klebsiella spp. Paard - Gastrointestinale infecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp.; - urogenitale infecties veroorzaakt door E. coli en streptokokken; - huidinfecties veroorzaakt door streptokokken en stafylokokken; - mammaire infecties veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken en E. coli. CONTRA-INDICATIES

- Nier- en/of leverfunctiestoornissen,
- Bloeddyscrasie.
- Overgevoeligheid voor sulfonamiden en/of trimethoprim.
6.
BIJWERKINGEN

Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties en necrose worden waargenomen ten gevolge van
weefselirritatie, anaemie, leukopenie en thrombocytopenie.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, varken en paard.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Rund, varken en paard: diep intramusculair.
2,5 mg trimethoprim en 12,5 mg sulfadoxine per kg lichaamsgewicht per dag (1 ml per 16 kg
lichaamsgewicht) gedurende 3 dagen. Aanbevolen wordt de dagelijkse hoeveelheid over twee
toedieningen per dag te verdelen.
Behalve bij melkgevend rund kan bij zware infecties de dosering zonder bezwaar verhoogd worden tot
25 mg per kg lichaamsgewicht per dag.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.
10. WACHTTERMIJN

Varken: (Orgaan)vlees: 10 dagen.
Paard: (Orgaan)vlees: 28 dagen.
Rund: (Orgaan)vlees: 8 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen vorst en licht.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Aangeprikte flacon: Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen
tegen vorst en licht.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

- Er bestaat kans op optredende acute sterfte, hemolyse of shock na intraveneuze toediening.
- Bepaalde bacteriën kunnen resistent worden tegen antibacteriële middelen en dus ook tegen het
product. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is het noodzakelijk de juiste dosering toe te dienen en lang genoeg te behandelen. - In hoeverre bepaalde kiemen resistent geworden zijn kan verschillen van bedrijf tot bedrijf. In geval van twijfel wordt aanbevolen een antibiogram uit te voeren. - De dieren dienen tijdens de behandeling voldoende drinkwater ter beschikking te hebben. - In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. - Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte geneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Oktober 2011

15. OVERIGE INFORMATIE

Flacon à 250 of 500 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
KANALISATIE
UDA
REG NL 8536

Source: http://www.respig.nl/downloads/duoprim-bijsluiter.pdf

Microsoft word - tcl september 2007 - 09 30 07.doc

MASS PROPHYLAXIS Capability Definition Mass Prophylaxis is the capability to protect the health of the population through the administration of critical interventions in response to a public health emergency in order to prevent the development of disease among those who are exposed or are potentially exposed to public health threats. This capability includes the provision of appropriate

Gi_aciclovir_akut_689175

GI_Aciclovir_akut.qxp 22.09.2009 08:24 Seite 1 Gebrauchsinformation: Information für den Anwender Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma® Wirkstoff: AciclovirLiebe Patientin, lieber Patient!Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn Sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlung

Copyright © 2008-2018 All About Drugs