Microsoft word - 11320948_

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET
Sammanfattningar utgörs av upplysningskrav, så kallade “Beståndsdelar”. De här beståndsdelarna är
numrerade i Avsnitt A – E (A.1 – E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla beståndsdelar som måste
finnas med i en sammanfattning av obligationen och utfärdaren. Eftersom vissa beståndsdelar inte måste tas upp
kan det finnas luckor i numreringssekvensen av beståndsdelarna. Även om en beståndsdel kanske måste läggas
till i sammanfattningen på grund av sortens värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant
information kan ges avseende beståndsdelen. I det fallet bör en kort beskrivning av beståndsdelen vara
inkluderad i sammanfattningen med omnämnandet "Ej tillämpligt".
Avsnitt A – Inledning och varningar
A.1 Inledning och
Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till Nivå 2 Basprospektet. Ett varningar:
beslut av investeraren att investera i obligationen ska baseras på beaktande av Nivå 2 Basprospeketet som helhet inklusive alla dokument som införlivats i Nivå 2 Basprospektet som referens. Där ett anspråk som relaterar till informationen som finns i Nivå 2 Basprospektet tas upp i domstol kan den kärande investeraren, under nationell lagstiftning i medlemsstaten, behöva bära kostnaderna för att översätta Nivå 2 Basprospektet innan förhandlingarna upptas. Skadeståndsansvar ska endast gälla de personer som har lagt fram sammanfattningen inklusive en översättning därav, men bara om sammanfattningen är missvisande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med de andra delarna av Nivå 2 Basprospektet eller om den inte tillhandahåller, när den läses tillsammans med de andra delarna av Nivå 2 Basprospektet, viktig information för att hjälpa investerare när de överväger om de ska investera i obligationen. A.2 Samtycke att
I samband med alla publika erbjudanden av publika obligationer åtar sig använda detta
utfärdaren ansvaret, inom jurisdiktionen för publikt erbjudande, för innehållet i detta Nivå 2 Basprospekt under Artikel 6 av Prospektdirektivet gentemot en Basprospekt:
investerare till vilken ett erbjudande om publika obligationer görs av en
auktoriserad erbjudandelämnare, där erbjudandet görs i efterlevnad med alla
villkor för givandet av samtycke. Sådant samtycke och villkor beskrivs nedan
under "Samtycke" och "Vanliga villkor för samtycke".
Samtycke
Med förbehåll för de villkor som anges nedan under "Vanliga villkor för
samtycke":
(A) Samtycker utfärdaren till användande av detta Nivå 2 Basprospekt (som kan
ha kompletterats vid den relevanta tiden, om så är tillämpligt) i samband med ett publikt erbjudande om publika obligationer inom jurisdiktionen för publika erbjudanden från den relevanta handlaren och från: (1) en finansiell förmedlare namngiven som en första auktoriserad erbjudandelämnare i de gällande slutliga villkoren, samt (2) en finansiell förmedlare som utnämnts efter datumet för de gällande slutliga villkoren och vars namn publiceras på utfärdarens hemsida och identifieras som en auktoriserad erbjudandelämnare beträffande det publika erbjudandet, samt (B) om (och enbart om) del A av de gällande slutliga villkoren anger "Allmänt samtycke" som "Tillämpligt", erbjuder sig härmed utfärdaren att ge sitt samtycke till användandet av detta Nivå 2 Basprospekt (som kan ha kompletterats vid den relevanta tiden, om så är tillämpligt) i samband med ett publikt erbjudande om publika obligationer inom jurisdiktionen för publika erbjudanden av en finansiell förmedlare som uppfyller följande villkor: (1) den är auktoriserad att göras ådana erbjudanden under gällande lagstiftning (2) den accepterar sådant erbjudande genom att på sin hemsida publicera ett uttalande att den går med på att använda Nivå 2 Basprospektet i enlighet med villkoren för auktoriserade erbjudandelämnare och med förbehåll för villkoren
Vanliga villkor för samtycke
Villkoren för utfärdarens samtycke är (utöver de villkor som beskrivits i stycke (B)
ovan om de gällande slutliga villkoren anger "Allmänt samtycke" som
"Tillämpligt") att sådant samtycke:
(a) bara är giltigt avseende relevant omgång av publika obligationer
(b) bara är giltigt under erbjudandeperioden som specificeras i gällande slutliga villkor, samt (c) bara sträcker sig till användandet av detta Nivå 2 Basprospekt för att göra
publika erbjudanden av relevant omgång av publika obligationer inom en eller fler
jurisdiktioner för publika erbjudanden, som anges i gällande slutliga villkor.
En investerare som avser att förvärva eller förvärvar obligationer i ett publikt
erbjudande från en auktoriserad erbjudandelämnare som inte är utfärdaren gör det,
och erbjudanden och försäljningar av sådana obligationer till en investerare av en
sådan auktoriserad erbjudandelämnare kommer att göras, i enlighet med alla
villkor och andra arrangemang som finns på plats mellan sådan auktoriserad
erbjudandelämnare och sådan investerare inklusive pris, allokering, utgifter och
avvecklingsarrangemang.
Varje investerare måste se till den relevanta auktoriserade
erbjudandelämnaren vid tiden för ett sådant publikt erbjudande för
tillhandahållande av information avseende allmänna villkor för det publika
erbjudandet och den auktoriserade erbjudandelämnaren står ensam ansvaret
för sådan information (förutom där sådan information ingår i detta Nivå 2
Basprospekt, som kompletteras av gällande slutliga villkor).

Avsnitt B – utfärdaren
B.1 Juridiskt
namn Det juridiska namnet för utfärdaren är F. van Lanschot Bankiers N.V. utfärdaren
handlar under namnen Van Lanschot Bankiers, Van Lanschot Private Office and handelsbeteckni
ng
för utfärdaren:

B.2 Utfärdarens
Utfärdaren är ett publikt företag med begränsat ansvar (naamloze vennootschap) juridiska form
konstituerat under nederländsk lag, som har sitt stadgeenliga säte i 's- och hemvist, den
Hertogenbosch, Nederländerna. utfärdaren är registrerad hos Handels- och lagstiftning
industrikammaren i Brabant under aktnummer 16038212. under vilken
utfärdaren
bedriver
verksamhet och
landet där den
är konstituerad:

beskrivning Utfärdarens resultat och, indirekt genom dess dotterbolag (inklusive utfärdaren och
av eventuella
Kempen & Co N.V. ("Kempen & Co", Handlaren) (se beståndsdel B.5 nedan),
kända trender
Van Lanschot N.V. påverkas av allmänna ekonomiska- och övriga affärsvillkor, som påverkar
inklusive föreskrivande villkor. Dessa villkor inkluderar förändrade ekonomiska utfärdaren och
cykler som påverkar efterfrågan av investeringar och bankprodukter, ränterörelser, de branscher där penningpolitik, konsumtion och demografi. Sådana cykler påverkas också av
den bedriver
globala, politiska händelser, så som terroristdåd, krig och andra finetligheter samt verksamhet:
marknadsspecifika händelser, som förändringar i konsumenternas förtroende, industriproduktion, oro på arbetsmarknaden eller social oro och politisk osäkerhet. Utfärdaren och, indirekt genom dess dotterbolag (inklusive utfärdaren ch Kempen & Co) (se beståndsdel B.5 nedan), Van Lanschot N.V. är nästan i sin helhet verksamma i Nederländerna och, avseende utfärdaren, Belgien och deras framgång är därför nära sammankopplad med allmänna ekonomiska villkor på dessa marknader. Den övergripande minskningen av investerares förtroende har resulterat i, och kan komma att fortsätta att resultera i, att kunder byter till mer konservativa produkter och tjänster med lägre marginaler samt i en minskning i volymen av transaktioner som utfärdaren eller andra dotterbolag till Van Lanschot N.V. utför för sina kunders räkning och därför till minskade provisionsintäkter och till marginalerosion och minskat värde på och intäkter från dessa dotterbolag till Van Lanschot N.V. Effekterna av den ekonomiska krisen på den reala ekonomin – med ökade företagsförluster, tryck på den totala ersättningen till medarbetare, särskilt i de övre löneskikten, värdeminskningar för tillgångsklasser och därmed ett behov av att likvidera investeringar – kan vara av väsentlig vikt för investeringsbeteendet hos utfärdarens kärnkundgrupp, dvs. förmögna privatpersoner. Utfärdaren, i likhet med andra finansiella institut, kan konfronteras med nettoutflöden av tillgångar som förvaltas och kan uppleva svårigheter med att attrahera nya kunder och behålla befintliga kunder, vilket kan resultera i en materiell negativ effekt på utfärdarens verksamhet, ekonomiska villkor, resultat och framtidsutsikter. B.5 Beskrivning
av Alla utestående aktier i utfärdarens aktiekapital innehas av holdingbolaget Van
utfärdarens
Lanschot N.V. Van Lanschot N.V. kontrollerar utfärdaren. Van Lanschot N.V.:s koncern och
enda tillgångar, förutom en liten summa likviditet placerat hos utfärdaren eller utfärdarens
koncerninterna skulder, är 100 procent av aktierna i utfärdaren och handlaren. Det position inom
finns inga andra aktiviteter inom Van Lanschot N.V. annat än de som nämnts i koncernen:
föregående mening. Depåbevis för aktier i kapitalet för Van Lanschot N.V. är noterade och upptagna till handel på den reglerade marknaden Euronext Amsterdam. Utfärdarens dotterbolag Kempen & Co är en nederländsk affärsbank aktiv på områdena kapitalförvaltning, värdepappersförmedling och corporate finance. Kempen & Co erbjuder ett spektrum av finansiella specialisttjänster för institutionella investerare, företag, finansiella institut, myndigheter och halvoffentliga institutioner, stiftelser och förmögna privatpersoner. B.9 Vinstprognos Ej tillämpligt. Vare sig utfärdaren eller Van Lanschot N.V. har gjortnågra
offentliga vinstprognoser eller vinstuppskattningar. uppskattning:
B.10 Kvalifikationer
i Ej tillämpligt. Revisionsberättelserna avseende Van Lanschot N.V.:s reviderade
revisionsberättel
årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2012 och 31 december 2011 införlivade som referens i detta Nivå 2 Basprospekt är okvalificerade. B.12 Utvald
finansiell (x € miljoner)
information -
2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
Materiell/väsentl
ig förändring:
Resultaträkning
2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
Balansräkning och
kapitalhantering
Eget kapital hänförligt till
aktieägarna Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen Sparande och inlåning 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
Kundtillgångar
2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
Nyckeltal
utestående vanliga aktier (x 1000) Resultat per aktie baserat på ett genomsnittligt antal vanliga aktier (€) Avkastning på genomsnittligt primärt kapital (%) Antalet anställda
De här siffrorna har tagits från de reviderade koncernredovisningarna för räkenskapsåren som slutade
den 31 december 2012 och den 31 december 2011 för Van Lanschot och från de oreviderade
delårsboksluten (halvår) för Van Lanschot för perioden som slutade den 30 juni 2013 och den 30 juni
2012. Siffrorna har framställts under IFRS som antagits av den Europeiska Unionen och efterlever Del
9 av Bok 2 av Nederländernas civilrättsliga lag och delårsboksluten har framställts i enlighet med IAS
34.

Materiell/väsentlig förändring
Det har inte skett några väsentliga förändringar i den ekonomiska positionen för
utfärdaren eller Van Lanschot N.V. (som helhet) som har skett sedan slutet av den
sexmånadersperiod som slutade den 30 juni 2013 och för vilken period oreviderad
delårsredovisning för koncernen för Van Lanschot N.V. har publicerats. Det har
heller inte uppstått någon materiell negativ förändring i framtidsutsikterna för
utfärdaren eller för Van Lanschot N.V. (som helhet) sedan den 31 december 2012.
B.13 Nyligen
Ej tillämpligt. Det har inte skett några händelser nyligen specifika för utfärdaren inträffade
som är materiellt relevanta för värderingen av utfärdarens eller Van Lanschot materiella
händelser
avseende
utfärdarens
solvens:

Utfärdaren har två kontor i Schweiz genom dotterbolag för att betjäna sina utsträckning
privatkunder på annan plats. För sina intäkter är Van Lanschot N.V. beroende av som utfärdaren
är beroende av
enheter inom
koncernen:

B.15 Huvudverksamh
Utfärdaren erbjuder ett spektrum av kapitalförvaltningstjänster till förmögna privatkunder i Nederländerna och Belgien, samt till entrepenörer och deras företag utfärdaren:
i Nederländerna. Dessutom är utfärdarens dotterbolag Kempen & Co en
nederländsk affärsbank aktiv på områdena kapitalförvaltning,
värdepappersförmedling och corporate finance. Kempen & Co erbjuder ett
spektrum av finansiella specialisttjänster för institutionella investerare, företag,
finansiella institut, myndigheter och halvoffentliga institutioner, stiftelser och
förmögna privatpersoner. Under märket "Van Lanschot Private Office" fokuserar
utfärdaren på toppsegmentet förmögna privatpersoner( €10 miljoner). Dessutom
erbjuder utfärdaren finansiella tjänster speciellt för affärsmän, företagschefer och
entrepenörer inom sjukvård. Utfärdaren tjänster är organiserade i tre
affärssegment: Private & Business Banking, Kapitalförvaltning och Corporate
Finance & Värdepapper.
Tjänsterna till förmögna privatpersoner kretsar kring värdeskapande och -skydd. I
detta sammanhang kan utfärdaren erbjuda ett brett spektrum av produkter och
tjänster. Utfärdaren tillämpar principen om öppen arkitektur när de
erbjuderprodukter till kunder, vilket innebär att erbjuda tredje-partprodukter när
detta är i kundens intresse. I företagssektorn strävar utfärdaren efter att uppfylla
privata och affärsmässiga behov hos företagsägare och chefer. Dess huvudkunder
är familjeföretag och deras direktörer och/eller majoritetsaktieägare. På den
institutionella marknaden fokuserar utfärdaren i huvudsak på omfattande,
förvaltade investeringslösningar.
Tredje kvartalet 2013 lanserades marknadsföringskampanjen för “Evi”. Under det
märket strävar utfärdaren efter att svara på en växande förfrågan från kunder efter
förmögenhetsförvaltning på nätet. Evi är en del av implementeringen av
utfärdarens strategiska mål att även fokusera på nybörjare på marknaden för
förmögenhetsförvaltning.
Van Lanschot N.V. agerar som holdingbolag för utfärdaren och Kempen & Co.
Alla utestående aktier i utfärdarens aktiekapital innehas av holdingbolaget Van utsträckning
Lanschot N.V. Det auktoriserade aktiekapitalet för utfärdaren består av 400 000 som utfärdaren
aktier om €100 vardera. Depåbevis för aktier i kapitalet hos utfärdaren har inte är direkt eller
utfärdats. Alla de 400 000 aktierna innehas av Van Lanschot N.V.och är fullt indirekt ägd
betalda. Det utestående vanliga aktiekapitalet för Van Lanschot N.V. per datumet för detta Nivå 2 Basprospekt uppgår till €41 016 668 och är indelat i kontrollerad:
preferensaktier C ("Klass C-aktier"), vanliga aktier A ("Klass A-aktier") och
vanliga aktier B ("Klass B-aktier"). Klass B-aktier och Klass C-aktier har inte
utfärdats. Per den 12 november 2013 består den utestående vanliga aktiekapitalet
för Van Lanschot av 41 016 668 Klass A-aktier. Depåbevis för dessa aktier är
noterade på NYSE Euronext Amsterdam.
B.17 Kreditbetyg
Omgångar av obligationer inom programmet kan vara betygsatta eller icke- tilldelade
betygsatta. Där en omgång av obligationer är betygsatt kommer sådant betyg inte utfärdaren eller
nödvändigtvis vara detsamma som ovanstående betyg tilldelade obligationen. Ett värdepappersbetyg är inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha räntebärande
värdepapper och kan bli föremål för uppskov, sänkning eller tillbakadragande när värdepapper:
som helst av det tilldelande kreditvärderingsinstitutet. Utfärdaren har fått betyget "BBB+" (negativ prognos) från S&P och "A-" (negativ prognos) av Fitch. B.18 Beskrivining
av Van Lanschot N.V. (för den här sammanfattningens syfte: ”Garant”) har utfärdat
garantin:
en skriftligt åtagande om solidariskt ansvar för alla skulder som uppstår från alla rättsakter från utfärdaren under Avsnitt 2:403 av nederländsk civilrättslig lag
("403-Förklaring"). Som en konsekvens publicerar inte utfärdaren en full
balansräkning och resultaträkning.
Med grundval av 403-Förklaringen ska Garanten ha solidariskt ansvar med
utfärdaren för skulder som uppstår ur rättsakter från utfärdaren. Garanten har rätt
att dra tillbaka 403-Förklaringen när som helst genom att deponera en förklaring
för detta ändamål hos Handels- och industrikammren i Brabant. Oavsett detta ska
ansvaret fortsätta avseende skyldigheter som uppstår ur rättsakter som utförts
innan tillbakadragandet kunde åberopas mot en fordringsägare. Garanten kan
också lämna in en anmälan om sin avsikt att avbryta sitt återstående ansvar efter
att ha dragit tillbaka 403-Förklaringen. Sådant återstående ansvar kommer att
upphöra om vissa villkor uppfylls, inter alia, att (1) utfärdaren inte längre tillhör
samma koncern av företag som garanten, (2) en tvåmånaders uppsägningsperiod
har gått ut och (3) den relevanta fordringsägaren inte har motsatt sig avsikten att
avbryta i tid eller att sådant motsättande har avfärdats av behörig domstol genom
en slutgiltig dom.
B.19 Information
om Det juridiska namnet och handelsbeteckningen för garanten är Van Lanschot N.V.
garanten:
Garanten är ett publikt företag med begränsat ansvar (naamloze vennootschap) konstituerat under nederländsk lag, som har sitt stadgeenliga säte i 's-Hertogenbosch, Nederländerna. Garanten är registrerad hos Handels- och industrikammaren i Brabant under aktnummer 16014051. Det har inte skett några händelser nyligen specifika för garanten som är materiellt relevanta för värderingen av garantens solvens. Dessutom, eftersom garanten enbart är ett holdingbolag, se informationen som anges i beståndsdel B.4b upp till och inklusive B.12 och B.14 upp till och inklusive B.16 ovan vars beståndsdelar täcker information om både utfärdaren och garanten, enligt vad som specificeras i sådana beståndsdelar. Inga betyg har tilldelats garanten. Avsnitt C – Värdepapper
Typ och klass på
Obligationen som beskrivs i denna sammanfattning är skuldebrev med en eller mer obligationen och
derivatkomponenter som utfärdas under detta EUR 2 000 000 000-program för identifieringsnu
strukturerade obligationer för utfärdandet av indexkopplade obligationer eller mmer för
värdepapper:

Obligationen kommer att utfärdas i serier (var och en en "Serie") med ett eller fler
emissionsdatum och med villkor som i övrigt är identiska (eller identiska förutom
avseende emissiondatum och första betalningsdag för ränta), med avsikten att
obligationer av alla serier ska kunna bytas mot alla andra obligationer i den serien.
Varje serie kan utfärdas i omgångar (var och en en "Omgång") på samma eller
olika emissionsdatum. De särskilda villkoren för varje omgång kommer att
kompletteras i de slutliga villkoren ("Slutliga villkor")
Värdepapprets identifieringsnummer kommer att specificeras i de gällande slutliga
villkoren och, om så behövs under Prospektdirektivet, i relevant ärendespecifika
sammanfattning som bilaga till de gällande slutliga villkoren.
Indexkopplade obligationer eller aktie-indexkopplade obligationer
Obligationerna är kopplade till index, aktier eller fonder. Det innebär att, beroende
på typen av obligation som beskrivs nedan, sådana särdrag som kupongbelopp,
inlösendatum och/eller inlösensumma beror på index, aktier eller fonder. Med
andra ord är dessa särdrag en funktion av nivån eller priset på underliggande
index, aktier eller fonder. De olika funktionerna kallas vanligtvis "utdelningar".
Det ska däremot observeras att en utdelning inte nödvändigtvis resulterar i att en
summa som ska betalas. Snarare avgör det om, när och/eller i vilken utsträckning
en summa ska betalas.
Typ av underliggande
En obligation är antingen kopplad till en enkel underliggande eller en korg av
underliggande. Om det är kopplat till en enkel underliggande är nivån eller priset
på den underliggande referensnivån för kupongen och/eller inlösenfunktionen eller
"utdelningen". Om det är kopplat till en korg av underliggande är referensnivån
eller priset antingen ett viktat genomsnitt eller det för den sämst presterande i
korgen. Dessa tre typer av referensnivåer kallas "Enkel referenstillgångsnivå",
"Genomsnittlig korgnivå" respektive "Sämsta presteraren i korgen". Se
beståndsdel C.18 nedan för en ytterligare beskrivning.

Typ av utbetalning
De tre typerna av utbetalningar som kan gälla för obligationer sammanfattas kort
här och beskrivs mer i detalj under beståndsdel C.9 och C.18 nedan.
Utdelning av inlösensumma
Omvänd konvertibel, deltagande-, Premium Knock-Out-, Booster Knock-Out-
eller Booster-obligationer är utdelningar om påverkar den summa som betalas ut
när den schemalagda löptiden går ut. Beroende på referensnivån eller priset på
den/de underliggande kan en sådan summa vara densamma som, lägre än eller -
förutom i fallet med omvänd konvertibel - högre än det nominella beloppet på
obligationen. Utdelningarna av inlösensummor under detta program kan inte
kombineras med varandra men kan kombineras med utdelningarna som beskrivs i
följande stycken: Villkorad kupong och Automatisk inlösen.
Utdelningar som påverkar kupongen
Om Villkorad kupong gäller för en obligation, varierar summan och
utbetalningsdatumet för kupongen med referensnivån eller priset på den/de
underliggande. Denna utdelning kan kombineras med alla övriga utdelningar.
Utdelning på inlösendatum
Om Automatisk tidig inlösen gäller för en obligation, kan obligationen lösas in till
sitt nominella värde innan dess schemalagda löptid går ut. Precis som Villkorad
kupong kan denna utdelning kan kombineras med alla övriga utdelningar.
C.2 Valutor:
Obligationer kan vara utställda i alla valutor (inklusive, utan begränsning, EUR, GBP, SEK, CHF och USD) med förbehåll för efterlevnad av alla gällande lag- eller regulatoriska krav. beskrivning Utfärdaren och handlaren har kommit överens om vissa brukliga begränsningar av
erbjudanden, försäljning och leverans av obligationer och distributionen av begränsningar
material om erbjudandet i USA, EEA, Storbritannien, Nederländerna och Japan. för den fria
överförbarheten
av obligationer:

C.8 Beskrivning
av Ranking (status)
rättigheterna
Obligationerna kommer att utgöra osäkrade och efterställda skyldigheter för som är knutna
utfärdaren och kommer att rankas pari passu utan någon preferens sinsemellan och till obligationen:
med alla andra aktuella och framtida osäkrade och efterställda skyldigheter för
utfärdaren, förutom de som föredras av tvingande bestämmelser i lag.
Beskattning
Alla betalningar av kapital och ränta avseende obligationen, kvitton och kuponger
från utfärdaren kommer att göras utan att hålla inne eller dra av för eller på grund
av några framtida skatter eller tullar, bedömningar eller statliga avgifter av någon
natur påtvingade eller uttagna av Nederländerna eller för dess räkning eller någon
politisk underavdelning eller myndighet där som har rätt att beskatta, om inte
sådant innehållande eller avdrag krävs i lag. I sådan händelse kommer utfärdaren,
beroende på vilken bestämmelse som specificeras i gällande slutliga villkor,
antingen hålla inne eller dra av sådana skatter, tullar, bedömningar eller statliga
avgifter för kontot för innehavarna av obligationerna, kvittona eller kupongerna,
såsom kan vara fallet, och ska inte betala någon ytterligare summa till innehavarna
av obligationerna, kvittona eller kupongerna eller, med förbehåll för vissa
undantag, betala sådana ytterligare summor som ska vara nödvändiga så att
nettobeloppen som innehavarna av obligationerna, kvittona eller kupongerna får
efter sådant innehållande eller avdrag ska motsvara respektive belopp för kapital
och ränta som annars skulle ha varit dem tillhanda avseende obligationerna,
kvittona eller kupongerna, såsom kan vara fallet, i frånvaron av sådant
innehållande eller avdrag.
Kredithändelser
De allmänna villkoren för obligationerna omfattar följande kredithändelser:
(1) om underlåtenhet att betala ränta eller kapital avseende obligationerna (2) om utfärdaren underlåter att utföra eller iaktta några av sina övriga skyldigheter gällande obligationerna och sådan underlåtelse har pågått under en period om 30 dagar efter att delgivning till utfärdaren av meddelande som begärde densamma att åtgärdas, eller (3) utfärdaren uraktlåter i vederbörlig återbetalning av lånade pengar överstigande €15 000 000 och sådan uraktlåtenhet fortsätter under en period om 14 dagar efter att delgivning av meddelande om sådant har mottagits av utfärdaren, förutsatt att ingen kredithändelse ska anses ha skett om utfärdaren ska bestrida sitt ansvar i god tro eller ska ha blivit beordrade att inte göra en sådan betalning av en behörig domstol, eller (4) ett beslut eller en gällande resolution fattas för avveckling eller likvidering av utfärdaren om detta inte görs i samband med en sammanslagning, konsolidering eller annan form av kombination med ett annat företag och sådant företag tar på sig alla skyldigheter som utfärdaren avtalat i samband med obligationerna, eller (5) utfärdaren förklaras vara i konkurs eller en förklaring görs avseende utfärdaren under Artikel 3:163(1)(b) av den nederländska lagen om
Finanisell övervakning (Wet op het financieel toezicht, "NAFS") avseende
utfärdaren, eller
(6) nödåtgärder avseende utfärdaren som hänvisas till under Artikel 3:160 av
Möten
Möten för innehavare av obligationer kan sammankallas för att begrunda alla
frågor som påverkar deras intressen inklusive sanktionering genom en särskild
resolution eller ändring av obligationerna, kvittona, kupongerna eller vissa
bestämmelser i agenturavtalet. Ett sådant möte kan sammankallas av utfärdaren
eller innehavare av obligationer av varje serie, som innehar minst fem procent i
nominellt värde av obligationerna. Det finns krav för beslutsmässigt antal i att fatta
en särskild resolution. En särskild resolution som fattas vid ett möte för
innehavarna av obligationer av varje serie ska vara bindande för alla innehavare av
sådan klass av obligation, oavsett om de är närvarande vid mötet eller inte, och för
alla innehavare av kvitton och kuponger. Utfärdaren kan inte rösta med några
obligationer som den innehar, oavsett direkt eller indirekt, och sådana obligationer
ska inte tas med i beräkningen när den totala utestående summan fastställs.

Gällande lag
Obligationerna, kvittona och kupongerna, all relaterad avtalsdokumentation och
alla ej avtalsenliga skyldigheter som uppstår ur eller i samband med, styrs av, och
ska tolkas i enlighet med, nederländsk lag.
C.9 Ränta,
Ränta
inlösenprovision
Obligationer kan vara räntebärande eller inte. Räntebärande obligationer kommer er, avkastning
att ha en fast ränta. Fast ränta kommer att betalas ut på det eller de datum som och representant
anges i gällande slutliga villkor och vid inlösen och kommer att beräknas på för innehavarna
grundval som ska överenskommas mellan utfärdaren och relevant handlare (som av obligationer:
det anges i gällande slutliga villkor).
Villkorad kupong
Ränta på obligationer med fast ränta kan vara villkorad till händelsen av en
villkorad kuponghändelse, i vilket fall räntan ska vara noll för hela den fasta
ränteperioden under vilken den villkorade kuponghändelsen inträffade, om inte
minne specificeras som gällande i de gällande slutliga villkoren och en villkorad
kuponghändelse inte har inträffat under någon efterföljande fast ränteperiod, i
vilket fall på räntebetalningsdagen av sådan fast ränteperiod summan av räntan ska
ökas med totalen av summorna för räntan som skulle, utan inträffandet av en
villkorad kuponghändelse, ha betalats under alla och alla tidigare fasta
ränteperioder om inte sådana summor hade förfallit och betalats därefter.

Löptider
Obligationerna kommer att ha sådana löptider som överenskomms mellan
utfärdaren och relevant handlare, med förbehåll för sådana lägsta eller högsta
löptider som kan tillåtas eller krävas från tid till annan av relevant centralbank
(eller motsvarade organ) eller några lagar eller bestämmelser som är tillämpliga
för utfärdaren eller relevant angiven valuta, som anges i gällande slutliga villkor
och, om så krävs under Prospektdirektivet, sammanfattat i relevant ärendespecifik
sammanfattning som bilaga till gällande slutliga villkor.

Om inte tidigare inlöst eller köpt och avbrutet tidigare, ska varje obligation lösas in
av utfärdaren till sin slutliga inlösensumma som anges i gällande slutliga villkor
under elevant angiven valuta på förfallodagen och, om så krävs av
Prospektdirektivet, sammanfattat i relevant ärendespecifik sammanfattning som
bilaga till gällande slutliga villkor.
Automatisk tidig inlösen
Om så anges i de gällande slutliga villkoren kommer obligationen att lösas in
automatiskt på ett angivet datum före dess schemalagda förfallodag till sitt
nominella värde om referensnivån eller priset på det/de underliggande motsvarar
eller överstiger den specificerade utlösningsnivån.

Tidig inlösen av andra skäl
De gällande slutliga villkoren ska indikera om relevanta obligationer kan lösas in
före dess angivna förfallodag av skatteskäl eller olaglighet och om obligationer
kan lösas in i förväg efter en kredithändelse.
Lägsta inlösensumma
Inlösensumman som utbetalas för deltagandeutdelningen kan vara föremål för en
lägsta inlösensumma.
Högsta inlösensumma
Inlösensumman som utbetalas för Participation, Premium Knock-Out, Booster
Knock-Out och Booster-utdelningar kan vara föremål för en högsta inlösensumma.
Representant för innehavare av obligationer
Ej tillämpligt.
C.10 Derivatkompone
Räntan som betalas för, och inlösen av, obligationer kan vara kopplade till refernsnivån eller priset på den/de underliggande. Se beståndsdel C.9 ovan och räntebetalningar
beståndsdel C.l8 nedan för en mer detaljerad sammanfattning av förhållandet mellan sådan nivå eller pris och kupong, tidig inlösen och inlösensumma. C.11 Notering
Obligationerna kan upptas till notering på NYSE Euronext Amsterdam, upptagande till
Luxemburg-börsen, någon annan börs eller kan utfärdas som onoterade. C.15 Beskrivning
av Se beståndsdel C1 ovan för en kort inledande sammanfattning av funktioner
hur värdet på
genom vilka de underliggande kan påverka värdet på investeringen och se investeringarna
beståndsdel C.9 ovan och beståndsdel C.18 nedan för en mer detaljerad påverkas av
sammanfattning av sådana funktioner avseende kupong, tidig inlösen och värdet på de
underliggande
instrumenten:

C.16 Löptider
Med förbehåll för tidig inlösen som det anges i beståndsdel C.9 ovan är derivatinstrume
obligationerna schemalagda att lösas in på förfallodagen som anges i de slutliga C.17 Beskrivning
av Avvecklingsprocessen kan variera beroende på clearingsystemet för obligationen
avvecklingsproce
och lokal praxis i investerarens jurisdiktion. Obligationerna kommer att levereras på emissionsdagen antingen mot betalning av emissionspriset eller utan likvid av derivatinstrume
emissionspriset som anges i de slutliga villkoren. Obligationerna kan clearas och avvecklas genom, bland andra, Euroclear Nederland, Euroclear Bank S.A./N.V. eller Clearstream Banking, société anonyme. C.18 Beskrivning
av Avkastning på obligationer kan vara kopplade till nivån på en specificerad
underliggande (enkel referenstillgångsnivå) eller korg av underliggande. I avkastningen på
händelse av en korg av underliggande kommer den kombinerade nivån eller priset derivatinstrume
på de underliggande, beroende på vad som anges i de gällande slutliga villkoren, nten sker:
beräknas som antingen som (1) genomsnittet av referensnivåerna eller iserna på de
underliggande vilket avgörs i enlighet med deras respektive vikter som anges i de
gällande slutliga villkoren (Genomsnittlig indexnivå), eller (2) referensnivån eller
priset på den sämst presterande underliggande relativt dess initiala referensnivå
(Sämsta presteraren i korgen).
Referensnivån eller priset som obligationerna är kopplade till, beroende på vad
som anges i de gällande slutliga villkoren, avgör (1) om kupongen ska betalas och,
om den ska det, storleken på kupongbeloppet, och/eller (2) om (a) obligationen
inlöses tidigt till sitt nominella belopp eller (b) på sin schemalagda förfallodag,
samt - om på den schemalagda förfallodagen - (3) den slutliga inlösensumman.
Villkorad kupong
Betalning av fast ränta för obligationen beror på inträffandet av en villkorad
kuponghändelse, vilket betyder att referensnivån är lägre än kupongbarriären.
Referensnivån är enkel referenstillgångsnivå, genomsnittlig korgnivå ellersämsta
presteraren ikorgen och kupongbarriären specificeras i gällande slutliga villkor.
Om referensnivån är lägre än kupongbarriären så ska den fasta räntan vara noll
(vilket betyder att investerare inte kommer att få utdelning av ränta för hela den
relevanta fasta ränteperioden). Betalning av ränta kommer därför att ha ett direkt
förhållande till nivån eller priset på den/de underliggande. Om referensnivån är
densamma eller högre än kupongbarriären ska den fasta räntan för den fasta
ränteperioden vara den fasta ränta som anges i gällande slutliga villkor.
Om "Minne" anges som gällande i de gällande slutliga villkoren och en villkorad
kuponghändelse inte har inträffat under någon fast ränteperiod som inte är den
första fasta ränteperioden ska beloppet av ränta som ska betalas ökas med totalen
av de räntesummor som skulle, om det inte sker en villkorad kuponghändelse, ha
betalats under alla fasta ränteperioder om inte, för att förhindra duplicering, sådana
summor har förfallit och betalats därefter.
Automatisk tidig inlösen
Om automatisk tidig inlösen gäller och en automatisk tidig inlösenhändelse har
inträffat, kommer en obligation att lösas in av utfärdaren till det angivna nominella
värdet i relevant angiven valuta på det räntebetalningsdatum som omedelbart följer
inträffandet av en sådan automatisk inlösenhändelse, om inte den automatisk
inlösenhändelsen skedde under den sista fasta ränteperioden, i vilket fall
automatisk tidig inlösen inte träder i kraft och obligationet kommer att lösas in på
den schemalagda förfallodagen. En automatisk tidi inlösenhändelse ska betyda att
referensnivån är densamma eller högre än den utlösande nivån, vilket kommer att
specificeras i gällande slutliga villkor. Om obligationen inlöses tidigt kommer
därför att ha ett direkt förhållande till nivån eller priset på den/de underliggande.
Omvänd konvertibel
En omvänd konvertibel kommer att lösas in av utfärdaren på den schemalagda
förfallodagen i relevant angiven valuta till det angivna nominella värdet om en
omvänd konvertibel-händelse inte har inträffat. Om en omvänd konvertibel-
händelse har inträffat kommer omvända konvertibler att lösas in till en summa
som motsvarar den lägsta av (a) det angivna nominella värdet och (b) produkten av
(1) det angivna nominella värdet och (2) den sista referensnivån delad med den
första referensnivån. Omvänd konvertibel-händelse ska betyda att referensnivån är
lägre än inlösenbarriären som specificeras i gällande slutliga villkor.
Referensnivån är enkel referenstillgångsnivå, genomsnittlig korgnivå eller sämsta
presteraren ikorgen. Den slutliga inlösensumman för en omvänd konvertibel
kommer därför att ha direkt förhållande till nivån eller priset på den/de
underliggande och kan vara lägre (till och med noll) men inte högre än det angivna
nominella värdet.

Deltagandeobligation
En deltagandeobligatiom kommer att lösas in på den schemalagda förfallodagen
till den lägsta av (a) (1) det lägsta inlösenbeloppet plus (2) produkten av det
angivna nominella värdet, utväxlingen* och en fraktion vars täljare är densamma
som den slutliga referensnivån minus lösennivån och vars nämnare är den första
referensnivån och (b) den högsta inlösensumman (om tillämpligt), om
referensnivån på den sista värderingsdagen är densamma eller högre än
lösennivån. Om den slutliga referensnivånpå den slutliga värderingsdagen är lägre
än
lösennivån kommer en deltagandeobligation att lösas in på förfallodagen till
det lägsta inlösenbeloppet. Referensnivån är enkel referenstillgångsnivå,
genomsnittlig korgnivå eller sämsta presteraren i korgen. Den slutliga
inlösensumman för en deltagandeobligation kommer därför att ha ett direkt
förhållande till nibån eller priset på den/de underliggande och kan vara lägre eller
högre än det angivna nominella värdet men intelägre än den lägsta inlösensumman
eller, om så är tillämpligt, högre än den högsta inlösensumman.
*Om utväxlingen är 1 (ett) eller 100 % kommer det inte effektivt att finnas någon
utväxling.

Premium Knock-Out-obligation

En Premium Knock-Out-obligation kommer att lösas in på förfallodagen till det
lägsta av (a) den högsta inlösensumman (om tillämpligt) och (b) den högsta av (1)
det angivna nominella beloppet plus premiumbeloppet och (2) produkten av det
angivna nominella beloppet och den slutliga referensnivån delat med den första
referensnivån, om en Premium Knock-Out-händelse inte har inträffat. Om en
Premium Knock-Out-händelse har inträffat kommer en Premium Knock-Out-
obligation att lösas in på förfallodagen till en summa som motsvarar den lägsta av
(a) den högsta inlösensumman (om tillämpligt) och (b) produkten av (1) det
angivna nominella värdet och (2) den sista referensnivån delad med den första
referensnivån. Premium Knock-Out-händelse ska betyda att referensnivån är lägre
än
Premium Knock-Out-barriären som specificeras i gällande slutliga villkor.
Referensnivån är enkel referenstillgångsnivå, genomsnittlig korgnivå eller sämsta
presteraren ikorgen. Den slutliga inlösensumman för en Premium Knock-Out-
obligation kommer därför att ha direkt förhållande till nivån eller priset på den/de
underliggande och kan vara lägre (till och med noll) men inte högre än det angivna
nominella värdet, men inte högre än den högsta inlösensumman.
Booster Knock-Out-obligation
En Booster Knock-Out-obligatiom kommer att lösas in på förfallodagen till den
lägsta av (a) (1) det angivna nominella beloppet plus (2) produkten av det angivna
nominella beloppet, utväxlingen* och en fraktion vars täljare är densamma som
den slutliga referensnivån minus lösennivån och vars nämnare är den första
referensnivån och (b) den högsta inlösensumman (om tillämpligt), om
referensnivån på den sista värderingsdagen är densamma eller högre än
lösennivån. Om den slutliga referensnivån är lägre än lösennivån på den slutliga
värderingsdagen kommer en Booster Knock-Out-obligation att lösas in på
förfallodagen till produkten av (1) det angivna nominella beloppet och (2) den
slutliga referensnivån delat med den första referensnivån om en Booster Knock-
Out-händelse har inträffat. Om en Booster Knock-Out-händelse har inträffat
kommer en Booster Knock-Out-obligation att lösas in på förfallodagen till
summan av det angivna nominella beloppet. En Booster Knock-Out-händelse ska
betyda att referensnivån är lägre än inlösenbarriären som specificeras i gällande
slutliga villkor. Referensnivån är enkel referenstillgångsnivå, genomsnittlig
korgnivå eller sämsta presteraren ikorgen. Den slutliga inlösensumman för en
Booster Knock-Out-obligation kommer därför att ha direkt förhållande till nivån
eller priset på den/de underliggande och kan vara lägre (till och med noll) men inte
högre än det angivna nominella värdet, men (om tillämpligt) inte högre än den
högsta inlösensumman.
*Om utväxlingen är 1 (ett) eller 100 % kommer det inte effektivt att finnas någon
utväxling.
Booster-obligationer
En Booster-obligation kommer att lösas in på den schemalagda förfallodagen till
den lägsta av (a) (1) det lägsta inlösenbeloppet plus (2) produkten av det angivna
nominella värdet, utväxlingen* och en fraktion vars täljare är densamma som den
slutliga referensnivån minus lösennivån och vars nämnare är den första
referensnivån och (b) den högsta inlösensumman (om tillämpligt), om
referensnivån på den sista värderingsdagen är densamma eller högre än
lösennivån. Om den slutliga referensnivån är lägre än lösennivån på den slutliga
värderingsdagen kommer en Booster-obligation att lösas in på förfallodagen till
produkten av (1) det angivna nominella beloppet och (2) den slutliga referensnivån
delat med den första referensnivån. Referensnivån är enkel referenstillgångsnivå,
genomsnittlig korgnivå eller sämsta presteraren ikorgen. Den slutliga
inlösensumman för en Booster-obligation kommer därför att ha direkt förhållande
till nivån eller priset på den/de underliggande och kan vara lägre (till och med noll)
men inte högre än det angivna nominella värdet.
*Om utväxlingen är 1 (ett) eller 100 % kommer det inte effektivt att finnas någon
utväxling.
C.19 Slutligt
Beloppet (om något) som ska betalas vid inlösen av en obligation kan vara eller referenspris på
inte vara kopplad till nivån eller priset på en eller flera underliggande vilket anges i de slutliga villkoren. Den slutliga referensnivån kommer att vara antingen (1) underliggande:
referensnivån som avgörs av beräkningsagenten på den slutliga värderingsdagen eller (2) om "Asian-Out" är tillämpligt, det aritmetiska medelvärdet för referensnivåerna som avgörs av beräkningsagenten för varje Asian-Out- observationsdatum. I varje fall ska nivån eller priset av den relevanta underliggande mätas vid schemalagd stängningstid för den relevanta börsen. Om en villkorad kuponghändelse, automatisk tidig inlösenhändelse, omvänd konvertibel-händelse, Premium Knock-Out-händelse eller Booster Knock-Out-händelse har inträffat ska avgöras av beräkningsagenten genom hänvisning till observationsdatum eller observationsperioder och, i fallet med observationsperioder, i slutet av handelsdagen (slutet av dagen) eller under handelsdagen (under dagen). C.20 Beskrivning
av Typ av underliggande
En obligation är antingen kopplad till en enkel underliggande eller en korg av underliggande
underliggande. Om det är kopplat till en enkel underliggande är nivån eller priset på den underliggande referensnivån. Om det är kopplat till en korg av information om
underliggande är referensnivån antingen ett viktat genomsnitt eller den för den sämst presterande i korgen. These three types of reference levels are referred to as underliggande
"Single Reference Asset Level", "Average Basket Level" or "Worst Performer of kan hittas:
Basket" respectively. Se beståndsdel C.18 ovan för en ytterligare beskrivning.
Information om underliggande
Information om de underliggande kan hittas vid informationskällan som anges i de
slutliga villkoren och sammanfattas i relevant ärendespecifik sammanfattning som
bilaga till de slutliga villkoren.
C.21 Angivelse
Obligationerna kan upptas till notering på NYSE Euronext Amsterdam, marknaden där
Luxemburg-börsen, någon annan börs eller kan utfärdas som onoterade. värdepappren
kommer att
Per datumet för detta Nivå 2 Basprospekt har utfärdaren publicerat Nivå 2 handlas med och
Basprospektet i syfte att erbjuda obligationer i Belgien, Luxemburg, Finland, som prospektet
har publicerats
för:

Avsnitt D – Risker
D.2 Viktig
Genom att investera i obligationer utfärdade under programmet antar investerare information om
risken att utfärdaren kan bli insolvent eller på annat sätt inte kunna göra alla de huvudsakliga
betalningar under obligationerna. Det finns ett brett spektrum av faktorer som risker som är
individuellt eller tillsammans kan resultera i att utfärdaren blir oförmögen att göra specifika för
alla betalningar under obligationerna. Det är inte möjligt att identifiera alla sådana utfärdaren:
faktorer eller att avgöra vilka faktorer som är mest sannolika att inträffa. Oförmågan hos utfärdaren att betala ränta, kapital eller andra belopp för eller i samband med några obligationer kan inträffa av olika skäl. Ytterligare risker och osäkerheter som inte för närvarande är kända av utfärdaren eller som den nu anser vara oviktiga kan också få en väsentlig påverkan på dess förmåga att göra alla betalningar under obligationerna. Utfärdaren har identifierat ett antal faktorer som skulle kunna ha en väsentligt lnegativ påverkan på dess verksamhet och förmåga att göra ala betalningar under obligationerna. Dessa faktorer omfattar:  allmänna ekonomiska villkor och andra affärsvillkor  rörelser på de finansiella marknaderna  ett förbud för tredje-partsincitament och distributionsavgifter  kundkoncentration eller oförmåga att tillräckligt diversifiera kundbasen  förändringar i lagar kring finansiella tjänster och/eller regler som styr utfärdarens verksamhet, inklusive förändringar i skattelagstiftning  lägsta lagstadgat kapital och likviditetskrav  möjlig försämring av goodwill immateriella tillgångar, samt  Rättstvister, andra förhandlingar eller åtgärder. D.3 Viktig
Det finns också risker associerade med obligationen. Dessa omfattar: information om
de huvudsakliga
Risker relaterade till marknaden i allmänhet: risker som är
 begränsad likviditet på andrahandsmarknaden specifika för
 valutakursrisker och valutaregleringar obligationen:
Faktorer som är väsentliga i syfte att bedöma marknadsrisker associerade med obligationer utfärdade under programmet. Risker relaterade till strukturen på en särskild emission av obligation:  potentiella intressekonflikter mellan beräkningsagenten och innehavarna Risker relaterade till obligationer i allmänhet:  förändringar, justeringar, undantag och ersättning  risker relaterade till obligationer som innehas i global form  implementerad och föreslagen banklagstiftning för banker i svårigheter  risker relaterade till Nederländerna som jurisdiktion  tillämpning av skatter på finansiella transaktioner för obligationerna, samt  FATCA för en investering i obligationerna. Utöver det ovanstående finns det risker som är specifika för den särskilda strukturen på obligationerna. Kapital och/eller ränta för obligationerna kommer att avgöras genom hänvisning till nivån av ett särskilt index, aktie, fond (en börshandlad fond, ”ETF”) eller nivåerna på index, aktier, fonder i en korg av index, aktier eller fonder (var och en en ”Referenstillgång”). Obligationer med kapital eller ränta som avgöts av sådan referenstillgång kan vara särskilt sårbara för risker som kan inkludera ändringar i metoden för beräkning av nivån på den relevanta referenstillgången från tid till annan, förändringar i sammansättningen av den relevanta referenstillgången och marknadens förväntningar gällande dess framtida resultat. Potentiella investerare ska vara medvetna om följande risker:  det är omöjligt att förutse hur nivån eller priset på referenstillgången kommer att variera med tiden eller vilka faktorer som påverkar dess variation  det är möjligt att inte få någon ränta  betalning av kapital eller ränta kan ske vid en annan tidpunkt än förväntat  ingen växelverkan mellan nivån eller priset på en aktie, index eller fond med förändringarna i nivån eller priset av en eller fler aktier, index eller fonder i en korg eller rörelser i den angivna valutan  risker relaterade till referenstillgångarna kopplade till tillväxtmarknader, kapitalmarknader i tillväxtmarknadsländer har väsentligt lägre volym och är i allmänhet mindre likvida och mer volatila än de på mer utvecklade marknader;  utväxlings- och hävstångsfaktorer som bidrar till förstorade effekter  påverkan av förändringar i den förväntade avkastningstakten i allmänhet, om villkorad kuponghändelse eller automatisk tidig inlösen gäller, ju tidigare förändringen av nivån eller priset av en referenstillgång och avkastningen på obligationen före förfallodagen, desto större kommer effekten på den förväntade avkastningstakten bli på grund av ränta, tid, värde på pengar;  intressekonflikter mellan utfärdarens intressen och/eller (relevant) handlares eftersom de kan för egen räkning eller annans investera i komponenterna av ett index, en aktie eller en fond som är kopplad till en obligation, utan hänsyn till någon investerares i obligationerna intressen.  faktorer som påverkar resultat för referenstillgångar kan negativt påverka  handlingar av sponsorn av ett index kan ha negativ påverkan på  handlingar av utfärdaren av en aktie kan ha negativ påverkan på  inga rättigheter till utdelning på en aktie  avkastning på obligationer kommer inte att vara densamma som en direkt investering i terminer eller optioner i indexet eller i de underliggande komponenterna av indexet  förlust av utdelningar i samband med obligationer kopplade till ett index  en förändring i sammansättningen eller upphörande av ett index kan ha en negativ påverkan på värdet av obligationerna, samt Det finns ytterligare risker som är associerade med obligationer kopplade till ETF:er:  ingen korrekt spårning av ETF:ers underliggande aktie eller index  handling eller icke-resultat av fondförvaltaren, fondadministratören eller  ETF:er kan vara delaktiga i värdepapperslån, samt  ETF:er är föremål för marknadshandelsrisker. Det finns ytterligare risker associerade med en korg som innehåller olika komponenter som referenstillgångar:  exponering mot resultatet av en korg och dess underliggande  det negativa resultatet för en enda korgkomponent kan överväga ett positivt resultat för en eller fler övriga korgkomponenter  en liten korg, en ojämnt viktad korg eller en "sämst av"-korg kommer generellt att göra korgen mer sårbar för förändringar i värdet av en särskild korgkomponent, samt  en förändring i sammansättningen av en korg kan ha en negativ påverkan Det finns risker associerade med intressekonflikter relaterade till parterna som agerar som market maker. D.6 Riskvarning
Investerare kan förlora allt eller en väsentlig del av sitt kapital. innebörd t att
investerare kan
Kapitalet som investeras i obligationer kan vara utsatta för risk beroende på en förlora värdet på förändring i nivån eller priset på referenstillgångarna. Som en konsekvens kan
sin hela
beloppet som en blivande investerare får vid inlösen av sina obligationer vara lägre investering eller
än det belopp som investerats och kan vara noll om det inte finns någon lägsta del av den,
inlösensumma (om tillämpligt) angiven i de gällande slutliga villkoren. såsom kan vara
Utöver risken på grund av en förändring i nivån eller priset på referenstillgången kan investerare förlora upp till hela värdet av sin investering om: (a) investeraren säljer sina obligationer före schemalagd inlösen på andrahandsmarknaden till ett belopp som är lägre än inköpspriset, (b) utfärdaren är föremål för insolvens eller konkursförhandlingar eller någon annan händelse som negativt påverkar utfärdarens förmåga att återbetala alla eller delar av beloppen som är förfallna för obligationerna, (c) obligationerna inlöses i förväg av orsaker som inte kan kontrolleras av utfärdaren (som en förändring av gällande lag eller en marknadshändelse relaterad till den underliggande tillgången) och beloppet som betalas eller levereras kan vara lägre än inköpspriset eller till och med noll, och/eller (d) obligationerna är föremål för vissa justeringar eller alternativa värderingar till följd av vissa störande marknadshändelser som resulterar i att beloppet som ska betalas eller levereras minskas till ett belopp som är lägre än inköpspriset eller till och med noll. Avsnitt E – Erbjudande
E.2b Orsaker
Nettointäkterna från varje emission av obligationer kommer att användas av erbjudandet och
utfärdaren för sina generella företagssyften. användning av
intäkter:

E.3 Allmänna
De allmänna villkoren för varje erbjudande om obligationer, om tillämpligt, för erbjudandet:
kommer att avgöras av avtalet mellan utfärdaren och (relevant) handlare vid tiden för emissionen och specificeras i de gällande slutliga villkoren och, om så krävs av Prospektdirektivet, sammanfattas i relevant ärendespecifik sammanfattning som bilaga till de gällande slutliga villkoren. En investerare som avser att förvärva eller förvärvar några obligationer i ett publikt erbjudande från en auktoriserad erbjudandelämnare som inte är utfärdaren gör det, och erbjudanden och försäljningar av sådana obligationer till en investerare av en sådan auktoriserad erbjudandelämnare kommer att göras, i enlighet med alla villkor och andra arrangemang som finns på plats mellan sådan auktoriserad erbjudandelämnare och sådan investerare inklusive pris, allokering, utgifter och avvecklingsarrangemang. Investeraren hänvisas till den relevanta auktoriserade erbjudandelämnaren för tillhandahållande av sådan information och den auktoriserade erbjudandelämnaren kommer att vara ansvarig för sådan information. Utfärdaren har inget ansvar eller skyldighet gentemot en investerare avseende sådan information. E.4 Intressen
Den (relevanta) handlaren kan betalas provision eller andra överenskomna fysiska och
ersättningar (om några) avseende en emission av obligationer under programmet. juridiska
Dessutom har utfärdaren i avtalet med handlaren gått med på att ersätta handlarna personer
för vissa av deras utgifter i samband med upprätthållandet av programmet och för involverade i
att gottgöra handlarna för vissa skyldigheter som uppstår för dem i samband med emissionen av
obligationer:
En beskrivning av alla intressen, inklusive motstridande sådana, som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, som i detalj beskriver de inblandade personerna och intressets natur kommer, om så krävs under Prospektdirektivet, specificeras i gällande slutliga villkor och sammanfattas i relevant ärendespecifik sammanfattning som bilaga till gällande slutliga villkor. Denna beskrivning kan vara tillfredsställande i att, förutom de provisioner som ska betalas till handlarna, så långt utfärdaren vet, ingen person som är involverad i erbjudandet av obligationerna har ett väsentligt intresse i erbjudandet. E.7 Uppskattade
Det finns inga kostnader som belastar investeraren från utfärdaren eller en kostnader som
auktoriserad erbjudandelämnare, däremot kan sådana kostnader tas ut av investerare i samband med en specifik emission av obligationer. Om så är fallet utfärdaren eller
kommer detaljerna att anges i de gällande slutliga villkoren och, om så krävs under en auktoriserad
Prospektdirektivet, i relevant ärendespecifika sammanfattning som bilaga till de erbjudandelämn

Source: http://www.vanlanschot.nl/dms/documenten/over-van-lanschot/investor-relations/debt-investors/structured-notes-programme/Summary-Swedish-translation.PDF

Microsoft word - basispressemappe 2013_final.docx

ASTELLAS PHARMA Ges.m.b.H BASISPRESSEMAPPE 2013 ASTELLAS PHARMA INC. Das weltweite Unternehmen Das weltweit tätige Pharmaunternehmen Astellas Pharma Inc. ist im April 2005 aus einer Fusion der beiden japanischen Firmen Fujisawa und Yamanouchi entstanden. Zahlen und Fakten Heute steht Astellas Pharma Inc. unter den Top 25 der Phar-ma-Rangliste und beschäftigt weltwe

Melleril®/mellerettes®

Information professionnelle du Compendium Suisse des Médicaments® Melleril®/Mellerettes® NOVARTIS PHARMA OEMéd 9.11.2001 Composition Principe actif: Thioridazini hydrochloridum. Comprimés filmés: Color.: E 132 (sauf 25 mg); Excip. pro compr. obduct. Comprimés retard: Excip. pro compr. Principe actif: Thioridazinum ut Thioridazini hydrochloridum. Solution-g

Copyright © 2008-2018 All About Drugs