Samenlevingsopbouwgent.be

s: Jean Marie
Energie-efficiëntie en woon kwaliteit verhogen bij huurders:
Een onmogelijke
opdracht?
Samenlevingsopbouw Gent vzw ging in
Ontstaan
september 2011 van start met het project
KWEEK-Rabot. Een project rond woonkwaliteit
en energie-efficiëntie bij kwetsbare huurders
verbeteren en werkte aan de hand van stadvernieuwingsproject Ledeberg vingsopbouw Gent vzw een extra huurders die interesse hadden in thema’s zoals het verbeteren van de Leeft! Het project had als doel 20 inspanning te leveren voor deze dakisolatie. Vervolgens namen we stedelijke ruimte, duurzaam leven, kwetsbare bewoners aan te zet en doelgroep in de wijk Rabot. De be- contact op met de eigenaar om te milieu en ecologie, het verminderen tot KWaliteitsverbetering en Ener- doeling van KWEEK-Rabot is mi- vragen of die een financiële bijdrage van afval, renovatie en huisvesting. gie-Efficiëntie van de woning bij nimum 20 huurders met een beperkt wilde leveren voor het plaatsen van In de schoot van het project groeide Kwetsbare groepen (KWEEK). De inkomen te bereiken en een verbete- de isolatie. Samenlevingsopbouw in 2004 het experiment ‘Bouwblok- evaluatie van het project toonde aan ring van de woonkwaliteit en ener- Gent vzw vormt binnen het project dat voornamelijk huurders een zeer gie-efficiëntie van de woning te be- de schakel tussen de huurder en de Het KWEEK-project ontstond van- moeilijk bereikbare groep zijn. En komen. Het plaatsen van dakisolatie eigenaar. Indien de eigenaar ak- uit deze achtergrond, en kreeg zijn net hun woningen kunnen een flinke kozen we als eerste stap binnen het koord gaat plaatst het opleidings-en naam in het kader van de samen- renovatie goed gebruiken. proces. Van overheidswege wordt tewerkstellingscentrum (OTC) van werking met stad Gent binnen het Om die reden besloot Samenle- dit ook sterk gestimuleerd: een eer- waarmee we kampen is het samen- gen te doen in hun verhuurwoning. huizen. Veel mensen wonen met ver- Deze problemen willen we samen schillende generaties of familieleden met de groep huurders én met de onder één dak. Hierdoor is hun ge- eigenaars bekijken en oplossingen zamenlijk inkomen te hoog om een voorstellen.
premies. Binnen het projectgebied Toekomst
Rabot kunnen we geen aanspraak In het najaar van 2012 begint het maken op speciale premies zoals OTC met het isoleren van de daken. binnen het project Ledeberg leeft!1 Daarnaast gaan we ook de mogelijk- Hoewel er via andere kanalen wel heid na om in het najaar een bij- premies beschikbaar zijn, blijft het komend traject op te zetten rond financieel vaak een moeilijk verhaal. woonkwaliteit. Hierbij willen we Zo is het OTC geen erkend aannemer via preventieve woningnazichten en kunnen we dus geen beroep doen nog meer eigenaars informeren en op de federale belastingaftrek binnen stimuleren om hun huurwoningen het project. De verschillende premie- in orde te zetten, zodat ze ener- verstrekkers hanteren verschil ende zijds voldoen aan de criteria van de 333 het OCMW de isolatie aan een partners mee aan het project. Het criteria m.b.t. tot het inkomen. Vele Vlaamse wooncode en anderzijds goedkoop tarief. In ruil kunnen af- OCMW helpt met doorverwijzing, huurders kunnen dan ook geen ge- aangespoord worden tot energie- spraken gemaakt tussen huurder en financieel onderzoek en plaatst de bruik maken van de sociale dakiso- renovaties in hun woning.
verhuurder over huurprijsgarantie isolatie. Woonwinkel Gent contro- latiepremie van EANDIS omdat hun en woonzekerheid voor de huurder. leert de huurcontracten. REGent (gezamenlijk) inkomen bijvoorbeeld Werk aan de winkel
Met de huurder wordt een traject af- voert de energiescans uit en meet net iets te hoog is. gelegd. Samenlevingsopbouw Gent de daken op. De Gebiedsgerichte Door deze obstakels blijven van de huurders aan de slag te gaan rond vzw gaat geregeld op huisbezoek, werking van stad Gent denkt mee 25 aangesproken huurders een 10- energie-efficiëntie en de kwaliteit er wordt een energiescan gedaan, tijdens onze stuurgroep.
tal huurders over die hun dak zullen van hun woning. Ondanks samen- kunnen isoleren aan een voorde- werking met diverse diensten en worden bekeken, andere problemen Verloop
lig tarief. Daarnaast hebben we te veel goede wil bij zowel huurder als in de woning worden geïnventari- Aanvankelijk werden een 25-tal kampen met een aantal bijkomende verhuurder, hebben we de afgelopen seerd. . In de loop van het najaar huurders aangesproken. Niet al deze problemen. Enkele huurders zitten twee jaar op heel wat drempels ge- 2012 gaan we van start met een huurders zullen jammer genoeg da- in schuldbemiddeling. Dit maakt het stoten om tot effectieve realisaties groepswerking waarbij we huur- kisolatie hebben aan het einde van moeilijk om aan inkomensgegevens, te komen. Het is in de eerste plaats ders samenbrengen om gezamenlijk ons traject. Dit komt doordat som- elektriciteitsfacturen… te geraken, de eigenaar die hier een inspanning te werken rond het thema energie mige daken in slechte staat zijn waardoor het project heel wat ver- moet leveren, terwijl de verbetering en woonkwaliteit met als doel om waardoor geen isolatie kan geplaatst traging oploopt. Daarnaast zien we vooral de huurder ten goede komt. te komen tot beleidsaanbevelingen. worden. Het dak heeft lekken, er is naast nood aan isolatie, ook nog heel Ziedaar een tegenstelling die tot geen onderdak aanwezig of de zol- wat andere problemen in de wonin- eeuwig immobilisme kan leiden. Dat Samenwerking
der is afgewerkt met gipskarton gen, of zaken die dienen aangepakt te hoeft echter niet zo te blijven.
Het project wordt getrokken door waardoor de eigenaar een serieuze worden. Sommige eigenaars hebben Een stimulerend beleid dat fiscale Samenlevingsopbouw Gent vzw, meerkost moet betalen waar hij niet niet de middelen of zijn niet bereid voordelen koppelt aan een ver- maar er werken ook verschillende toe bereid is. Een andere drempel om bijkomende of grote investerin- hoogde woonkwaliteit en huurbe-

Source: http://www.samenlevingsopbouwgent.be/FRANK/WONEN/FRANK05_Energie-efficientie_en_woonkwaliteit_verhogen_bij_huurders.pdf

Microsoft word - anril sr.doc

Anril ® SR Antianginal COMPOSITION Anril ® SR Tablet: Each Sustained Release tablet contains Nitroglycerin USP 2.6 mg. PHARMACOLOGY The principal pharmacological action of nitroglycerin is relaxation of vascular smooth muscle, and consequent dilatation of peripheral arteries and veins, especially the latter. Dilatation of the veins promotes peripheral pooling of blood

iftia.univ.gda.pl

VAN DOORSLAER , PHILIPPE M. HEYNDERICKX , JO1KERMIT, Department of Applied Mathematics, Biometrics and ProcessControl, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Coupure links 653,2EnVOC, Department of Sustainable Organic Chemistry and Technology, Facultyof Bioscience Engineering, Ghent University, Coupure links 653, B-9000 Ghent,Cellular automata (CA) appeared for the first time in

Copyright © 2008-2018 All About Drugs